Ровинский вывод фамилии 1791

Ровинский вывод фамилии 1791 в минском земском суде

НИАБ, ф. 1727, оп. 1 д. 30 л. 121

Ян с. Томаш и Теодор фл. Койданова

Теодор с. Александр (с. Теодор), Ян (с. Якуб), Стефан (с. Ян, Базилий, Игнатий, Михаил)