Визгерды 3 ветви

Візгерды гербу «Адрованж»

Па родаваму паданню паходзілі ад Дэвагіна Візгірдавіча, які падпісаў мір з Польскай Каронай на віленским сейме 1401 г. і атрымаў родавы герб на Гарадзельскім сейме.

Прызнаны у шляхецтве Мінскім ДДС 14. 12. 1815 г.

Апісанне гербу – НГАБ, ф. 319, воп. 2, спр. 503, арк. 19

Iкалена

1. Багдан, князь, рускі ваявода і полацкі падкаморы, атрымаў маёнт. Карайвоўшчына ў Трокскім ваяв. па прывілею караля Казіміра IV ад 7. 3. 1450 г.[2]

4/1. Пётр, баярын Трокскага пав. (паводле каралеўскага прывілея ад 8. 12. 1516 г.)[4]

IV калена

6/4. Крыштоф, упіцкі падкаморы, назначаны сеймам 1613 г. камісарам на мяжы з Курляндыяй[6]

V калена

8/6. Даніэль, жмудскі ротмістр 1651 г.

9/7. Геранім, жмудскі ротмістр 1651 г. і камісар на мяжы з Курляндыяй

VI калена

10/9. Ян, ковенскі скарбнік і віленскі земскі суддзя, трымаў маёнт. Курнеляны паводле каралеўскага прывілея Яна III ад 15.10.1620 г.[8]

VIII калена

12/11. Пётр, атрымаў у спадчыну маёнт. Галамысль 1727 г.

IX калена

13/12. Міхаіл, хрышчаны 28.4.1715 г., трокскі чашнік (каралеўскі прывілей 21.2. 1758 г.), трокскі падстолій (каралеўскі прывілей 20.2.1765 г.), трокскі стольнік (карал. прывілей 4.7.1771 г.)

14/12. Анцыол, ксёнз

15/12. Казімір, ксёнз

16/12. Ян

17/12. Стэфан

X калена

18/13. Андрэй, хрышчаны 31.7.1787 г., суддзя Гал. Трыб., дысенскі маршалак

19/13. Ігнат, генерал-маёр польскай службы

20/13. Іосіф, суддзя ГТ, трокскі стольнік і гродскі суддзя (карал. прывілей 16.4.1788 г.)

21/13. Аляксандр, мерацкі харунжы (каралеўскі прывілей 30.3.1792 г.), палкоўнік

22/13. Антон, мсціслаўскі войскі (каралеўскі прывілей 9.12.1788 г.)

23/16. Мікалай

24/16. Стэфан, трокскі падстолій (карал. прывіл. 31.2.1774г.), трокскі стольнік (карал. прывіл. 10.3.1783 г.)

XI калена

25/18. Пётр, хрышчаны 16.10.1785 г., суддзя 2-га дэпартамента Мінскага галоўнага суда

26/18. Іосіф, суддзя вайсковай камісіі Дысенскага пав. Мінскай губ.

27/22. Зыгмунт

28/23. Іосіф, хрышчаны 15.12.1794 г., суддзя Мінскага совеснага суда

XIIкалена

29/28. Клот, хрышчаны 25.3.1803 г.

Крыніцы: НГАБ, ф. 319, воп. 1, спр. 62, арк. 593-598

Ф. 319, воп. 2, спр. 3835, арк. 1-19

Асабовы паказальнік

Візгерды

Жыгімонт Аўгуст, кароль

Казімір IV, кароль

Геаграфічны паказальнік

Вільна

Віленскае ваяв.

Галамысль, маёнт.

Гарадзельск

Дысенскі пав. Мінскай губ.

Карайвоўшчына, маёнт. у Трокскім ваяв.

Курляндыя, Курляндскае княства

Курнеляны, маёнтак

Мінск

Упіцкі пав.

Візгерды гербу “Адрованж”

Вядома: Ян Мікалаевіч, віленскі земскі суддзя 1593[10].

II калена.

2/1. Адам, мечнік пінскі, жонка Францішка Нароцкая;

3/1. Людвік.

III калена.

4/2.Станіслаў, паручнік артылерыі войск ВКЛ (патэнт генерала артылерыі ВКЛ Салагуба 16.12.1754) капітан артылерыі (патэнт генерала артылерыі ВКЛ Патоцкага 03.08.1763)

5/2.Францішак;

6/2. Антоні, нар. 1751;

7/2.Вінцэнт;

8/2.Феліцыян;

9/2.Фабіян, нар. 1729, харужы (патэнт гетмана ВКЛ Сапегі 28.7.1764), паручнік пяхоты ВКЛ (патэнт гетмана ВКЛ Сапегі 15.01.1772) жонка Ганна Стэмпкоўская.

IV калена.

10/9.Іосіф, валодаў маёнт. Мазуркі ў Навагрудскім ваяв[12] ў Віцебскім ваяв.

II калена

2/1. Ежы

3/1. Шыман, жонка Марыя Яноўская, купіў маёнт. Кавалёва ў Мінскім ваяв. 7.3.1763 ад Мартына Ясінскага, трымаў па заставе ад Шымана і Рахелі Ясінскай маёнт. Хадакі ў Мінскім ваяв. (запіс 7.03.1723 г.)

4/1. Якуб

III калена

5/3. Антон, хрышч. 23.1.1757 г., атрымаў пасведчанне аб шлях. 10.01.1798 ад абывацеляў Мінскага ваяв[14],

IV калена

6/5. Ігнацій, хрышч. 30.9.1803, валодаў маёнт. Кавалёва ў Мінскай губ.

крыніцы: НГАБ, Ф. 319, воп.2, спр.82, арк.54-57, спр. 3835, арк. 15-18.

Асабовы паказальнік:

Візгерды

Гутаровoчава (Hutorowicz) Людвіка Петкевіч

Яноўская (Janowska)Марыя

Таргонская (Targonska)Тарэса

Геаграфічны паказальнік:

Мідзеліна-маёнтак у Віцебскім ваяв.

Кавалёва-маёнтак у Мінскім ваяв.


[2] Актыкаваны у Віленскім земскім судзе 19. 10. 1797 г.

[4] Засведчаны Кромерам у яго працы на стар. 441

[6] Падцверджана сенацкай пастановай

[8] Падцверджана канстытуцыяй сейма

[10] Тэстамент актыкаваны 12.01.1735 у ГТ ВКЛ.

[12] Уладальніцтва маёнткам засведчана квітам аб уплаце падымнага 8.03.1712.

[14] запіс актыкаваны у Вілейскім земскім судзе 24.05.1801 г.