ДВАРАНСКІЯ ВЫБАРЫ Ў П0ЛАЦКІМ НАМЕСНІЦТВЕ 1789 г.

Я. К. АНІШЧАНКА

ДВАРАНСКІЯ ВЫБАРЫ Ў П0ЛАЦКІМ НАМЕСНІЦТВЕ 1789 г.

Адным са шляхоўінкарпарацыі беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі з’яўлялася распаўсюджанне на мясцовыя сацыяльныя групы саслоўнага заканадаўства царызму.

Вывучэнне этапаў, шляхоўi прынцыпаў гэтай палітыкі стрымліваецца абмежаванасцю крыніц, што знаходзяцца ўнавуковым карыстанні: Рэдкія працы па разглядаемай праблеме ў асноўным пабудаваны на .апублікаваным матэрыяле, з выкладаннем агульнай будовы i галіновых функцый органаўсудова-адміністрацыйнага кіравання[2], па якім у далейшым праводзіліся аналагічныя мерапрыемствы ва ўcixбеларускіх губернях, створаных у выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай. Прыведзены дакумент з’яўляецца скарочаным варыянтам «Обряда» за 1781г.[4].Выбары праводзіліся на чатырохгадовы тэрмін. Галоўным крытэрыем саслоўна-маёмаснага цэнзу зяўлялася прынясенне вернападданай прысягіi валоданне спадчыннай маёмасцю.

Аднак нiўвядзенне маёмаснага цэнза, нi разбор шляхты на зацвярджэнне ў правах сапраўднага дваранства не знішчалі такога канала папаўнення прывілеяванага саслоўя, як пасэсія чужых сялян. Праз заставу, арэнду, адміністрацыйна-гаспадарчыя пасады беспамесная i беззямельная шляхта прэтэндавала на прадстаўніцтва ў судова-адміністрацыйных установах. Дадзены шлях быў выгадны кацярынінскай адміністрацыі,пaкoлькi датычыўся перспектыў русіфікацыі(стар. 50) землеўладальніцкага саслоўя на аснове ўраўноўвання выбарчых правой pycкіх саноўнікаў, якія валодалі падараванымі маёнткамі, з дробнашляхецкай масай, што выступала утрымальнікам i фактычным уладальнікам чужых спадчынных сялян. Прававы статус многія падараваныя ўладанніатрымлівалітолькіз манаршай волі. Але яны былі абцяжараны іскавымi прэтэнзіямі быўшых уласнікаўi пасэсараўi таму лічыліся таксама часовымі уладаннямі.

3 гэтай нагоды па прадстаўленню новага генерал-губернатара П. Б. Пасека Сенат указамі ад 19 красавіка i 23 чэрвеня 1782 г. забараніў дапушчаць да валодання спадчыннай уласнасцю на Беларусі непрысягнуўшых замежных шляхціцаў, а мясцовым памешчыкам здаваць свае маёнткіў заклад i арэнду i выступаць у роліпатронаў (адвакатаў) па фінансава-маёмасных прэтэнзіях іншаземцаў[6]. Застава iарэнда дазваляліся толькіў мясцовым прыватнаўласніцкім асяроддзі. Распараджэннем Кацярыны II ад 31 жніўня 1783 г. да валодання зямлёй «не в виде монаршей воли, а под образом изъяснения мыслей генерал-прокурора» Сената дапушчаліся толькііншаземцы, звязаныя шлюбам з беларускімі памешчыкаміi прысягай бацькоў[8]. 3 электарата выключаліся i тыя, хто «владеет не по праву собственности, а по закладу и аренде». На дадзеных заканадаўчых асновах iўзнаўляліся дваранскія выбары пасля выдання Даравальнай граматы дваранству ў Беларусі. На першы погляд, ураду ўдалося засцерагчы мясцовую выканаўчую уладу ад не- i маламаёмаснага шляхецтва, якое магло выкарыстаць дзяржаўную службу для набыцця i захавання фармальна-юрыдычнага прывілеяванага становішча.

Распараджэннем генерал-губернатара ад 20 кастрычніка 1789 г.стацкаму саветніку, губернскаму прадвадзіцелю дваранства С. Снарскаму даручалася да 5 снежня прадставіць павятовыяcпісыдваран з указанием прозвішча, узросту, узнагарод, памераў душаўладанняiкароткixслужбовых характарыстык.Па прапановеА. М. Луніна, губернскае праўленне распарадзіласяпрадставіць намесніку таксама даныяi аб адміністрацыйна-крымінальных пакараннях дэпутатаў, «ктограбительства или наглости против общаго спокойствия делал и кто судубыл ослушен ив том суде изобличен»[10]. Намеснік разглядаў павятовыя спісы, як складзеныя «всем тем, которые нас любят худо, а горды, когда имеют за пазухой бумаги, без которых редкой может обойтись»

  чал. % Абс. % чал. % чал.% %
21—50 64 32,0 1867 3,3 36 41,3 10 28,5
51—100 46 23,0 3111 5,5 18 20,7 10 28,5
101—500 66 33,0 16610 29,4 30 34,4 16 45,7
501—1000 14 7,0 9068 16,1 3 3,6 5 14,3
Больш за 1000 9 4,5 12690 22,6         4 11,0

у тым ліку

больш за 3500

1 0,5 12292 23,1        
Усяго 200 100 56338 100 87 100 35 100

Маёмасны цэнз адсякаў ад удзелу у выбарах пераважную большасць памешчыкаў, у асноўным дробнапамесную шляхту. Тым не менш асноўную большасць дэпутатаў прадстаўлялі іменна дробнапамесныя дваране — 110 чалавек (55%) У групе да 100 душ мужч. полу, 66 чалавек, або трэць дэпутатаў, прадстаулялі сярэднюю праслойку. Латыфундыстаў (у групе больш за 3500 душ сялян) прадстауляў толькі граф А. Салагуб. Дробнапамесныя дваране мелі толькі 9% сялян, сярэднія — 29, буйныя — 62%. Процістаянне ў выбарчым корпусе адлюстроўвалася i ў тым, што аднаму А. Салагубу належала 23% сялян ycix дэпутатаў, 64% —дробным уладальнікам, а групе да 50 рэвізскіх душ належала толькі 3 % цэнзавых прыгонных.

Цікава, што напярэдадні выбараў большасць павятовых адміністрацыйна-гаспадарчых i паліцэйскіх пасад (павятовых суддзяў, капітан- спраўнікаў, засядацеляў павятовых i ніжніх земскіх судоў) канцэнтравалася ў руках дробных дваран (62% павятовых пасад). 34% адміністрацыйна-судовых пасад знаходзілася ў руках сярэдняй групы душаўладальнікаў i толькі тры павятовыя пасады належалі прадстаўнікам буйнога дваранства. 3 другога боку, палавіна (56%) пасад на ўзроўні губерні канцэнтравалася ў руках дробных уласнікаў, а астатнія 45% займалі сярэднія памешчыкі. Значыць, нягледзячы на нязначную удзельную вагу у размеркаванні прыгонных i адхіленне не- i маламаёмаснай шляхты ад уздзелу увыбарах, напярэдадні апошніх у 1789 г., павятовыя i губернскія пасады выканаўчай улады былі ўкамплектаваны ў асноўным дробным дваранствам.

(стар. 52)3 31 чалавека, якія ўнаследавалі папярэднія ваенна-адмніністрацыйныя чыны, напрыклад камергера польскага двара, 16 чалавек, г. зн. палавіна, уваходзіла ў дробную групу душаўладальнікаў i 8 — у сярэднюю. У той жа час рускую ваенную службу прайшлі у дробнай групе 36% асоб, у сярэдняй — 44%, i толькі 19% —у групе буйных уладальнікаў. Дасягненне судова-адмністрацыйнай улады для дробных i сярэдніx памешчыкаў выконвалася праз ваенную службу.

Працэдура выбараў на новы тэрмін праводзілася па «Обрядупри выборе новых судей в белорусских наместничествах 1781 г.»:

ОБРЯД ПРИ ВЫБОРЕ НОВЫХ СУДЕЙ В БЕЛОРУССКИХ НАМЕСТНИЧЕСТВАХ 1781 ГОДА

Уездные, дворянства предводители подадут губернскому предводителю краткиезаписки о съехавшихся дворянах, а губернский предводитель донесет об оном государеву наместнику, и получит от него повеление собраться в следующий день взале собрания, и в 9-м часу утра губернский предводитель с уездными предводителями и дворянами с каждого уезда по одному в образе депутата представит список дворянствапо уездам.,

Мая 10-го числа по утру в 8-м часу предводители дворянства собираются в назначенную залу. Губернский предводитель с уездными и от каждого уезда по одному дворянину в лицедепутатов идет к государеву наместнику, где находятся губернатор, вице-губернатор и губернский прокурор, и представляет список дворянства по уездам с показанием в оном как съехавшихся в губернский город к назначенному дню дворян, числа их лет и владения, так и отлучных, не исключая никого, кто в наместничестве действительно жительство имеет и кои в дворянском списке написаны, но неотлучны по службе и должностям.

Государев наместник по рассмотрении списка объявляет предводителям о новом выборе предводителей и судей на основании высочайших ее величества учрежденийдля управления губерний и вручает губернскому предводителю письменное о том предложение всему благородному обществу и обряд бывших в 1778 году выборов. Губернский предводитель, приняв все оное, возвращается в залу, объявляет собранию, что получил от государева наместника предложение, которое и велит прочесть, а потомобъявляет, что он будет иметь честь вести все благородное дворянство в церковь дляслушания божественной литургии и молебна и для приведения их к присяге, для чегои предуведомлен должен быть первосвященствующий.

В 10-м часу начинается шествиев церковь следующим порядком: впереди губернский предводитель, за ним совестного суда дворянские заседатели, за ними верхнего земского суда заседатели, потом уездные судьи по старшинству уездов, за оными нижние земские судьи, потом уездные предводители по два в ряд, а за ними все дворянство по два же в ряд. При следовании их караул становится к ружью и отдает честь. По выслушании в церкви божественной литургии и молебна, после коего производится пушечная пальба, приводится все дворянское общество к присяге и потом возвращается тем же порядком в залу, где поставляются столы по числу уездов, и губернскй предводитель назначает из оных каждого уезда предводителю, который со всеми своего округа дворянами присяжной лист подписывают. При том губернский предводитель объявляет собранию, чтоб того же числа после полудня в 4 часа дворянство под предводительством уездных своих предводителей приступили к выбору баллотированием новых предводителей на основе обряда, бывших в 1778 году, и по выборе оных представили о к нему.

В 4-м часу уездные предводители, каждый с дворянством своего уезда, собираются в залу для выбора уездных предводителей, велят читать обряд выбора и приличные к тому статьи из высочайших учреждений для управления губерний... потом начинают баллотирование своих имен и продолжают оное без перерыва до последнего в списке состоящего наличного дворянства, выписывая своею рукою число баллов избирающих и неизбирающих против каждого имени, и подписывают оное.

По окончании приказывают предводители читать имена баллотированных членов и число избирающих и неизбирающих баллов, и кто по большинству оных окажется выбранным новым предводителем, тот поздравляется обществом с тою отличною дове­ренностью, а прежний предводитель представляет его губернскому предводителю, подав при рапорте список баллотирования. И где же прежний предводитель паки выбран будет в то же звание, там уездный судья препровождает его губернскому предводителю и доносит ему о учиненном дворянством такого-то уезда выборе в предводители прежде бывшего в том же звании. А между тем зачитывается лист выбора к подписанию всего благородного уездного общества.

Губернский предводитель поздравляет их с полученным от общества отличием іобъявляет прежнимпредводителям, чтоб по подписании листавыбора сего все благородноеобщество соединилось вобщеесобрание для выборагубернского предводителяи секретаря дворянства, иназнача притом с уезднымипредводителями двух кандідатов к выбору из них секретаря дворянства.

По подписании дворянством выборов уездных предводителей, садятся все в обидев собрание и губернский предводитель занимает свое место и приказывает секретарю, который имеет место свое по левой стороне за столом губернского предводителя, прочесть список и балы всех новых предводителей. Потом объявляет, что начнется выбор нового губернского предводителями становится пред своим местом. Секретарь провозглашает тогда им губернского предводителя к выбору в новые предводители наместничества. По высыпке шаров секретарь считает оные и записывает в список число избирающих и неизбирающих и объявляет оное число громким голосом.

Тогда губернский предводитель садится в свое место и возглашает имя предводителя первого уезда, который и становится пред своим местом. И таким порядком продолжается выбор баллотированием всех предводителей, только с тою разницею, что по счете дворянским секретарем баллов записывает оные сам губернский предводитель и подписывает лист того выбора, а под ним секретарь дворянства. Потом секретарь читает имена и число избирающих и неизбирающих баллов, и ежели большинство баллов выйдет на прежнего губернского предводителя, то он, встав, благодарит дворянство, а оное равномерно встает и поздравляет его. Буде же на кого либо из уездных предводителей, то он, возблагодаря собрание, занимает место губернского предводителя, которое ему прежний губернский предводитель и уступает.

Место ж уездного предводителя занимает тот из дворян, на которого большее число избирательных баллов положено при выборе уездных предводителей. И кончив таким образом выбор губернского предводителя, идут как прежние, так и новые губернский и уездные предводители к государеву наместнику представиться.

Возвратись в собрание, новый губернский предводитель, заняв свое место, объявляет собранию, что начнется выбор баллотированием имен двух оных назначенных кандидатов, и на которого из них выйдет большее число баллов, того губернский предводитель, поздравя с доверенностью общества, объявляет собранию о нем и велит ему занять секретарское место и отсрочивает собрание до следующего утра, объявляя при том, чтобы в 8-м часу утра благородное дворянство, разделясь по уездам, приступили под предводительством уездных предводителей к выбору в уездные присутственные места новых заседателей, в нижние земские суды земских капитанов или исправников, заседателей в уездные суды и уездных судей.

11-го числа в назначенном от губернского предводителя в 8-м часу утра уездные предводители, каждый с дворянством своего уезда, собираются в залу и велят читать статьи из высочайших учреждений, гласящие о выборах к должностям уездных судей и заседателей дворянских... и обряд выбора. А по прочтении оных, губернский предводитель благопристойно напоминает собранию о святости присяги и о должном исполнении оной в соответствовании высочайшим намерениям и в соблюдении предписанного порядка и взаимного к обществу долга и уездным предводителям объявит, чтобы всякой в своем уезде начинали баллотирование во вторые заседатели нижнего земского суда и потом во все по порядку чины уездных присутственных мест, даже до последнего уездного судьи.

По окончании выбора оных заседателей, земских исправников и уездных судей, уездные предводители представляют всех их при рапорте с ведомостями баллотирования губернскому предводителю, а сей, при рассмотрении оных ведомостей, объявляет уездным предводителям, чтобы они с дворянством своих уездов того ж числа после полудня выбрали с каждого уезда по два кандидата для..выбора из них заседателей в верхний земский суд и в совестный суд. Уездные предводители с новоизбранными судьями и заседателями, возвратясь каждый в свое собрание, объявляют обществу слыханное от губернского предводителя и отсрочивают собрание до 4-го часа после пополудня, а в оном собравшиеся начинают баллотирование кандидатов, по выборе коих представляют их губернскому предводителю при рапортах с показанием числа баллов на каждого положенных.

Губернский предводитель назначает в 8 часов следующего утра общее собрание для баллотирования из оных кандидатов в заседатели в верхний земский суд и в совестный суд.

12 числа в 8-м часу утра как губернский и уездный предводители, так и вновь ізбранные судьи и заседатели, кандидаты и дворянство собираются в залу и занимают места: кандидаты на правой стороне на стульях в 2 ряда по большинству баллов, старший напереди, а другой позади его. Уездные судьи, земские исправники и обоих судов заседатели занимают места вокруг всех оных, за сим же дворянство по-прежнему порядку.

Губернский предводитель объявляет собранию о начатии выбора из кандидатов и приказывает секретарю дворянства читать из высочайших учреждений тё статьи, кои о верхнем земском суде, о приказе общественного призрения и о совестном суде гласят... По прочтении оных, губернский предводитель кратко изъясняет собранию важность должности как верхнего земского суда и приказа общественного призрения, так и особливо совестного суда, учреждением которого всемилостивейшая законодательница довольно соизволила изъявить матернее свое милосердное желание, дабы сим судом прекратились все споры и вражды между тяжущимися и для того бы в заседатели совестного суда и верхнего земского суда выбирали самых способных и обществу известных.

Потом начинается баллотирование их кандидатов в заседатели в верхний земский суд, а потом в заседатели в совестный суд и по окончании баллотирования и по прочтении списка объявят того, кто имел большинство голосов из числа всех кандидатов (стар. 54) и первым заседателем, а другого вторым заседателем в совестный суд, а протчих по большинству баллов заседателями в верхний земский суд.

По окончании всех выборов губернский предводитель представляет уездных судей, земскіх исправников и заседателей уездных судов и нижних земскіх судовправителю наместничества, который, поздравя всех их с доверенностью общества, по благоусмотрению подтверждает выбор их, а заседателей совестного суда и верхнего земского суда представляет губернский предводитель государеву наместнику, представя при рапорте именной список всем выбранным в предводители, в заседатели и в судьи уездных присутственных мест и ..прочих всех выбранных по местам. Государев наместник, тоже по благоусмотрению, утверждает высочайшим ее императорского величества именем заседателей в совестный и верхний земский суд в их звании и объявляет губернскому предводителю, чтобы он на основании прежнего предложения всех нововыбранных на определенные им служения привел к присяге в следующий день, а сего числа после полудня как все уже выборы кончены, то может дворянство иметь свои рассуждения об общественных надпбностях чиня свои положения, представить в следующий день росле приведения выбранных чинов к присяге. И между тем назначит депутатов к высочайшему ее императорского величества двору для принесения всеподданнейшей благодарности.

После чего губернский предводитель возвращается в залу и, объявя все оное благородному обществу, отсрочивает собрание до 4-го часа после полудня, в котором собравшиеся исполняют по вышеписанному.

13 числа в 9 часов утра губернский и уездные предводители дворянства, собрався в залу, следуют оттуда в церковь таковым порядком: напереди губернский предводитель, потом совестного суда заседатели, за ними верхнего земского суда заседатели, уездные суды, нижние земские суды, уездные предводители и все дворянство. По прибытии в церковь и по отслушании божественной литургии и молебна, после коего производится пушечная пальба, читает секретарь дворянства присяжной лист, по коему все выбранные чины в присутствии государева наместника приводятся к присяге, и потом все благородное общество возвращается в залу.

По возвращении из церкви губернский предводитель с уездными предводителями и с назначенными для отправления к высочайшему ее императорского величества двору депутатами идет к государеву наместнику и представляет именной список оным депутатам. Государев наместник, приняв оной список, вручает губернскому предводителю предложение о введении нововыбранных заседателей и судей в присутственные места и о распущении дворянства. Губернский предводитель, возвратись в собрание, приказывает секретарю дворянства прочесть предложение государева наместника и, возблагодаря все собрание за соблюдение при бывших выборах порядка и благочиния, объявляет дворянству, что собрание отсрочивается до будущего мая месяца 1784 года и что дворянство на основании оного предложения в домы свои отпускается.

Секретарь дворянства, записав в журнал час открытия и отсрочки каждого общего собрания и все оного происшествия и за подписанием губернского предводителя и своим, сохранит вместе с списками дворянских выборов во все чины под своим ведомством. Губернский предводитель в назначенное в предложении государева наместника время вводит выбранных заседателей в совестный суд, а губернского города уездный предводитель — в уездный суд и в нижний земский суд, что и в протчих уездах уездные пред­водители исполняют.

У выніку выбараў пасады прадвадзіцеляў дваранства занялі прадстаўнікісярэдніх i буйных душаўладальнікаў. Маршалкам дваран По- лацкага павета стаў I. Есман (292 селяніны, былы прадвадзіцель i суддзя правінцыяльнага земскага суда). Прадвадзіцелем Дрысенскага павета стаў Ф. Лускіна (2106 сялян, камергер польскага двара), Віцебскага — К. Лускіна (1797 душ, былы прадвадзіцель i павятовы суддзя), Гарадоцкага — I. Корсак (533 душы, былы шамбелян), Суражскага — Ф. Рагоза (60 душ, былы капітан-спраўнікi засядацель ніжняга земскага суда)[13], кантрабанду (стар.55) i утрыманне беглых. Напрыклад, на трох членах Полацкага па- вятовага суда лічылася 525руб. штрафаў, на трох членах ніжняга земскага суда — 258руб., Дрысенскага земскага суда — 152руб. Усяго на 72членах павятовых судоў губерні лічылася 4221руб. розных грашовых иакаранняў.

Чарговыя выбары не ўнесл1істотных змен у структуру размеркавання мясцовай судова-выканаўай улады ўнутры дваранскага саслоўя губерні. Па Полацкаму, Віцебскаму, Дрысенскаму, Суражскаму i Гарадоцкаму паветах з 20 засядацеляў павятовых iніжніх земскіх судоў 11 чалавек, г. зн. палавіна, мёліў сярэднім па 30 душ прыгонных, 5 чалавек з групы адносна дробных памешчыкау (да 100 душ) трымалі кожны ў сярэднім па 63 селяніны. Сярод ix не аказалася ніводнага ўладальніка больш за 500 душ. Выключна дробнымі душаўладальнікамі—у сярэднім па 25 рэвізскіх душ на кожнага — аказаліся капітан- cпраўнікі.

Taкімчынам, у выніку выбараў выканаўчая, судова-паліцэйская ўлада па паветах Полацкага намесніцтва зноў сканцэнтравалася ў руках пераважна драбнейшага iдробнага дваранства. Дадзеныя абставіны можна растлумачыць радам прычын.

Для дробнай шляхты атрыманне пасад у нізавых органах дваранскага самакіравання з’яўлялася крыніцай зямельнага i асабістага абагачэння, каналам уключэння ў прывілеяванае саслоўе або захавання фармальна-юрыдычнага статуса ва ўмовах абмежавання папярэдніх вольнасцей. Пры спагнанні нядоімак i даўгоў з неплацежаздольных уладальнікаў губернскім праўленням прыходзілася прыбягаць да арышту прыватных маёнткаў, перадачы ix у апякунскае кіраванне, а потым чакаць, пакуль яны вызваляцца з-пад залогу. Колькасць жа запазычаных уладанняў прагрэсіравала. У такіх выпадках штрафы за несвоечасовае ўнясенне падаткаў выдаткоўваліся з жалавання засядацеляў судоў. Гэта пабуджала найболын заможных памешчыкаў yxiляццa ад займання пасад па непасрэднаму выкананню аміністрацыйнай улады на месцах.

Акрамя. фінансавай рызыкі дзейнічаліi абсентэісцкія матывы — буйныя дущаўладальнікі, асабліваpycкія, заахвочваліся кар’ерай на ваен най службе

Резюме

Приводится полный текст ритуала, по которому с 1777 г. планировались и осуществлялись выборы в судебно-административные учреждения белорусских губерний. На примере Полоцкой губернии раскрыты принципы и механизм комплектования органов дворянского самоуправления.

Summary

The full text of order accorging to the elections into legal-administrative bodies is Byelorussia provinces frcfrn 1778 were planned and implemented is given.

Principles and mechanism of recruiting of noble self-governing organs in view oi the Polotsk province is shown.

Весці АНБ. Сер. грамад. навук. 1992. № 3-4. . 49-56


[2] АР ДБЛ у Маскве, ф. 153, к.4, спр. 1, л. 52-55 адв.

[4] ЦДАСА, ф. 218, воп. 46, спр. 3984, л. 824; воп. 80, спр. 6552, ч. 2. л. 37

[6] ЦДГАБ, ф. 3310, воп. 2, спр. 17, л. 146

[8] Там жа, воп. 52, спр. 4358, л. 4—9 адв.

[10] Аддз. рукап. ДБЛ у Маскве, ф. 153, к. 4, с. 1, л. 106.

[12] Аддз. рукап. ДБЛ Маскве, ф. 153, к. 4, спр. 1, л. 251адв.— 253.

[14] ЦДАСА, ф. 248, воп.81, спр. 6637, л. 55—56; Аддз. рукап. ДБЛ у Маскве, ф. 153, к.4, спр. 1, л. 116