Скуратович линия рода в Ошмянском повете

Скуратович линия рода в Ошмянском повете 1795 г.

НИАБ, ф. 1776 оп. 1 д. 6 л. 1162

Ян с. ян

Ян с. базилий теодор ян (ян Базилий)

Теодор янов с. базилий иосиф (с. адам) михаил (с. петр ияхим антон)

Базилий теодоров с. якуб адам (с. стефан)

Базилий янов с. адам григорий

Григорий с. симон иосиф томаш теодор мартин (с. ян и казимир)