З гісторыі міграцыйных працэсаў на Беларусі перад 1772 г.

Я. К АНІШЧАНКА

3 ГІСТОРЫІ МІГРАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭСАЎ HAТЭРЫТОРЫІ ЎСХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛАВІНЕ XVIII ст.

У. I. Ленін неаднаразова звязваў рухомасць сельскага насельніцтва са шляхамі і тэмпамі развіцця капіталізму, класавай барацьбой працоўных за лепшыя ўмовы свайго жыцця[2].

Рад дарэвалюцыйных аўтараў звязваў бегства рускага сялянства ў Беларусь з узмацненнем прыгонніцтва ў Расіі і палітыкай беларускіх  магнатаў па засяленню сваіх уладанняў за кошт уцекачоў[4]. У манаграфіях В. I. Мялешкі і А. І. Ігнаценка змястоўна раскрыты разнастайныя формы рухомасці вясковага насельніцтва ў Беларусі XVIII ст. у якасці праяўлення класавай барацьбы працоўных.

У дадзеным артыкуле зроблена спроба вызначэння форм, памераў і асноўных напрамкаў міграцыйнага руху сельскага насельніцтва на тэрыторыі ўсходнебеларускіх зямель у другой палавіне XVIII ст.

У сярэдзіне XVIII ст. міграцыя рускага насельніцтва ў Беларусь была цесна звязана з рэлігійнымі ганеннямі. У межах будучай Полацкай губерні асядалі стараверы-беспапоўцы: філіпаўцы і федасееўцы[6]. У 1802 г. колькасць старавераў тут адзначана больш як 410 душ[8]. А ў час работы Улажэннай камісіі 1766 г. смаленскія дваране рашуча патрабавалі ваенных сродкаў для барацьбы ўрада супраць выхаду рускага падатнага (стар. 59) насельніцтва «за польскую границу»[10].

Колькасць беглых рускіх спецыяльна была ўлічана ў час першай пагалоўнай рэвізіі 1772 г. (табл. 1).

Беглае насельніцтва складала нязначную праслойку сярод «тутошнего» сялянства— усяго 1,8% у правінцыях Пскоўскай губерні і 1,7% па магілёўскіх правінцыях. Як відаць, больш за палавіну ўсіх беглых (61,4%) сканцэнтроўвалася на тэрыторыі паўночна-ўсходніх зямель Беларусі, а наибольшая іх колькасць — у Дзвінскай правінцыі. Так, па інвентары Дынабургскага староства за 1765 г. з 473 двароў 138 было запісана «русскими», а 51 двор (10,7%) значыцца ў якасці «белорусцев»[12]. Відавочна, што мясцовыя землеўладальнікі імкнуліся шляхам ільгот і чыншу прыцягнуць у свае маёнткі паток беглых «москалей». Яшчэ ў сярэдзіне XVIII ст. рускі чыноўнік А. Бутурлін прычыну масавых уцёкаў рускіх сялян на беларускія землі бачыў у аблегчаных павіннасцях тутэйшых сялян, якімі польскія памешчыкі «приманивали и приласкивали» выхадцаў з Расіі ў якасці прынады па каланізацыі сваіх уладанняў[14]. Такім чынам, ёсць непасрэдная сувязі міграцыі рускага сялянства на ўсходнебеларускія землі не толькі з узмацненнем прыгоннага гнёту на тэрыторыі велікарускіх губерняў, але і з фіскальна-падатковай палітыкай пануючага класа феадалаў Беларусі.

Паўторна царскі ўрад вярнуўся да справы аб выхадцах у 1779 г., калі 5 мая была аб’яўлена амністыя. Пошук і ўлік беглых быў праведзены ў маі 1779—ліпені 1781 г. Па даных казённых палат, з уцёкаў у Магілёўскую губерню вярнулася 208 душ мужчынскага і 29 жаночага полу, а ў Полацкую —2068 мужчынскага і 636 жаночага полу. Пасацыяльнаму складу асноўная маса беглых былі сяляне (90%) разам( з рэкрутамі[16], за перыяд з 177Я да 1789 г. на тэрыторыю Полацкай губернІ вярнулася 9313 душ мужчынскага полу, з якіх на жыхарстве ў губерні засталося 4438 чалавек, або палавіна. Аб тым, якую ролю адыгралі рускія выхадцы ў росце гарадоў Полацкай губерні, сведчаць наступныя лічбы.

3 1772 па 1792 г. колькасць гарадскога насельніцтва губерні ўзрасла з 9750 да 18 402 душы мужчынскага полу, або ў 1,8 разы, колькасць мя- шчанства— з 6561 па 16 967 чалавек, або ў 2,6 разы пры 1,1-кратным прыросце сельскага насельніцтва. У паказаны прамежак часу сельскае падатковае насельніцтва вырасла на 9,7%, а мяшчанскас — на 158,6%. Выхадцы_ склада л і 4402 душы мужчынскага полу гараджан, або 24,1% гарадскога насельнщтва. Яны ж давалі 4250 душ, за кошт якіх так хутка вырасла гарадское насельніцтва губерні. Такім чынам, палавіну прыросту гарадскога насельніцтва склалі якраз рускія выхадцы. I эта важна ўлічваць,' паколькі, па тапаграфічнаму апісанню, 70% яўрэйскага насельніцтва гарадоў губерні пражывала ў паветах і рэзкі прырост адбываўся яшчэ напярэдадні ўвядзення рысы аседласці. 3 улікам апошняга фактару можна сцвярджаць, што ў апошняй чвэрці XVIГІ ст. рост полацкіх гарадоў адбываўся ў асноўным за кошт механічнага прыросту з ліку зусім не мясцовага сялянства.

Некаторае ўяўленне аб рухомасці рабочых рук у прывагных ула- даннях Магілёўскай губерні за 40—-70-я гады XVIIIст. дае табл. 2.

Табліца 2. Маштабы рухомасці прыватнаўласніцкага сялянства

Уладанне год Сялянскіх двароў Удзельная вага
аселых пустых пустых Пустых да аселых
Сярэднія ўладанні
Царковішча 1740 13 4 23.5 30.7
Карма 1741 83 22 21.0 26.5
Палом 1752 16 1 5.8 6.2
Жураўкі 1752 28 15 34.8 53.5
Немцаў Стан 1756 25 3 10.7 12,0
Пячэрская Буда 1756 31 5 13.8 16.1
Валасавічы 1762 81 8 9.0 9.8
Барздоўка 1761 10 10 50.0 100
Нізкі 1773 31 2 6.0 6.4
Немцаў 1772 28 4 12.5 14.2
Буйныя і буйнейшыя ўладанні
Копысь 1755 1741 522 23.0 29.9
Хатоўня 1758 36 19 34.5 52.7
Брылевічы 1754 35 7 16.6 20.0
Пагуляеўка 1758 96 2 2.0 2.0
Нізкі 1752 65 24 27.0 37.0
Андрыянава 1764 29 8 21.6 27.5
Мішкавічы 1766 41 3 6.8 7.3
Негіна 1762 159 42 20.8 26.4
Грывы 1761 16 10 38.4 62.5
Варацькоў 1766 30 11 26.8 36.6
Чарняўка 1768 76 15 16.4 19.7
Дубавец 1768 30 12 28.5 40.0
Казіміраў 1768 49 15 23.4 30.6
Водва 1761 54 16 22.8 29.6
Хіславічы 1766 10 6 37.5 60.0
Марэнвіль 1766 28 19 40.4 67.8
Беліца 1768 78 6 7.1 7.6
Мешкава 1772 82 13 13.6 15.8
Рудніца 1773 7 3 30.0 42.8
Заборь’е 1772 14 21 60.0 150
Савінічы 1771 22 39 55.0 177.2
Расосіца 1778 6 6 50.0 50.0
Табліца складзена па даных: НГАБ, ф. 1817, воп.1, спр. 86-87, 90, 92, ф. 1821, воп. 1, спр. 5, ф. 1823, воп. 1, спр. 9, л. 9, 29, 38

Як відаць, у цэлым пуставала каля 23 % сялянских прысядзібных (стр. 61) участкаўці 29% аселых гаспадарак. Большая колькасць гаспадарак была пакінута ў буйных маёнтках, што сведчыць аб барацьбе за рабочыя рукі паміж рознымі групамі феадалаў. Калі ў сярэдніх уладаннях пуставала 17,6% прысядзібных участкаў, а іх доля ў адносінах да аселых гаспадарак складала 21,4%, то ў буйных уладаннях пустымі было 23,2% сялянскіх двароў, або 30,2% ад аселых гаспадарак. Адрозненнем з’яўлялася і тое, што ў сярэдніх уладаннях зямельнае карыстанне сялян складалася з аселай ці цяглай надзельнай зямлі. У буйных жа маёнтках сялянскае землекарыстанне ўключала таксама прыёмныя, вольныя, арэндныя, снопавыя і іншыя ўгоддзі. Пустэчы і пакінутыя надзелы разышоўшыхся сялян паступалі «в наем» у дапаўненне да асноўных надзелаў на палегчаны чынш або з долі ўраджаю. За кошт такіх дапаможных угоддзяў ажыццяўлялася пашырэнне сялянскага землеўладання, праходзіла засяленне маёнткаў, ствараліся новыя гаспадаркі. Буйныя землеўладальнікі мелі вялікія магчымасці па дадатковаму на- дзяленню «захожих» сялян і нрадастаўленню льгот на абзавядзенне гаспадарак розных «слободчиков, осадчиков».

Магнаты былі зацікаўлены ў легальных пераходах як сродку кала- нізацыі зямель і павышэння даходаў. Тым не менш прыцягнутыя льго­тамі новапасяленцы доўга не затрымліваліся і выходзілі да сканчэнняльготнага часу. Нярэдка самі ўладальнікі прызнавалі, што ў аснове сялянскага выхаду і бегства з надзелаў ляжаў высокі чынш[18]. Па заканчэнні ўліку падаткавага насельніцтва забараняліся самавольныя перасяленні і пере­ходы сялян, уводзілася пашпартная сістэма рэгістрацыі. Указам ад 27 лістапада 1773 г. пашпарты адыходнікам выдаваліся тэрмінам на паўгода[20] У той жа губерні ў 1782 г. было выдадзена 20 тыс. пашпартоў сялянам-адыходнікам[22]. Адыход на заработкі насіў сезонны характар, паколькі па ўсіх паветах адыходнікі вярталіся «до вешней пашни».

Шырока пастаўляліся лішнія рукі на працу па найму і ў пашпартны выход таксама ў Магілёўскай губерні. У апісанні, напрыклад, Быхаў- скага павета 1784 г. адзначаецца распаўсюджанасць адыходу вясковых рамеснікаў, якія «портное, сапожное, кузнечное и слесарное ремесло производят по разным местечкам[24]. Яшчэ ў 1773 г. генерал-губернатар 3. Г. Чарнышоў пры здачы дзяржаўных маёнткаў у прыватную арэнду патрабаваў ад пасэсараў «пещися о бобылях и других земли не имеющих», а беззямельных сялянпрапаноўваў надзяляць зямлёй або прымусова «поместить у добрыххозяев по согласию в работниках»[26]. Дадзены працэс можна канкрэтызаваць на матэрыялах за 1799—1800 гг. па таму ж уладанню.

Так, беззямельны селянін з в. Кабылякі Ціт Восіпаў у 1800 г. разам з жонкай карміўся «поденной работой» цэлы год у шляхціца у Оршы. Потым адыходнікі рушылі на Шклоўшчыну, дзе па вёсках «заробляли четыре недели». Далей яны накіраваліся праз мястэчка Шклоў у в. Таўкачы (3 тыдні), в. Зямцы (тыдзень), г. Магілёў і мястэчка Княжыцы, дзе «целое лето находились»[28]. 3 дадзеных фактаў вынікае, што для часткі немаёмаснага і беззямельнага сялянства сезонны адыход на заработкі азначаў ужо пераўтварэнне ў пастаянных наёмных работнікаў. Але большасць абмяжоўвалася часовай працай па найму ў заможных гаспадароў і не траціла сувязі з зямлёй і гаспадаркай.

Такім чынам, усходнебеларускія землі да 70-х гадоў XVIII ст. з’яў- ляліся тэрыторыяй актыўнага прыцягвання беглага рускага насельніцтва. Уцёкі рускіх сялян з’яўляліся, на наш погляд, адным з вядучых фактараў рэгулявання і рэфармавання мясцовымі землеўладальнікамі павіннаснага рэжыму эксплуатацыі, галоўным зместам якога быў працэс ачыншавання сялянскіх гаспадарак. Тэзіс рада даследчыкаў аб уцёках беларускага сялянства на рускую тэрыторыю ў якасці аргумента тлумачэння панавання грашовага аброку і неразвітасді фальварачна-паншчыннай гаспадаркі на ўсходзе Беларусі патрабуе шырокага фактычнага абгрунтавання. Для гэтага неабходна правесці параўнальны аналіз колькасных маштабаў міграцыйнага руху за адпаведны час, высветліць суадносіны паміж велічынёй феадальнай рэнты ў Расіі і Беларусі.

Прышлае рускае насельніцтва адыграла значную ролю ў росце мяс- цовых гарадоў. Пераходы сялян паміж уладальніцкімі гаспадаркамі, былі легізаваны практыкай барацьбы феадалаў за рабочыя рукі для каланізацыі ўладанняў і павышэння даходнасці маёнткаў. Большыя магчымасці па прыцягванню выхадцаў былі ў зямельных магнатаў. Іменна буйныя ўладанні ылучаюцца складанай структурай сялянскага надзелу, у якім грашоваабкладзеная доля мела вялікае значэнне ў гаспадарчым развіцці рэгіёна і сялянскіх гаспадарак. Пабуджальным матывам рухомасці сялянства ў паншчынных маёнтках выступаў рост нарміраваных прыватнаўласніцкіх павіннасцей, пазямельнага чын на фоне маёмаснай няроўнасці. I ў другой палавіне XVIII ст. была пастаянная праслойка немаёмаснага і беззямельнага сялянства, з якога фарміраваліся кадры наёмных работнікаў. Прыблізна 6% сялянства ў апошняй чвэрці XVIII ст. займалася рэгулярным адыходам на прамысловыя заработкі.

Уваход усходняй Беларусі ў склад Расійскай імперыі пашырыў рытарыяльныя рамкі міграцыйнай рухомасці насельніцтва. Уцёкі і пра- мысловы адыход сялян садзейнічалі культурнаму збліжэнню двух народаў, класаваму яднанню працоўных у барацьбе са сваімі прыгняталькамі.

Інстытут гісторыі АН БССР

Резюме

Освещаются формы и масштабы территориальных перемещений крестьянства на территории восточной белоруссии во второй половине XVIIIв. Отмечается значительная роль руских беглецов в росте городского населения. Бегство русских крестьян наряду с мобильностью местного крестьянства выступало одним из источников преобладания денежной ренты в государственных и магнатских имениях феодалов.


[2]ПСЗРИ-1. Т. 19. № 18350

[4]Похилевич Д. Л. Крестьяне Белоруссии и Литвы во второй половине XVIIIв. Вильнюс,1966. С. 112-113; Мелешко В. И. Очерки аграрной истории восточной Белоруссии (вторая половина XVIIXVIII в.). Минск,1975. С. 106; Яно ж. Из истории аграрных отношений в восточной Белорссии. Мн., 1966. С. 48; Закалинская Е. П. Вотчинные хозяйства Могилевской губернии во второй половине XVIII в. Могилев, 1959. С. 7

[6]Горючко П. Материалы для истории раскола старообрядчества в Могилевской губернии конца XVIII и начала X1Х ст. Могилев, 1902. С. 4-7; РДАСА, ф. 12, воп. 1, спр. 159, л. 35;ЦДГА СССР, ф. 1350, воп. 312, спр. 94

[8]СРИО. СПБ, 1886. Т.51. С. 10

[10]Паводле ўліку за 1777 г. на тэрыторыі Полацкай губерні было зарэгістравана 8361(4598 мужч. і 3763 жанч.), а ў Магілёўскай –3141 (1642 муж. і 1499 жанч.) душа раскольнікаў(РДАСА, ф. 248, воп. 64, спр. 5636, л. 80, 124)

[12]Мелешко В. И. Классовая  борьба в белорусской деревне во второй половине XVII-XVIII в. Минск, 1982. С. 217; НГАБ, ф. 1821, воп. 1, спр. 5, л. 502-515, 165-172; ф. 1823, воп. 1, спр. 37, л. 146, ф. 1817, воп. 1, спр. 8

[14]Игнатенко А. П. Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией (вторая половина XVII- XVIII в.). Мн., 1974.С. 141

[16]РДВГА, ф. ВПА, спр. 18354, л. 10

[18]РДАСА, ф. 248, воп. 45, спр. 3933, л. 184-188

[20]РДВГА, ф. ВПА, спр. 18354, л. 124, спр. 18356, л. 44-45

[22]РДВГА, ф. ВПА,спр. 18354, л. 124адв.

[24]РГА СССР, ф. 1341, воп. 1, спр. 328, л. 80 адв., 143адв., 158, 214, 216

[26]НГАБ, ф. 3258, воп. 1, спр. 21, л. 14 адв., спр. 44,л. 99-100, 102, 140, 145, 202 адв., 315, 320, 348, 413, 431,440, 473

[28]Там жа, л. 441 адв.