Імем Айчыны. Дакументы паўстання 1794 г.

Збор твораў Я. Анішчанкі ў 6 тамах уключае ў сябе ўнікальныя, невядомыя раней дакументы, знойдзеныя аўтарам у архівах Беларусі і замежжа.

У другім томе змешчаны арыгінальныя дакументы пра заключныя падзеі паўстання 1794 г. на беларускай зямлі. Яны падрабязна асвятляюць акалічнасці рэйда М.К. Агінскага на Дынабург і змаганне корпуса К. Серакоўскага з А. Суворавым на Берасцейшчыне. Замыкае зборнік спіс афіцэраў усіх расійскіх войскаў, якія распраўляліся з паўстаннем у Вялікім княстве Літоўскім.

 

Выдавец і рэдактар лучаць свае служэнне праўдзе і свабодзе па прыкладзе самаахвярных сыноў Бацькаўшчыны, якія не гублялі надзею і адвагу ў гадзіны роспачы і бяссілля

ЯЎГЕН АНІШЧАНКА

 

 

Збор твораў у шасці тамах

Выдавец

Віктар

Хурсік

ЯЎГЕН АНІШЧАНКА

ТОМ 2

Імем Айчыны

Дакументы паўстання 1794 г.у Літоўскай правінцыі

Укладанне

рэдакцыя

прадмова

Мінск 2004

УДК 94(476)

ББК 63.3(4 Беи)

А32

Анішчанка Я. К.

Збор твораў. У 6-ці т. Т.2. Імем Айчыны: Дакументы паўстання 1794 г. у Літоўс. правінцыі /Я. К. Анішчанка.—Мн.:Выд.Хурсік, 2004.—236 с.

ISBN 985-6718-21-Х (т.2)

ISBN 985-6718-15-5

Збор твораў Я. Анішчанкі ў 6 тамах уключае ў сябе ўнікальныя, невядомыя раней дакументы, знойдзеныя аўтарам у архівах Беларусі і замежжа.

У другім томе змешчаны арыгінальныя дакументы пра заключныя падзеі паўстання 1794 г. на беларускай зямлі. Яны падрабязна асвятляюць акалічнасці рэйда М.К. Агінскага на Дынабург і змаганне корпуса К. Серакоўскага з А. Суворавым на Берасцейшчыне. Замыкае зборнік спіс афіцэраў усіх расійскіх войскаў, якія распраўляліся з паўстаннем у Вялікім княстве Літоўскім.

УДК 94(476)

ББК 63.3(4 Беи)

ISBN 985-6718-21-Х (т.2)

ISBN 985-6718-15-5

© Анішчанка Я., 2004 © Выдавец Хурсік В., 2004

Уступ

Дадзены зборнік з’яўляецца працягам публікацыі дакументаў паўстання 1794 г. у Вялікім княстве Літоўскім, адшуканых рэдактарам у розных архівах.1

На гэты раз чытачу прапануецца стос матэрыялаў, што захаваўся ў Расійскім дзяржаўным ваенна-гістарычным архіве ў Маскве ў асабістай калекцыі папер знакамітага Міхала Клеафаса Агінскага. На дзіва, былы падскарбій Літоўскай правінцыі і павадыр вольных стралкоў паўстання 1794 г. не надта шчыраваў дробязямі свайго ўдзелу ў паўстанні. Чытачу гэта стане зразумела пры азнаямленні з прыводзімымі тут дакументамі. Яны дэталёва паказваюць абставіны рэйду М. Агінскага на Дынабург паміж 1 і 13 жніўня, рэйду, які, па словах самога мемуарыста, быў выкліканы абурэннем віленскіх жыхароў бяздзейнасцю рады паўстання і бяздарнасцю яго палкаводцаў2.

М. Агінскі збіраўся ўласнай адвагай адолець дэмаралізацыю ў кіраўніцтве і заадно ўзняць баявы дух пешых і недысцыплініраваных апалчэнцаў, якіх ён вёў з сабою. Яму ўдалося пераправіць каля 50 валанцёраў праз Дзвіну, якія падпалілі Дынабург. Аднак гэты мізэрны вайсковы плён меў вялікі розгалас. Дынабургскі камендант, палкоўнік Генрых Гулевіч у паніцы паведаміў у ваенную калегію Расіі пра пераправу пад Крэйцбургам і Лівенгофам ажно 3 палкоў паўстанцаў. Іншыя афіцэры данеслі туды ж, што гэта былі не інсургенты, а «человек да сту» звычайных сялян-касцоў шшешчыка Юзафа Зіберха, якіх прынялі за касінераў паўстання і з якімі, нібыта, штык-юнкер Дзмітрый Грынеў «имел сражение»3. Рыжскі губернатар барон Пётр Пален таксама адпісаў наверх, што Гулевіч «нагло оболгал меня и своих начальников, говоря о тысячах, и зря растревожил всю землю до самаго Петербурга», прыняўшы за рэгулярныя сілы паўстанцаў 100—150 сялян, якіх «мы... убили б дубинами»4. Гулевіча скінулі з пасады «за робость», хаця той загадаў навакольным памешчыкам узброіць сваіх сялян, якія тут жа, па словах спамянутага Палена, «предались непослушанию и разбою», а некаторыя з іх потым былі затрыманы з канфедэрацкімі значкамі.5

Прыводзімыя напачатку зборніка ўніверсалы вярхоўнага дыктатара паўстання Тадэвуша Касцюшкі і віленскай рады пакажуць, як вызваленчая барацьба паступова схілілася да адчайных рэйдаў тыпу Агінскага, да суровых мер супраць панікёраў і іншадумцаў у шарэнгах барацьбітоў. Падобныя настроі пашырыліся ў канцы жніўня - напачатку верасня на Берасцейшчыне, у тым куце княства, куды знакаміты Аляксандр Сувораў прывёў 13 тыс. штыкоў6 і якім пад Крупчыцамі і Ціраспалем (пад Брэстам) процістаяў 5-тысячны корпус генерала Карла Серакоўскага7. Разам з рэгулярнымі рэгіментамі К. Серакоўскі распараджаўся і мясцовымі брэсцка-кобрынскімі апалчэндамі. За некалькі дзён да крупчыцкага боя (17 верасня) Брэсцкае ваяводства паставіла яму 500 рэкрутаў, з якіх па дарозе збегла 121 чал. Потым, у канцы верасня, з адной партыі брэсцкіх кантаністаў збяжыць яшчэ 220 чал.8Па ведамасці самога К. Серакоўскага за 28 жніўня, у кобрынскай кавалерыі, гэта значыць сярод шляхты, лічылася 132 вершнікаў з 177 каньмі. 3 іх у кастрычніку засталося 53 чал. пры 6 канях. Значыць, пасля брэсцкай паразы пад Ціраспалем (19 верасня) дызерціравала 40 % складу мясцовага апалчэння9.

Збянтэжаны падобнымі вынікамі, Т. Касцюшка пераканаўся ў дарэмнасці паспалітага рушання і ўсклаў галоўныя спадзяванні на регулярныя фарміраванні на аснове рэкруцкай павіннасці.10 Аднак і яны таялі. Сакрушальнае паражэнне корпуса К. Серакоўскага пад Брэстам, ганебныя ўцёкі з поля бою шляхецкай кавалерыі прымусілі Касцюшку расчаравацца ў дбайнасці фанаберыстай шляхты, якую патрабавалася збіраць сілком з абразай яе ганарлівага рыцарскага мінулага11. Касцюшка з роспачы казаў, што трэба сурова наказваць і караць непаслухмяных, што «трэба прымушаць людзей, каб былі вольнымі, калі яны добраахвотна не жадаюць імі быць», што трэба адрозніваць сапраўдны патрыятызм ад фалынывага прытворства, стараннасць ад фанатызму, вольнасць ад беспакаранасці.12 Прыводзімыя ў заключнай частцы зборніка дакументы дэманструюць гэтыя душэўныя мукі вярхоўнага павадыра паўстання, які мусіў сам прыбыць у Гродна для навядзення дысцыпліны і натхнення паплечнікаў, які з болем у сэрцы аддаў тут загад страляць з гармат па ўсіх пакідаючых пляц бою, які імем Айчыны маліў, прасіў і нават абяцаў кожнаму жаўнеру зямельны надзел з дзяржаўнай маёмасці пасля перамогі (дакумент №124).

Жудасны фінал пад Брэстам азнаменаваўся тым, што з 5-тысячнага корпуса К. Серакоўскага пры ім выратавалася 1510 чал.13 У сябе А. Сувораў лічыў забітымі толькі 123, прапаўшымі без вестак 69 і параненымі 297 чал.14 У процівагу Касцюшцы, расійская імператрыца Кацярына II загадала выдаць кожнаму радавому сувораўскай арміі па 1 рублю. Загадам ад 6 лістапада яна ўзнагародзіла самога А. Суворава за Крупчыцы і Ціраспаль алмазным бантам на шляпу, дырэктара ўсіх тамтэйшых атак генерала Паўла Пацёмкіна — ганаровым крыжом Аляксандра Неўскага з алмазнай зоркай, тром генерал-маёрам (Георгію Шэвічу, Пятру Ісленьеву, Івану Ісаеву) выдала крыжы 3-га класу з ордэнамі Георгія Пабеданосца, брыгадзірам Юрыю ІІаліванаву дала залатую шпагу, Фёдару Буксгеўдэну — ордэн па чыну і маёнтак у Рэвельскай губерні, Фёдару Бароўскаму — арэнду пасмяротна ў беларускіх намесніцтвах.16 Акрамя таго, Сувораў прасіў сваю «матухну» адзначыць 82 чал. — аднаго палкоўніка, падпалкоўнікаў, 18 маёраў, 6 капітанаў, 17 паручнікаў, 16 карнетаў і кадэтаў, 16 сяржантаў і г.д.16

Згаданыя прадстаўленні да лаўраў трыумфатараў дазваляюць прывесці ў Дадатку спіс усіх расійскіх карных палкоў, якія супрацьдзеялі паўстанцам на беларускай зямлі. Зразумела, што пры гэтым даводзіцца абмежавацца фармулярамі афіцэрскіх кадраў з паведамленнем самых сціплых даных, хаця архіўныя крыніцы паведамляюць пра сямейнае і сацыяльнае становішча асоб, іх кар’еру. У гэтых адносінах фармулярныя спісы вартыя ўвагі летапісца паўстання.

К прыкладу, у спісе Рэвельскага пяхотнага палка за 1.01.1795 г. запісана, што 27-гадовы палкоўнік Дзмітрый Андрэевіч Закрэўскі разам з 30-гадовым секунд-маёрам Апалонам Сцяпанавічам Жамчужнікавым 8 красавіка па загаду Паўла Цыцыянава з 2 ротамі грэнадзёраў палка і эскадронам Інгермландскага карабінернага палка захапілі ў Гродна «без огласки» аднаго з удзельнікаў паўстанцкай змовы Ігнація Тызенгауза.17 3 анкеты 39-гадовага падпалкоўніка таго ж Рэвельскага палка Фёдара Фёдаравіча Штэйнгеля мы даведваемся, што ён вёў батальён мушкецёраў з 50 казакамі на Тартакі 3 чэрвеня, а праз месяц, 3 ліпеня, напаў на паўстанцкі пост над Слонімам.18 Без падобных дробязяў немагчыма скласці поўнавартую карту ваена-аператыўнай сітуацыі часу паўстання і расправы з ім. У гэтых службовых аналах рэдактару пашанціла — такі натрапіць на жыццярыс Андрея Казіміравіча Мейера — аўтара апісання Крычаўскага староства.19

Дадатак дазволіць зацікаўленаму чытачу знайсці сярод душыцеляў паўстання эліту і гонар Расіі, якія потым праславяць яе. Гэта –князь П. І. Баграціён (1765-1812), які ў1810 г. апынецца ваеным міністрам, а ў 1812 г. будзе камандаваць 2-й Заходняй арміяй. Гэта—князь М.Б. Барклай дэТолі (1761 1818), які ў 1812 г.  камандаваў 1-й Заходняй арміяй. Граф П.Х. Вітгенштэйн (1768-1843) у 1813 г. стане галоўнакамандуючым руска-прускімі войскам і і дарасце да фельдмаршала. Князь М.Л ІІІахаўскі (1757 ?) за крупчыцкую перамогу атрымаў ордэн св. Уладзіміра 4-й ступені з лентай і такі ж, толькі 3-й ступені, за штурм Варшавы. У 1813 г. ён стане галоўным правіянтмайстрам саюзных войскаў і зробіццй сенатарам. Граф К.К. Сіверс (1772—1856) апынецца сенатарам, у корпусе П. Баграціёна будзе граміць ужо Напалеона пад Магілёвам, а пасля акажацца ваенным губернатарам Прусіі. Д.І. Лабанаў-Растоўскі (1758 - 1838) пройдзе анфіладу Астраханскага, Пецярбургскаг і Рыжскага ваенага губернатара, стане намеснікам Ліфляндыі, Эстляндыі і Курляндыі, членам Дзяржсавета (1813) і міністрам юстыцыі (1817). Словам, зацікаўлены чытач самастойна можа выбраць са спіса палкоў і па розных дапаможных крыніцах праследзіць, кім потым апынуцца князі Д. і М. Валконскія, Г. і М. Вяземскі Б. і П. Галіцыны, С., Д. і I. Абаленскія, графы Ф. Галаві У., Д. і П. Талстыя, П. і Г. Меліны, розныя, не менш тытулаваныя, Апраксіны, Бібікавы, Бенкендорф Лапухіны, Мураўёвы, Пушкіны, Песцелі, Раеўскія, Рылеевы, Унгерны, Хаванскія і інш.

Нязменную дапамогу пры падрыхтоўцы матэрыялаў рэдактару аказваў супрацоўнік РДВГА Дз.П. Шэўчык. Заслугоўваюць падзякі і іншыя сціплыя працаўнікі тамтэйшага архіва.

/. Стогн. ІІаўстанне 1794года. Новыя дакументы. Мн., 2002 Камісары Касцюшкі. Мн., 2004.

 1. Pamietnlki Michala Oginskiego оPolsce  i polakach od roku 1788 az  do konca roku 1815. Poznan, 1870. S. 348.
 2. РДВГA, ф. 29,  с. 2, л. 48.3 paпapma сененскага камендантаВ Волкава, атрыманага па вестках Г. Гулевіча.
 3. Прама ў дзень віленскага пачыну паўстання сенатар і старшыня дзяржаўнага заёмнагабанка  П.В. Завадоўскі (1788--заявіў, што ў Pacіістолькі арміі, штомы и муху обухом бить можем», босупрацьяе ў ВКЛ толькі шляхта «буйствует в свою гибель(Листовский И. Граф Петр Васильевич Завадовский // РА. М., 1883. Кн. 2. С. 119).
 4. РДВГА. ф. 29, с. 2, л. 47.
 5. Там жа. ф. 43, с. 115117. У адной архіунай крыніцы ананімны аўтар паведамляе пра 12 тыс. чал. (Там жа,ф. ВПА, с. 2725, л. 9-10). У літаратуры сустракаецца лічба ў 11 тыс. (Moscicki Н. General Jakub Jaslnski і powstanie Koeciuszkowskie. W-wa, 1917. S. 320; Zdanski K. Przyczynki do dziejow powstania brzesko-litewskiegoit ziem, nim objetych. W-wa, 1936. S. 21); 12 тыс. (Herbst S. Z dziejow wojskowych powstania Kosciuszkowskiego 1794 roku. W-wa, 1983. S. 361).
 6. Глядзі документы 111 i 114.
 7. Akty powstania Kosciuszki. W-wa, 1955.
 8. РДВГА, Ф. ВПА, c. 2728, ч. 2, л. 106, 152, 192.
 9. Akty powstania... S. 48; SkalkowskiA. Z dziejow insurekcyi 1794 r. W-wa, 1926.
 10. Akty powstania... S. 46.
 11. Тамжа. S. 40. Tokarz W. Rozprawy. W-wa, 1959. T. 1. S. 181.
 12. MoscickiH. General... S. 404. Сувораў налічваў на крупчыцкім полі забітымі 1500 паўстанцаў, палоннымі 600, а пад Ціраспалем меў 500 палонных і гаварыў, што выратавалася ледзьве 150 чал. (гл.дакумент 115). Генерал О. Дэрфелъдэн сцвярджаў, што Сувораў разбіў под Брэстам 16 тыс. чал. (РДВГА, ф. 43, с. 100, л. 32). Адзін з біёграфаўА/ Суворова пісаў, што Сувораў палажыў 3 тыс. чал. (Антинг И.Ф. Победы князя Италийскаго графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского. М., 1815. Ч. 4. С. 23). М. Зяновіч гаворыць аб страце К. Серакоўскім 1192 чал. і А. Суворовым 3 тыс. чал. (Zenowicz М. Kampania oddzialu wojsk polskich pod generalem Sierakowskim w roku 1794 // Pamietniki wojenne 1792-1812. Drezno, 1871. S. 34, 38, 417.
 13. РДВГА, ф. 43, с. 92, л. 88, 92-145.
 14. Там жа, л. 173-177.
 15. Там жа, с. 85, л. 166-186.
 16. Там жа, ф. 489, с. 752, л. 37.
 17. Там жа, л. 5.

19. Зараз можна ўпэўнена гаворыць, што ён паходзіў з саксонскага дваранства. Нарадзіўся ў Маскве ў 1764 г. У рускую службу ўступіў 03.1776 г. сяржантам артылерыі. Затым служыў флігель-ад’ютантам при генерал-паручніку Мартынаве (27.06.1779), штык-юнкерам артылерыі (2.05.1780), кватэрмайстрам у Нізаўскім пяхотным палку(15.02.1784 ), дзе яго прыкмеціў уплывовы тады фаварыт. Г.А.Пацёмкін. Веданне арыфметыкі, геаметрыі, фартыфікацыі, французский, лацінскай і італьянскай моваў дапамагло Мейеру 3.03.1784 г. трапіць у флігель-ад’ютанты і стаць аграномам паходнай канцылярыі фельдмаршала. Якраз у такой якасці Мейер і быу ім посланы на рэвізію Крычаўскага староства (ЭГБ. Т. 5. С.107). 12.09.1786 г. ён робіцца секунд маёрам Херсонскага мушкецёрскага палка, удзельнічае у аблозе Ачакава ў 1788 г., а ў наступным годзе займаецца рзкагнасцыроўкай Бендэраў. 11.10.1790 г. Мейер стаў прэм’ер-маёрам Ражскага пяхотнага палка, а 17.07.1792 г. набыў ранг падпалкоўніка Херсонскага грэнадзёрскага палка. Тут ён прымаў удзел у паходзе на Белград, у баі пад Дубенкай, пра што засведчыў у сваіх успамінах JI. Энгельгардт (Энгельгардт Л.Н. Записки. М., 1997. С. 125). Нарэшце, Мейер удзельгтчаў у штурме Варшавы (РДВГА, ф. 489, с. 1256, л. 6 адв.— 7).

Спiс дакументаў

№ 1. 25 красавiка 1794 г. Унiверсал у ваяводствы, паветы i вольныя гарады ВКЛ аб пачатку дзейнасцi вярхоўнага кiраўнiцтва паўстання    21

№ 2. 1 мая. Архiпатэрскае пасланне да вернiкаў Д. Пiльхоўскага  28

№ 3. 3 мая. Унiверсал Т. Касцюшкi аб канфiскацыi царкоўных каштоўнасцей          30

№ 4. 9 мая. Заклiк вiленскай рады да дабраахвотных ахвераванняў            31

№ 5. 9 мая. Унiверсал лiтоўскай рады аб рэкруцкiм паборы            33

№ 6. 10 мая. Унiверсал лiтоўскай рады аб пастаўцы стралкоў у войска      38

№ 7. 15 мая. Абвяшчэнне вiленскай радай Вiнярскага ўнiверсала Т. Касцюшкi        39

№ 8. 12 мая. Судовы працэс аб гвалтах гродзенскага шляхцiча М. Бянкевiча           44

№ 9. 15 мая. Сведчаннi галоўнага касiра ВКЛ К. Язерскага аб абставiнах рабунку скарба ў Гродна             45

№ 10. 24 мая. Судовы запiс лiдскiх шляхцiчаў Быкоўскiх аб рабунках казакоў у фальварку Лябёдка             46

№ 11. 6 чэрвеня. Акт рэквiзiцыi папер у гродзенскага камiсара палiцыi Л. Лiпнiцкага             48

№ 12. 7 мая. Адозва Т. Касцюшкi да праваслаўнага духавенства i вернiкаў              49

№ 13. 12 мая. Лiст Т. Касцюшкi да Ф. Сапегi          51

№ 14. 15 мая. Зварот Т. Касцюшкi да брэсцкiх i кобрынскiх абывацеляў     53

№ 15. 25 мая. Забарона гродзенскай парадкавай камiсii несанкцыянаваных прамоў да народа        54

№ 16. 26 мая. Пастанова гродзенскай парадкавай камiсii аб парушальнiках грамадскага спакою    55

№ 17. 5 чэрвеня. Пастанова гродзенскай камiсii аб шыбенiцах для ворагаў народа                56

№ 18. 17 чэрвеня. Рапарт генерала М.А. Зубава князю Рэпнiну аб бойцы пад Соламi            57

№ 19. 10 лiпеня. Прадпiсанне Т. Касцюшкi гродзенскаму генералу А. Казаноўскаму аб выбары рэкрутаў з 10 дымоў                61

№ 20. 6 верасня. Акт апраўдання палкоўнiка паспалiтага рушання Гродзенскага павета А.В. Рыхлiцкага    62

№ 21. 21 чэрвеня. Рапарт завiлейскай парадкавай камiсii аб сваiм складзе-63

№ 22. 18 лiпеня. Адказ ЦД ВКЛ на пытаннi завiлейскай камiсii       64

№ 23. 20 лiпеня. Рапарт завiлейскага генерал-маёра К. Зяньковiча М. Вяльгорскаму             65

№ 24. 20 лiпеня. Рапарт M. Вяльгорскаму генерал-маёра Браслаўскага павета В. Белiковiча            68

№ 25. 21 лiпеня. Рапарт ротмiстра А. Пляхневiча М. Вяльгорскаму              69

№ 26. 23 лiпеня. Рапарт генерал-маёра В. Белiковiча М. Вяльгорскаму       70

№ 27. 25 лiпеня. Загад М. Вяльгорскага М. Агiнскаму на паход пад Дынабург        72

№ 28. 28 лiпеня. Паведамленне Беляшэвiча М. Агiнскаму аб розным            72

№ 29. 30 лiпеня. Лiст генерал-маёра В. Белiковiча М. Агiнскаму     73

№ 30. 1 жнiўня. Лiст М. Агiнскага ў Цэнтральную дэпутацыю        74

№ 31. 3 жнiўня. Рапарт ротмiстра Ю. Гайжэўскага М. Агiнскаму   75

№ 32. 3 жнiўня. Вытрымка з прыказа Р. Гедройца адносна субардынацыi афiцэраў              76

№ 33. 3 жнiўня. Лiст Е. Пясчынскага М. Агiнскаму аб шкоднiцтве яўрэяў    76

№ 34. (4 жнiўня). Лiст завiлейскага генерал-маёра К. Зяньковiча М. Агiнскаму         77

№ 35. 4 жнiўня. Лiст генерал-маёра П. Грабоўскага   В. Белiковiчу               77

№ 36. 4 жнiўня. Данясенне браслаўскай парадкавай камiсii М. Агiнскаму аб выкананнi даручэнняў               78

№ 37. 5 жнiўня. Лiст ротмiстра Ю. Гайжэўскага М. Агiнскаму         79

№ 38. (5-6 жнiўня). Лiст невядомага з-пад Дусят М. Агiнскаму        80

№ 39. 7 жнiўня. Лiст маёра Ракiцкага М. Агiнскаму з-пад Дусят      81

№ 40. 7 жнiўня. Рапарт ротмiстра Ю. Гайжэўскага М. Агiнскаму   81

№ 41. (8 жнiўня). Рапарт Ф. Вышынскага М. Агiнскаму      82

№ 42. 8 жнiўня. Паведамленне завiлейскай камiсii М. Агiнскаму     83

№ 43. 9 жнiўня. Лiст ротмiстра А. Пляхневiча М. Агiнскаму             84

№ 44. 10 жнiўня. Паведамленне Т. Свянцiцкага ротмiстру Ю. Гайжэўскаму              84

№ 45. 11 жнiўня. Рапарт С. Няклюдава Кацярыне II аб абставiнах блакады М. Агiнскiм г. Дынабурга           85

№ 46. 11 жнiўня. Рапарт завiлейскай камiсii М. Агiнскаму з Калтынян         90

№ 47. 12 жнiўня. Рапарт ротмiстра Ю. Гайжэўскага М. Агiнскаму 91

№ 48. 13 жнiўня. Лiст генерала Г. Марыконi М. Агiнскаму з-пад Дусят        92

№ 49. 15 жнiўня. Рапарт браслаўскай камiсii М. Агiнскаму аб захопе Вiльна непрыяцелем 93

№ 50. 15 красавiка 1796 г. З успамiнаў генерала Б. Кнорынга аб мерах падаўлення паўстання        94

№ 51. 10 чэрвеня 1794 г. Камандзiровачны лiст адпадпалкоўнiка М. Ахматовiча паручнiку М. Беляку          95

№ 52. 3 лiпеня. Лiст генерала Арлоўскага генералу К. Серакоўскаму          96

№ 53. 5 лiпеня. Зварот брэсцкай парадкавай камiсii да абывацеляў              97

№ 54. 8 лiпеня. Iнструкцыя Т. Касцюшкi генералу К. Серакоўскаму             97

№ 55. 11 лiпеня. Лiст М. Вяльгорскага К. Серакоўскаму з Воранава            98

№ 56. 15 лiпеня. Лiст генерала А. Хлявiнскага К. Серакоўскаму     99

№ 57. 16 лiпеня. Лiст А. Хлявiнскага К. Серакоўскаму з Мсцiбава 100

№ 58. 19 лiпеня. Адрас брэсцкай парадкавай камiсii К. Серакоўскаму         100

№ 59. 21 лiпеня. Лiст палкоўнiка М. Пашкоўскага К. Серакоўскаму             101

№ 60. 22 лiпеня. Лiст генерал-маёра А. Хлявiнскага К. Серакоўскаму          101

№ 61. 26 лiпеня. Лiст палкоўнiка М. Пашкоўскага К. Серакоўскаму з Брэста            102

№ 62. 27 лiпеня. Рапарт генерал-маёра К. Рушчыца К. Серакоўскаму         103

№ 63. 28 лiпеня. Адрас слонiмскага кагала кiраўнiцтву лiтоўскага войска 104

№ 64. 28 лiпеня. Рапарт К. Рушчыца К. Серакоўскаму з Ражан       105

№ 65. 29 лiпеня. Прадпiсанне ўпаўнаважанага Гараiна брэсцкай камiсii    106

№ 66. 29 лiпеня. Адказ генерала А. Хлявiнскага палкоўнiку М. Пашкоўскаму           109

№ 67. 31 лiпеня. Лiст камiсара П. Ягмiна да генерала К. Серакоўскага        110

№ 68. 3 жнiўня. Таблiца аб стане корпуса К. Серакоўскага пад Слонiмам 111

№ 69. 4 жнiўня. Лiст Т. Касцюшкi да К. Серакоўскага        112

№ 70. 5 жнiўня. Рапарт невядомага К. Серакоўскаму з Замосця     112

№ 71. 5 жнiўня. Лiст Т. Касцюшкi К. Серакоўскаму з-пад Пакутава              113

№ 72. 7 жнiўня. Лiст Т. Касцюшкi да К. Серакоўскага аб розным   113

№ 73. 7 жнiўня. Адказ ваўкавыскай парадкавай камiсii на зварот К. Серакоўскага 114

№ 74. 7 жнiўня. Допiс аддзела парадкавай камiсii Ваўкавыскага павета генералу К. Серакоўскаму                116

№ 75. 7 жнiўня. Прадпiсанне Т. Касцюшкi К. Серакоўскаму адносна платы жаўнерам         116

№ 76. 7 жнiўня. Зварот бельскай парадкавай камiсii да К. Серакоўскага    117

№ 77. 8 жнiўня. Рапарт ваўкавыскай камiсii К. Серакоўскаму         118

№ 78. 8 жнiўня. Лiст галоўнакамандуючага М. Вяльгорскага да К. Серакоўскага  118

№ 79. 9 жнiўня. Наказ Т. Касцюшкi К. Серакоўскаму на атаку О. Лэрфельдэна       119

№ 80. 11 жнiўня. Данос ражанскага губернатара К. Серакоўскаму              120

№ 81. 12 жнiўня. Прадпiсанне Варшаўскай рады адносна ўнiверсала Т. Касцюшкi аб харчаваннi паўстанцкага войска i рэквiзiцыях          120

№ 82. 12 жнiўня. Паведамленне П. Грабоўскага К. Серакоўскаму аб штурме Вiльна i яго абароне  125

№ 83. 12 жнiўня. Паведамленне А. Хлявiнскага К. Серакоўскаму аб капiтуляцыi г. Вiльна   128

№ 84. 13 жнiўня. Адказ Т. Касцюшкi К. Серакоўскаму на рознае   129

№ 85. 14 жнiўня. Рапарт паручнiка Я. Нямцэвiча К. Серакоўскаму               130

№ 86. 14 жнiўня. Рапарт ковенскага генерала Абрамовiча К. Серакоўскаму             130

№ 87. 18 жнiўня. Адозва Я. Ясiнскага да брэсцкiх абывацеляў адносна самавольных рэквiзiцый      131

№ 88. 19 жнiўня. Прадпiсанне Варшаўскай рады К. Серакоўскаму адносна шатроў             131

№ 89. 20 жнiўня. Рапарт генерала Арлоўскага К. Серакоўскаму аб стане дысцыплiны i забеспячэння войска             132

№ 90. 20 жнiўня. Рапарт К. Серакоўскаму брэсцкай парадкавай камiсii i генерала К. Рушчыца         134

№ 91. 21 жнiўня. Рапарт К. Рушчыца К. Серакоўскаму      135

№ 92. 22 жнiўня. Рапарт К. Рушчыца К. Серакоўскаму      135

№ 93. 24 жнiўня. Акт апраўдання благанадзейнасцi яўрэяў Моталя i Межырэчча  136

№ 94. 26 жнiўня. Адказ упаўнаважанага Гараiна К. Серакоўскаму              136

№ 95. 26 жнiўня. Два рапарты К. Рушчыца К. Серакоўскаму          137

№ 96. 27 жнiўня. Рапарт К. Рушчыца К. Серакоўскаму з Кобрына                138

№ 97. 28 жнiўня. Два рапарты генерала С. Макраноўскага К. Серакоўскаму           139

№ 98. 28 жнiўня. Лiст падпалкоўнiка М. Цiхоцкага K. Cepaкоўскаму           139

№ 99. 28 жнiўня. Штат кобрынскай кавалерыi i брэсцкай мiлiцыi ў абозе пад Кобрынам      140

№ 100. 29 жнiўня. Данясенне рэктара брэсцкiх школ К. Серакоўскаму        140

№ 101. 30 жнiўня. Лiст генерала П. Грабоўскага К. Серакоўскаму                142

№ 102. 31 жнiўня. Пахвальны лiст Т. Касцюшкi К. Серакоўскаму  143

№ 103. 1 верасня. Стан корпуса К. Серакоўскага пад Кобрынам   143

№ 104. 3 верасня. Лiст С. Макраноўскага К. Серакоўскаму з Камянца        143

№ 105. Копiя загаду Т. Касцюшкi генералу С. Макраноўскаму      145

№ 106. 4 верасня. Лiст Я. Нямцэвiча К. Серакоўскаму з-пад Рэчыцы            145

№ 107. 5 верасня. Лiст С. Макраноўскага К. Серакоўскаму з Турна             146

№ 108. 6 верасня. Паведамленне Т. Касцюшкi К. Серакоўскаму аб здымцы мясцовасцi за Бугам      146

№ 109. 10 верасня. Рапарт К. Рушчыца К. Серакоўскаму  148

№ 110. 14 верасня. Два рапарты К. Рушчыца К. Серакоўскаму з Кобрына                149

№ 111. 14 верасня. Стан корпуса К. Серакоўскага пад Цiраспалем              150

№ 112. 15 верасня. Рапарт генерала Княжэвiча К. Серакоўскаму  150

№ 113. (15-16 верасня). Лiст Т. Касцюшкi К. Серакоўскаму             152

№ 114. (8-9 верасня). Чарнавыя запiскi А. Суворава аб паходзе з Нямiрава ў Крупчыцы      152

№ 115. 2 кастрычнiка. Рапарт А. Суворава П. Румянцаву-Задунайскаму аб баi пад Брэстам (Крупчыцамi)  154

№ 116. 1 кастрычнiка. Рапарт генерала П. Пацёмкiна А. Сувораву аб баталii

пад Цiраспалем (Брэстам)             156

№ 117. 22 верасня. Рапарт К. Серакоўскага Т. Касцюшку з апiсаннем боек пад Брэстам     164

№ 118. 20 верасня. Прадпiсанне Я. Ясiнскага генералу Гедройцу  170

№ 119. 21 верасня. Загад Я. Ясiнскага А. Казаноўскаму на выправу            171

№ 120. 23 верасня. Загад Т. Касцюшкi генералу Арлоўскаму аб высылцы з Варшавы самаадлучных афiцэраў         171

№ 121. 24 верасня. Рапарт К. Рушчыца аб стратах кобрынскай кавалерыi                172

№ 122. 23 верасня. Уласнаручны загад Кацярыны II князю М. Рэпнiну на поўнае ачышчэнне Лiтвы ад паўстанцаў                172

№ 123. 24 верасня. Загад Т. Касцюшкi К. Серакоўскаму на перадыслакацыю          174

№ 124. 27 верасня. Зварот Т. Касцюшкi да дывiзii К. Серакоўскага пад Вiшневам   175

№ 125. 30 верасня. Адозва Т. Касцюшкi да лiтоўскага войска з Гродна       177

№ 126. 28 верасня. Данос скiдзельскага шляхцiча Круповiча генералу Цыцыянаву аб знаходжаннi Т. Касцюшка ў Гродна                180

№ 127. 3 кастрычнiка. Лiст Т. Касцюшкi да К. Серакоўскага з асуджэннем дэзерцiрства      181

№ 128. 6 кастрычнiка. Лiст С. Макраноўскага К. Серакоўскаму з аглядам аператыўнай абстаноўкi               181

№ 129. 7 кастрычнiка. Вытрымка з паведамлення барона I. Ферзена аб прарускiх настроях сялянства i лютасцi сваiх войск     182

№ 130. 11 кастрычнiка. Лiст князя М. Рэпнiна А. Сувораву               182

№ 131. 23 кастрычнiка. Сакрэтны лiст Кацярыны II графу П. Румянцаву-Задунайскаму аб матывах хутчэйшага задушэння паўстання     184

Дадатак               186

Iмёны, якiя згадваюцца ў дакументах                       222

Дадатак

Фармулярныя спiсы карных войскаў Расii ў раёне паўстання 1794 г.1

Азовский мушкетерский полк (1.01.1794)

Полковник Горчаков Алексей Иванович, князь, 24 лет

Подполковник Сырохнев Иван Ефремович, 45 лет

Шульц Максим, барон, 37

Премьер-майоры: Дарш Иван Иванович, 53

Лосев Андрей

Секунд-майоры: Паскаль Василий Вильямович, 40

Ребиндер Иван Владимирович (убыл)

Харламов Федор Вильямович, 44

Капитаны: Алонкин Сергей Иванович, 25

Барышников Андрей Захарович, 42

Гербуш Федор Карпович, 33

Звягинцев Федор Борисович, 38

Карин Александр

Лопухин Степан Моисеевич, 33

Палкин Иван Иванович, 41

Реск Осип Иванович, 38

Сунгуров Яков Григорьевич, 27

Штакельберх Отто Владимирович, 28

РДВГА, ф. 489, с. 13, л. 1-56.

Спiс налiчвае да сяржанта ўключна 185 чал. i 203 коней. Полк ваяваў 17.09 пад Крупчыцамi i 22.09.1794 г. пад Цiраспалем

Александрийский легкоконный полк (1.01.1794)

Полковник Гижицкий Игнатий Иванович, 39

Подполковники: Брозовский Федор

Домруков Владимир Петрович (убыл)

Савчич Василий Николаевич, 51

Черныш (Чарныш) Терентий Петрович, 28

Премьер-майоры: Готович Федосей

Чарныш Осип Петрович, 26

Секунд-майоры: Войнович Георгий, граф, 33

Броневский Семен

Дегай Филип Петрович (убыл)

Карпов Яков Федорович, 45

Курилов Федор Андреевич, 30

Ланг Иван Карлович, 32

Монвелов Спиридон Николаевич, 50

Полтев Петр Николаевич, 45

РДВГА, ф. 489, с. 2695, л. 1-90. Спiс улiчвае ў палку 923 чал. i 891 коней. Ваяваў пад Крупчыцамi 22.09. i пад Цiраспалем.

Па спiсу за 1.01.1795 г. у палку было 1005 чал. i 1004 коней (так жа, с. 2697, л. 1-127)

Апшеронский мушкетерский полк

Полковник Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович, князь, 35

Подполковники: Волконский Дмитрий, князь (убыл)

Яковлев Петр Федорович, 45

Премьер-майор Марков Евгений Иванович, 33

Секунд-майоры: Дендрыгин Спиридон Дмитриевич, 40

Ократо Дмитрий Александрович, 31

Самойловской Иван Самойлович, 41

Семенов Илья Васильевич, 41

Капитаны: Аристов Семен Яковлевич, 37

Головин Василий Данилович

Головин Денис Данилович, 37

Веттер Осип Иванович, 28

Забелин Андрей

Карякин Егор Федорович, 38

Листовской Игнатий Николаевич, 32

Марченко Яков Петрович, 25

Муханов Филип Васильевич, 39

Осипович Митрофан Ильич

Рагулской Яков, 45

Романович Лев Петрович, 35

Ширай Федор Данилович

РДВГА, ф. 489, с. 1306, л. 1-77. Спiс за 1.01.1794 налiчвае 137 чал. да сяржанта ўключна i 228 коней. Ваяваў 2.08. пад Слонiмам

Белорусский егерский корпус (1.09.1795)

I-й батальон

Подполковники: Будберх Карл Яковлевич

Баггувут Карл Федорович

Премьер-майоры: Косаговский Григорий Дмитриевич

Дирин Апполон Григорьевич

Секунд-майор Давидовский Яков Яковлевич

Капитаны: Давидовский Василий Яковлевич

Гаврилов Павел Иванович

Кобелицкий Иван Григорьевич

II-й батальон

Премьер-майоры: Иванов Петр Федорович

Сухов Иван Осипович

Секунд-майоры: Бекер Карл Яковлевич

Гойштед Иван Иванович

Трегубов Дмитрий Николаевич

Капитан Теплов Гаврила Сидорович

III-й батальон

Полковник Елчин Михей Лаврентьевич

Премьер-майоры: Вяземский Егор Александрович, князь

Карницкий Александр Степанович

Шахов Петр Андреевич

Секунд-майор Вуич Николай Васильевич, 28

Капитаны: Авдеев Степан Иевлевич

Аренс Христофор Христофорович

Ильин Петр Петрович

IV-й батальон

Подполковник Мальтыцын Леонтий Федорович

Премьер-майор Хитрово Михаил Елисеевич

Секунд-майор Баранов Самуил Васильевич

Капитаны: Брезбун Михаил Петрович

Кнышев Андрей Захарович

Норин Василий Савельевич

Пряжевский Николай Васильевич

Штауде Захар Федорович

РДВГА, ф. 489, с. 1907, л. 1-29. Спiс налiчвае ўключна

да сержанта 203 чал. Ваяваў 22.09.1794 г. пад Цiраспалем.

Глуховской карабинерный полк (1.01.1794)

Полковник Текутьев Алексей Григорьевич, 37

Подполковники: Леванидов Петр Васильевич, 47

Ханенков Иван Николаевич (убыл)

Премьер-майоры: Сафонов Николай Евграфович, 37

Янович Иван Иванович, 44

Секунд-майоры: Гротовский Михаил Матвеевич, 40

Контениус Самуил

Постников Яков Петрович, 31

Тарасевич Михаил Андреевич, 42

РДВГА, ф. 489, с. 2827, л. 1-72. Штат палка - 1121 чал.

У наяўнасцi лiчыў 857 чал. пры 718 канях.

Ваяваў 22.09. пад Цiраспалем.

Изюмский легкоконный полк (1.01.1795)

Бригадир Бенигсен Леонтий Леонтьевич, 49

Полковники: Анненков Евграф (убыл)

Гессен Фридрих Вильгельм (убыл)

Грибовский Андреян

Мович Фридрих Вильгельм (убыл)

Сиверс Карл Карлович, граф, 36 (убыл)

Стальский Гессен Филип, принц, 40(убыл)

Трегубов Николай Яковлевич, 38

Подполковники: Барков Петр Александрович, 27

Воинов Александр Львович, 28

Дегостодиа Михаил Яковлевич, 53

Есипов Дмитрий Николаевич,37 (убыл)

Штевинг Петр Данилович, 40

Премьер-майоры: Готовицкий Андрей Николаевич, 38

Григорьев Аким

Денбровский Гаврила Петрович, 53

Игнатьев Василий Григорьевич

Манвелов Василий Николаевич, князь, 43

Маркович Дмитрий Евстафьевич, 65 (убыл)

Потапов Петр Иванович, 22

Потапов Устин Иванович, 19

Ратаев Иван Давыдович, князь, 38

Фигнер Самуил, 36 (убыл)

Секунд-майоры: Данилов Михаил Иванович, 36

Жевахов Петр Семенович, князь, 47

Кампенгаузен Петр Иванович, барон, 46

Кветка Андрей (убыл)

Константинов Александр (убыл)

Мокринский Петр

Собанский Осип Антонович (убыл)

Цейс Петр Иванович, 38, (убыл)

Цейс Федор Иванович, 36

Чернцов Григорий

Капитан Комашов Николай Иванович

РДВГА, ф. 489, с. 2720, л. 1-121, с. 2721, л. 1-127. У ведамасцi за 1.01.1794 г. у палку лiчылася наяўнымi 1045 чал. пры 1004 канях, а ў 1.01.1795 г. - 1047 чал. пры 907 канях. Ваяваў 25.05. пад Багданавым i Трабамi, 27.05. пад Iў'ем i Лiпнiшкамi, 31.05 пад Ашмянамi, 19.06. пад Вiшневам, 26.06. пад Соламi.

Ингермландский карабинерный полк (1.01.1795)

Полковник Бордаков Петр Григорьевич, 38

Премьер-майор Сакен Александр Христофорович, 40

Секунд-майоры: Астафьев Степан Трофимович, 55

Багго Антон Богданович, 30

Гертцберг Карл Егорович, 36

Константинович Иван Николаевич (убыл)

Паткуль Фридрих Юрьевич, 49

Тикович Иван Константинович

РДВГА, ф. 489, с. 2837, л. 1-72. Па спiсу ў палку да вахмiстра значыцца 112 чал. У кастрычнiку 1793 г. у палку лiчылася 1012 чал. у 6 эскадронах (Там жа, с. 2835, л. 1-153).

Полк ваяваў 13.07. пад Вiльна, 4.09. пад Любанню.

Староингермландский мушкетерский полк (1.05.1795)

Полковник Козлов Федор Федорович, 37 (убыл)

Эльмпт Филип Иванович, князь, 33

Подполковники: Корф Николай Федорович

Миллер Карл Карпович, 39 (убыл)

Севериков Константин Максимович, 44

Премьер-майоры: Ганжа Петр Осипович (убыл)

Гартунг Иван Христианович 47 (убыл)

Потемкин Михаил Дмитриевич, 35 (убыл)

Хлебников Иван, 29

Секунд-майоры: Козмин Иван Сергеевич, 48 (убыл)

Медем Иван Антонович, 40 (убыл)

Челищев Петр Алексеевич, 30 (убыл)

Капитаны: Козьмин Степан Сергеевич (убыл)

Корн Христофор Федорович, 41 

Корф Карл Васильевич 

Коровяков Иван Афонасьевич, 44

Курош Яков Дмитриевич, 33

Нечаев Герасим Андреевич, 42

Реймерс Густав Алексеевич, 28

Тимарев Иван Степанович, 34

Шканской Михаил Андреевич, 45

Штрик Густав Борисович, 33

РДВГА, ф. 489, с. 1395, л. 42-383, с. 1590, л. 1-48, с. 1591, л. 1-222.

У 1794 г. налiчваў 2183 чал. у 10 ротах пры 192 канях.  У 1795 г. полк лiчыўся ў 863 чал. да сяржанта ўключна з 192 каньмi.

Киевский гренодерский полк (1.07.1795)

Полковник Дашков Аполлон Андреевич, 43

Подполковники: Мещерский Петр Платонович, 30

Титов Василий Петрович, 34

Премьер-майоры: Гарновский Николай Антонович, 38

Каховский Михаил Васильевич, 22

Левицкий Михаил Иванович, 29

Паулсон Иван Павлович, 35

Якимов Иван Якимович, 52

Секунд-майоры: Бенардос Егор Андреевич, 42

Бенардос Пантелеймон Егорович, 34

Бутлер Алексей Иванович, 45

Иванов Дмитрий Евстигнеевич, 28

Нечаев Василий Петрович, 32

Паулсон Петр Павлович, 33

Племянников Василий Михайлович, 42

Капитаны: Ананьин Павел Андреевич, 37

Барков Михаил Алексеевич, 27

Вишнев Семен Михайлович, 37

Вонклярский Михаил Антонович, 22

Гамалея Гаврила

Давыдов Василий Иванович, 27

Дешков Федор Андреевич, 32

Иванов Николай Иванович, 22

Иванов Денис Федорович, 34

Икономов Егор Антонович, 25

Ильинский Михаил Антонович, 35

Камынин Иван Матвеевич, 33

Лясковский-Тентетников Петр Тихонович, 31

Поликарпов Михаил Кондратич, 37

Препорус Давыд Егорович, 32

Симанский Иван Петрович, 28

Таубе Густав, 28

Змеевский Петр Петрович, 28

Ушаков Алексей Иванович, 23

Цац Илья Иванович, 37

РДВГА, ф. 489, с. 1173, л. 1-447. У палку было 2455 чал. у 16 ротах пры 442 канях. Дыслацыраваўся ў Нясвiжы.

Киевский конноегерский полк (1.01.1795)

Полковники: Дурасов Андрей Зиновьевич, 41 (убыл )

Бринкин Федор Федорович (убыл)

Зас Андрей Павлович, 41

Подполковники: Меллер Петр Борисович, 26

Штакельберг Густав

Премьер-майоры: Багратион Петр Иванович, князь, (убыл)

Галаган Григорий Иванович, 35

Дембинаки Петр Щенский, 27, граф

Зиман Петр Иванович, 41, (убыл)

Ильяшенко Петр Степанович (убыл)

Лопухин Станислав Васильевич (убыл)

Секунд-майоры: Бурдуков Василий Васильевич (убыл)

Граве Иван Христианович, 45

Григоржевский Степан (убыл)

Данилов Михаил Иванович (убыл)

Лилиенфельд Карп Андреевич, 42

Лучкин Иван Федорович, 33

Момбелий Балтазар Иванович, 52

Полубинский Леонтий Леонтьевич (убыл)

Шуханов Данила Васильевич, 50

РДВГА, ф. 489, с. 2784, л. 1-88, с. 2785, л. 1-99. У 1793 г. у палку без радавых было 244 чал., а ў 1794 - 245.

Коней адпаведна 1443 i 1417. Ваяваў 2.08. пад Слонiмам.

Кинбургский драгунский полк (1.01.1796)

Бригадир Апраксин Федор Матвеевич, 30

Полковник Измайлов Лев

Подполковники: Гиршфельд Иван Андреевич, 46

Голицын Петр Александрович, 26

Дюбоскаж Петр Гаврилович, маркиз, 30

Киндяков Петр Васильевич, 31

Либерт Дела, граф, 26

Лешерн-Герцфельд Карл Карлович, 33

Разумовский Николай Васильевич, 31

Премьер-майоры: Аврамов Федор Михайлович, 50

Гурковский Петр

Климовский Николай Васильевич, 42

Козловский Осип Мартынович, 40

Секунд-майоры: Бразинский Федор

Гогель Андрей (убыл)

Дехтерев Николай Васильевич (убыл)

Киреев Иван (убыл)

Козловский Осип (убыл)

Мазенгель Иван Кузьмич, 39

Оболенский Сергей Александрович, князь, 28

Панчулидзев Иван Давыдович, 31 (убыл)

Панчулидзев Семен Давыдович, 30

Рымшин Андрей Устинович, 45

Саймонов Иван Афонасьевич (убыл)

Тостьин-Дювальнобль Франц Францович, 34

Челищев Петр Алексеевич, 31

Шварц Иван Петрович, 52

Шредерс Христофор Егорович, 44

Капитаны: Бороздин Корнелий Васильевич, 25

Боувер Алексей

Боувер Яков

Бобырев Дмитрий Яковлевич, 46

Апраксин Иван Матвеевич (убыл)

Енгалычев Порфирий (убыл)

Казанович Иван Самойлович, 22

Перич Яков Петрович, 25

Пиррис Павел Сергеевич (убыл)

Потулов Гаврила Евсеевич, 38

Старов Алексей

Челюскин Иван Афонасьевич, 42

Шмелев Иван Федорович, 26

Якутин Александр

Ярошевский Григорий Дмитриевич, 28

РДВГА, ф. 2417, л. 1-133, с. 2419, л. 1-87. У 1793 г. у палку лiчылася па спiсу 1483 чал. пры 1376 канях, а ў 1795 г,

без радавых- 156 чал. пры 1762 канях.

Ваяваў 17.09. пад Крупчыцамi i 22.09. пад Цiраспалем.

Лифляндский егерский корпус (1.09.1795)

I-й батальон

Подполковник Багратион Петр Иванович

Секунд-майор Хвицкой Василий Алексеевич

Капитан Бернер Федор Карлович

II-й батальон

Подполковник Жуков Михаил Семенович

Премьер-майор Булыгин Григорий Иванович

Капитан Кохановский Федор Осипович

III-й батальон

Подполковник Экспар Федор Карлович

Долгам                 , барон

Премьер-майоры: Аблисимов Степан Яковлевич

Мельников Егор Сергеевич

Капитаны: Белокопытов Иван Петрович

Яковлев Степан Яковлевич

IV-й батальон

Подполковник Ржевский Григорий Павлович

Сандерс Федор Иванович

Премьер-майоры: Балла Адам Иванович

Врангель Иван Федорович

Секунд-майор Мартынов Саломон

РДВГА, ф. 489, с. 1907, л. 182-212. Гэты спiс лiчыць да

сяржанта ўключна 282 чал. Ваяваў распыленымi

батальёнамi 2.08. пад Слонiмам i 22.09. пад Цiраспалем.

Малороссийский гренодерский полк (1.01.1794)

Полковник Разумовский Иван Кирилович, граф, 30

Подполковник Кошкин Дмитрий Евгеньевич, 23

Премьер-майоры: Ермолин Семен Иванович, 54

Милованов Иван Максимович, 28

Туманский Григорий Васильевич, 28

Секунд-майоры: Безобразов Петр Афонасьевич, 40

Бурдуков Андрей Гаврилович, 40

Денисьев Степан Васильевич, 28

Кашинцев Николай Петрович, 42

Марченко Абрам (убыл)

Нестеров Петр Максимович, 42

Фридериц Иван Семенович, 37

Энгельгардт Николай Семенович

Капитаны: Андреев Ефим Андреевич, 39

Апрянин Андрей Васильевич, 36

Боргужинский Михаил Михайлович, 36

Бычинский Алексей Васильевич, 25

Воронец Владимир Иванович, 28

Высоцкий Демьян

Гедеонов Александр (убыл)

Грунов Владимир

Жмакин Александр Васильевич, 34

Замятин Гаврила

Криштофович Егор Константинович, 27

Кругликов Никита, 31

Лагофет Александр Маркович, 24

Лесницкий Александр

Лесницкий Григорий

Магеровский Иван, 30

Прозоровский Василий Федорович, 29

Пухинской Николай Степанович, 28

Сабанеев Иван

Силевской Иван

Форесте Иван Петрович, 37

Шемякин Дмитрий Васильевич, 27

Шемякин Степан Васильевич, 25

РДВГА, ф. 489, с. 1182, л. 1-117. Спiс налiчвае да сяржанта 297 чал. пры 442 канях. Ваяваў 17.09. пад Крупчыцамi.

Мариупольский легкоконный полк (1.01.1795)

Полковник Анненков Евграф Александрович, 40

Подполковники: Борщов Петр Афонасьевич, 41

Бороздин Михаил, 29

Домагацкий Дмитрий Петрович, 37

Еренацич Карл Федорович, барон, 38

Премьер-майоры: Головаев Иван Гаврилович, 33

Иллашенко Петр Степанович (убыл)

фон Нирот Карл Санти Александр, граф (убыл)

Телепнев Иван Иванович, 26

Секунд-майоры: Банков Кондратий Федорович, 42

Байцов Мартын Мартынович, 58

Выхулин Семен

Куст-Кислович Михаил Степанович, 53

Минкерели Лев Антонович

Роштейн Лукьян

Шепелев Дмитрий

Чернецкий Осип Иванович (убыл)

РДВГА, ф. 489, с. 2727, л. 1-100. Па спiсу, уключна

да вахмiстра, праходзiцъ 272 чал. пры 1006 канях.

Ваяваў 17.09. пры Крупчыцах i 22.09. пад Цiраспалем.

Московский гренодерский полк (1.01.1794)

Полковник Волконский Дмитрий Петрович, князь, 30

Подполковники: Демидов Никита Никитич, 26

Каменский Сергей Михайлович, 20

Муханов Николай Терентьич, 46

Тиньков Павел Ильич, 25

Премьер-майоры: Ефимович Матвей Николаевич, 31

Мельгунов Василий Алексеевич, 32

Шишков Ардалион Семенович, 31

Секунд-майоры: Баратаев Григорий Михайлович, князь

Бешенцев Семен Иванович, 27

Бузаковский Борис Ильич, 44

Гак Карл Иванович, 37

Шлеин Вильгельм Ефимович, 43

Капитаны: Балк Павел Иванович, 26

Бегичев Василий Петрович, 24

Борятинский Иван Сергеевич, князь, 22

Буланин Александр Петрович, 22

Азарьев Василий Семенович, 24

Василевский Кирил Иванович, 26

Веттер Петр Иванович, 24

Веревкин Федор Игнатович, 21

Грязев Николай Алексеевич, 23

Диц Иван Иванович, 28

Елагин Михаил Михайлович, 20

Квашнин Матвей Макарьевич, 28

Лохов Александр Петрович, 31

Лесков Семен Тихонович, 22

Михнев Михаил Петрович, 25

Миневский Алексей Александрович, 25

Набатов Степан Андреевич, 25

Пирогов Иван Петрович, 26

Салмыгин Иван Филиппович, 35

Спиридонов Павел Васильевич, 34

Степанов Сергей Ильич, 27

Судковский Иван Станиславович

Титов Алексей Петрович, 22

Толбухин Сергей Андреевич, 27

Трунов Александр Иванович, 26

Тюнин Лев Федорович, 28

Ушаков Николай Андреевич, 23

Филисов Павел Андреевич, 22

Цвиленев Александр Иванович, 24

Шелохин Егор Семенович, 36

Шиловский Степан Васильевич, 27

РДВГА, ф. 489, с. 1194, л. 1-305. Полк лiчыўся

ў 16 рот з 3051 чал. Ваяваў 4.06. пад Ваўкалатамi,

22.07. пад Свенцянамi i Пашамянамi.

Московский мушкетерский полк (1.01.1794)

Полковник Тыртов Яков Иванович, 41

Премьер-майор Дистерло Христофор Егорович, 42

Капитаны: Есипов Василий Кузьмич, 32

Зырянов Михаил Петрович, 34

Лейман Антон Иванович, 44

Преволоцкий Михаил

Сомов Дмитрий (убыл)

РДВГА, ф. 489, с. 1449, л. 1-190, с. 1450, л. 1-42.

У палку было ў 1793 г. 1513 чал.

Муромский пехотный полк (1.01.1795)

Полковник Сипягин Николай Васильевич, 47

Подполковник Боумгартен Ганс Карлович, 54

Премьер-майоры: Геннер Густав (убыл)

Тучков Николай Алексеевич (убыл)

фон Ховен Густав Егорович, 35

Секунд-майоры: Корф Христофор Иванович, 32

Павлов Василий Федорович, 48

Розенбок Френгольт

Капитаны: Баумгартен Карл Иванович, 35

Воропанов Иван Изотович, 44

Гас Карл (убыл)

Галдобин Николай Федорович, 32

Ишкарин Никита Иванович, 35

Жданов Федор Андреевич, 43

Лопухин Абрам Васильевич

Лопухин Дмитрий Васильевич

Маслов Андрей Тимофеевич, 22

Миттах Иван Иванович, 25

Мышецкий Алексей Дмитриевич, князь

Свобоцкий Петр Михайлович

Сидоров Мануил, 35

Скрыпицын Федор Николаевич, 30

Стремилов Михаил Маркович, 27

Чукошников Петр Андреевич

РДВГА, ф. 489, с. 510, л. 1-110, с. 511, л. 1-69. У 1794 г. полк лiчыў да сяржанта ўключна 10 рот з 145 чал. пры 196 канях. Ваяваў 26.06. пры Солах, 2.08. пад Слонiмам.

Нарвский мушкетерский полк (1.01.1795)

Полковник Миллер Богдан Христофор Иванович, 34

Подполковники: Берх Григорий Максимович, 32

Левис Федор Федорович, 30

Премьер-майоры: Багегевут Владимир Федорович (убыл)

Бредихин Александр (убыл)

Вагнер Кузьма Федорович, 46

Рутенштерн Иван Степанович, 33

Секунд-майоры: Делиндер Яков Романович, 34

Левис Александр Федорович, 33

Ломан Александр Владимирович, 40

Пушкин Алексей

Фливерк Николай Андреевич, 27

Капитаны: Будберх Логин Васильевич, 26

Абломовский Алексей Федорович, 27

Гарпе Василий Иванович, 31

Дребуш Федор

Лескен Григорий Яковлевич, 28

Раковской Александр Андреевич, 25

Унгерн-Штербург Павел Астафьевич, барон, 20

Черемисинов Петр Спиридонович, 46

Эрдман Егор Егорович, 26

РДВГА, ф. 489, с. 539, л. 36, с. 540, л. 1-70. У 1794 г. у палку было 387 чал. без радавых i 201 коней. Ваяваў 27.05. падЛiпнiшкамi,

.05. пад Ашмянамi, .05. пад Палянамi, .06. пад Вiшневам, 31.05 пад Соламi, 13.07. пад Вiльна, 30.09. пад Галынкай.

Нашебурский пехотный полк (1.01.1795)

Полковник Экелн Фридрих Андреевич, 49

Подполковники: Будберх Иван Яковлевич, 41

Сакен Остен Карл Иванович, барон, 52

Премьер-майор Фолкенло Петр Яковлевич, 48

Секунд-майоры: Берх Филип Карлович, 30

Белов Адам Андреевич, 35

Остен Иван Христьянович, 30

Кноринг Федор Иванович, 39

Любавский Андреян Петрович, 39

Цнегерстернберх Густав Иванович, барон, 34

Эренштейн Егор Хрестьянович, 48

Капитаны: Бабичев Иван Иванович, 27

Гофман Христиан Христианович, 32

Грос Иван Самуилович (убыл)

Дероурк Егор Карнилович, граф, 32

Либгарт Антон Иванович, 26

Курсель Астафий Христофорович, 18

Курсель Родион Христофорович, 20

Минут Андрей Яковлевич, 22

Остен-Сакен Леонтий Христофорович, 23

Рекс Андрей (убыл)

Хоценович Тимофей (убыл)

Цагель Семен Иванович, 32

Янчиков Родион Абрамович, 30

РДВГА, ф. 489, с. 555, л. 1-82. З улiкам сяржантаў

полк меў 120 чал. пры 228 канях.

Низовский пехотный полк (1.01.1795)

Полковники: Остен-Сакен Вильгельм Фридрих (убыл)

Мяхкой Михаил Лазаревич (убыл)

Рарог Лев Иванович (умер в октябре 1794 г.)

Подполковник Пафнутьев Михаил Иванович, 39

Премьер-майоры: Бонг Федор Данилович, 42

Свинцов Василий Иванович, 42

фон Тиллер Егор Андреевич, 41

Секунд-майоры: Пышницкий Дмитрий Ильич, 33

Свищев Василий Иванович (убыл)

Рарог Евгений Григорьевич, 28

Капитаны: Аларт Федор Данилович, 40

Баширский Степан Александрович, 27

Дьяков Николай (убыл)

Каниский Петр Федорович, 28

Карамышев Николай Степанович, 25

Крушевский Сергей Васильевич, 24

Мейбаум Егор Антонович, 24

Пышницкий Дмитрий (убыл)

Савостьянов Алексей Трофимович, 29

Соколовский Павел Андреевич, 37

Семигановский Иосиф Михайлович, 34

Трембицкий Дмитрий (убыл)

Штакельберх Густав Федорович, 27

Шулепников Павел (убыл)

Функ Христофор (убыл)

Яворский Игнат Войнович, 35

РДВГА, ф. 489, с. 610, л. 1-139, с. 611, л. 1-279. У маi 1795 г. полк меў у 8 ротах 2020 чал., а ў канцы года - 1973 чал.

пры 228 канях. Ваяваў 2.08. пад Слонiмам.

Новгородский мушкетерский полк (1.01.1795)

Бригадир Квашнин-Самарин Александр Петрович, 41 (убыл)

Полковник Масолов Сергей Иванович, 40

Подполковники: Бем Федор Андреевич, 31

Тоузаков Яков Яковлевич, 42 (убыл)

Премьер-майор Пелской Петр

Секунд-майоры: Будберг Годгард, барон, 33

Кузмицкий Павел Данилович, 36

Палицын Нил Александрович, 35 (умер 4.04.1794)

Трубицын Иван Никитич (убыл)

Шиловский Ипполит Федорович, 22 (убыл)

Якимов Алексей Семенович (убыл)

Капитаны: Бистром Густав Федорович, 36

Боковиков Андрей (убыл)

Гаас Карл Карлович (убыл)

Геевский Данила Федорович (убыл), 33

Лидерс Николай Иванович, 33

Мордвинов Григорий Яковлевич, 41 (убыл)

Мышецкий Петр Михайлович, князь, 26

Зейглер Иван Христофорович, 34

Нестеров Петр (убыл)

Овчинников Василий

Потоцкий Николай Васильевич (убыл)

Раутенфельд Андрей (убыл)

Саймонов Павел Матвеевич, 24 (убыл)

Саймонов Сергей Матвеевич, 22

Степанов Григорий (убыл)

Ширяев Федор Данилович, 36

Шепелев Федор Кузьмич (убыл)

Шурман Франц Адамович (убыл)

Энгельгардт Павел Иванович (убыл)

РДВГА, ф. 489, с. 627, л. 1-67, с. 1512, л. 1-83. У 1793 г. полк лiчыў 145 чал. пры 228 канях, а ў 1794 - 186 чал. да капрала ўключна. Ваяваў 19.06. пад Вiшневам.

Оливиопольский гусарский полк (1.01.1795)

Бригадир Боровский Федор Артемович, 49

Полковник Муромцев Николай Ильич, 33

Подполковники: Никорица Иван Андреевич, 53

Радулович Гаврила Михайлович, 49

Премьер-майор Угричич-Требинский Алексей Петрович, 45

Секунд-майоры: Боровский Иван Артемович, 39

Вуич Алексей Николаевич, 45

Каракизель Григорий Николаевич (убыл)

Нечай Николай Иванович, 40

Орзелий Андрей Павлович, 39

Пищевич Ефим Степанович, 44

Портен Штренг, барон (убыл)

Цветкович Дмитрий Петрович, 43

РДВГА, ф. 2300, л. 1-87, с. 2301, л. 1-123. Напачатку 1794 г. у палку 1071 чал. пры 1076 канях, а напачатку 1795 г.

да вахмiстра ўключна - 548 чал. пры 1076 канях.

Ваяваў 17.09. пад Крупчыцамi, 22.09. пад Цiраспалем.

Переяславский конноегерский полк (1.01.1794)

Бригадир Сталь Густав Федорович, 49

Подполковник Дистерло Степан Григорьевич, 55

Дервиз Иван Иванович (убыл)

Премьер-майоры: Гельфрейт Карл Борисович, 34

Кнорринг Отто Федорович, 36

Секунд-майоры: Григоржевский Станислав (убыл)

Лукашевич Александр Яковлевич, 26

Рохенберг Иван Астафьевич, 46

Теке Андрей Иванович, 33

Шредер Карл Иванович, 49

Эрделий Степан Павлович, 41

РДВГА, ф. 489, с. 2797, л. 1-312. У палку было 1600 чал.

у 10 эскадронах пры 1525 канях. Ваяваў 17.09.

пад Крупчыцамi i 22.09. пад Цiраспалем.

Псковский драгунский полк (1.01.1795)

Полковники: Толстой Дмитрий Александрович, граф, 29

Толстой Петр Александрович, граф, 25

Трегубов Александр Яковлевич (убыл)

Подполковники: Голенищев-Кутузов Павел Иванович, 29 (убыл)

Оленин Алексей Николаевич, 25

Остен-Сакен Еронимус Казимирович, барон, 43

Свиньин Павел Петрович

Толстой Петр Александрович, граф, 25 (убыл)

Трегубов Александр Яковлевич, 30 (убыл)

Премьер-майоры: Арсеньев Николай Иванович, 26

Вестфален Иван Антонович, 46

Готовцев Василий Степанович, 34

Грузинский Александр (убыл)

Курсель Антон Федорович, 33 (убыл)

Лоборжевский Игнатий

Любощинский Казмир Игнатьевич, 31

Сакен Антон Егорович

Соколов Игнатий

Челищев Александр Михайлович

Челищев Матвей Михайлович, 45

Секунд-майоры: Арсеньев Павел Иванович

Волман Петр

Гельт Карл, 32

Гинкуль Алексей Степанович, 29

Денисьев Лука

Мантефель Карл Христофорович, 27

Энгельгардт Андрей Яковлевич

Капитаны: Арсеньев Сергей Иванович

Астафьев Николай (убыл)

Беклешов Федор (убыл)

Белевцов Михаил Никитич, 30

Белевцов Иван Никитич, 28

Белезли Арсений

Беляев Евдоким Егорович, 39

Гильзенгоф Христофор Яковлевич (убыл)

Гогель Федор (убыл)

Гурьев Василий

Вальман Иван (убыл)

Верстовский Николай Алексеевич (убыл)

Денисьев Лука Алексеевич (убыл)

Дехтерев Николай (убыл)

Дехтерев Василий (убыл)

Дерроу Иосиф (убыл)

Дубровский Николай Алексеевич (убыл)

Елагин Иван (убыл)

Ефимович Петр Александрович (убыл)

Иванов Владимир

Зас Федор Филиппович, 35

Колкин Алексей Никитич

Либгард Егор Васильевич

Лосовский Ермолай Осипович (убыл)

Макаров Матвей

Маслов Александр (убыл)

Медем Отто Иванович (убыл)

Нетгофт Иван Карпович (убыл)

Овцын Александр Николаевич (убыл)

Пиррин Павел

Полибин Никита (убыл)

Польман Петр Васильевич, 33, (убыл)

Ренкевич Павел Астафьевич (убыл)

Розен Карл Карлович, 27 (убыл)

Розенкампф Евстахий Егорович (убыл)

Сакен Петр Ерофеевич, 22 (убыл)

Серюкин Александр

Станкевич Мартын Юрьевич (убыл)

Тетерин Кузьма Львович (убыл)

Токарев Матвей

Топорин Андрей Степанович (убыл)

Удалов Николай (убыл)

Урусов Сергей (убыл)

Ушаков Степан Миронович

Фадеев Михаил (убыл)

Фридрихс Василий Иванович, 27

Шиц Иван Иванович

Шлипенбах Карл Иванович

РДВГА, ф. 489, с. 2516, л. 1-101, с. 2518, л. 1-205. У пачатку 1794 г. полк лiчыўся ў 1831 чал. пры 1860 канях,

у канцы года ў палку было 1997 чал. пры 2097 канях.

Ваяваў 12.07. у Лынтупах, 22.07. у Свенцянах, 27.07. у Сувянах.

Псковский мушкетерский полк (1.01.1794)

Полковник Языков Петр Григорьевич, 40

Подполковники: Будберх Иван Яковлевич, 39

Ребок Леонтий Иванович, 56

Премьер-майор Несветов Петр Данилович, 37

Секунд-майоры: Васильев Иван Васильевич, 40

Глазенап Отто Христианович, 37

Мейер Карл Максимович, 30

Штейбе Карл (убыл)

Шульц Федор Федорович, барон, 28

Капитаны: Беклер Адам Александрович, 32

Воробьев Матвей Алексеевич, 29

Всеволжский Алексей Матвеевич, 27

Гомон Антон Филиппович, 35

Кондорский Семен (убыл)

Лидерс Николай Иванович (убыл)

Лихарев Иван Ионович, 23

Мортон Петр Васильевич, 22

Нестеров Петр Александрович, 25 (убыл)

Палкин Василий Иванович, 34

Руднев Николай Владимирович, 28

РДВГА, ф. 489, с. 737, л. 1-70. Полк лiчыўся ў 7 рот з 359 чал. да капрала ўключна i з 201 каньмi. Ваяваў 7.05. пад Палянамi, 27.05. пад Лiпнiшкамi, 19.06. пад Вiшневам, 31.05. пад Ашмянамi, 26.06. пад Соламi, 19.07. пад Вiльна, 30.09. пад Галынкай.

Ревельский пехотный полк (1.01.1795)

Полковник Закревский Дмитрий Андреевич, 27

Подполковник Хованский Сергей Николаевич

Штейнгель Федор Федорович, 39

Премьер-майор Корф Федор Васильевич, 36

Секунд-майоры: Вестенрик Иван Иванович, 34

Гримблат Федор Астафьевич, 45

Декаше Давыд Андреевич (убыл)

Обухов Сергей Трофимович, 25 (убыл)

Жемчужников Аполлон Степанович, 30 (убыл)

Штейн Илья Ильич (убыл)

Капитаны: Бабинин Иван, 29

Вилькен Николай Николаевич, 34

Вольф Леонтий Егорович, барон, (убыл)

Голмдорф Иван Борисович (убыл)

Жервей Андрей Андреевич

Карп Николай Иванович, 31

Манекен Карл Карлович, убит 26.05.1794 г.

Нитром Густав Карлович (убыл)

Обухов Иван Трофимович, 20

Паскаль Яков Вадимович, 34

Раутенфельд Андрей Андреевич (убыл)

Шалимов Василий Яковлевич, 38

РДВГА, ф. 489, с. 751, л. 1-12, с. 752, л. 1-74.

Полк лiчыў уключна да капрала 192 чал. пры 191 канях.

Ваяваў 31.07. пад Слонiмам.

Ростовский мушкетерский полк (1.01.1795)

Бригадир Шерснев Иван Кузьмич, 47

Полковник Остен-Сакен Филимон Вильгельмович, 43

Премьер-майоры: Петровский Иван Григорьевич, 34

Тауберт Федор Иванович, 44

Секунд-майоры: Мантейфель Николай Григорьевич, 39

Нейтхарт Иван Петрович, 43

Сколовский Карп Семенович, 30

Капитаны: Алексеев Семен Яковлевич (убыл)

Бараль Андрей Петрович, 28

Гас Карл Карлович, 40

Гобунеев Александр, 24

Данилов Василий Иванович, 32

Корякин Николай Федорович, 35

Мишуров Яков Степанович, 31

Паркинсон Карл Карлович, 22

Палицын Анисим Александрович, 25

Прокофьев Иван Иванович (убыл)

Тибякин Михаил Васильевич, 27

Ухтомский Петр Михайлович, князь (убыл)

Хитров Федор, 32

Шурман Франц Адамович (убыл)

РДВГА, ф. 489, с. 762, л. 1-118. У палку ўключна да сяржанта было 470 чал. Ваяваў 27.05. пад Лiпнiшкамi, 31.05. пад Ашмянамi, 26.06. пад Соламi, 19.07. пад Вiльна.

Рязанский карабинерный полк (1.01.1795)

Бригадир Львов Андрей Лаврентьевич, 44

Полковник Карачинский Никифор Михеевич, 58

Подполковники: Дедално Николай Адамович, 46

Ребиндер Александр Иванович, 31

Премьер-майоры: Круль Александр Андреевич, 47

Лилиенфельд Иван Андреевич, 37

Нолкен Христиан Иванович, 49

Секунд-майоры: Брейнштейн Иван Осипович, 41

Бурдуков Василий Васильевич, 38

Бурнашов Вавила (убыл)

Григоржевский Александр

Семичев Иван Сергеевич, 42

РДВГА, ф. 489, с. 2916, л. 1-92.

Уключна да вахмiстра ў палку было 324 чал. пры 1004 канях.

Ряжский мушкетерский полк (2.01.1795)

Полковник Марков Федор Иванович, 33

Подполковники: Марков Василий Павлович, 26

Родянко Петр Еремеевич

Премьер-майор Войеков Сергей Андреевич, 35

Секунд-майоры: Алферьев Василий Тихонович, 43

Рачинский Андрей Иванович, 44

Капитаны: Белозеров Герасим Александрович, 34

Беляк Григорий

Беседнов Иван Андреевич, 40

Бланов Петр Степанович, 37

Броцкой Степан

Ванрезант Викентий (убыл)

Кишкин Степан Иванович, 38

Ланской Василий (убыл)

Лилард Яков Андреевич, 29

Лукин Степан Григорьевич, 42

Лукин Федор Ильич, 37

РДВГА, ф. 489, с. 769, л. 1-65, с. 770, л. 1-71. Напачатку 1794 г. у палку да сяржанта ўключна было 206 чал., а

ў канцы года - 392 чал. пры 224 канях. Ваяваў 17.09. пры

Крупчыцах, 22.09. пад Цiраспалем.

Софийский карабинерный полк (1.01.1795)

Бригадир Арсеньев Андрей Иванович, 52

Полковник Голицын Борис Андреевич, князь, 28

Подполковник Шевалье Делабач Девиванов Яков Петрович, 55

Премьер-майоры: Багратион Петр Иванович, князь, 30

Блихер Карл Федорович

Марьянович Антон Ильич, 39

Секунд-майоры: Кобелецкий Ларион Алексеевич, 42 (убыл)

Палуччи Иван (убыл)

Шенкен Владимир Иванович, 37

РДВГА, ф. 489, с. 2927, л. 1-142, с. 2928, л. 1-57. Напачатку 1794 г. полк лiчыўся ў 842 чал. пры 493 канях (3 эскадроны). Ваяваў 31.07. пад Выгодай, 5.07. пад Чарнаўчыцамi, 2.08. пад Слонiмам.

Софийский мушкетерский полк (1.01.1794)

Полковники: фон Ломан Борис Владимирович, 51

Врангель Карл Романович (убыл)

Подполковники: Гертценберг Данила Данилович, 47

Кропотов Гаврила

Муравьев Иван Матвеевич, 26

Эмме Иван Федорович, 34

Премьер-майоры: Данилов Василий (убыл)

Дероберти Максим Францович, 28

Дмитриев Александр Иванович, 37

Драшкович Семен Егорович, 48

Буссов Егор Семенович, 53

Секунд-майоры: Байков Павел (убыл)

Броун Яков Иванович, 42

Декаленбарно Иосиф (убыл)

Замятнин Александр Петрович, 27

Козлянинов Иван Максимович, 40

Кологривов Евфродит Николаевич (убыл)

Зоргер Михаил

Минотов Иван Васильевич, 32

Микулин Дмитрий Васильевич, 27

Паттон Павел Петрович, 39

Расс Франц Петрович, 36

Росси Игнатий Петрович, 32

Савинской Матвей Иванович, 31

Соболев Дмитрий Алексеевич, 47

Сухонин Максим Евстигнеевич, 41

Филатов Данила Федорович, 28

Капитаны: Адзумаков Иван Александрович (убыл)

Апраксин Иван Матвеевич, граф (убыл)

Белякин Александр Петрович, 33

Бремзен Карл Адамович (убыл)

Вражской Федор Лаврентьевич, 28

Гине Густав Егорович (убыл)

Гордеев Афанасий Демидович (убыл)

Горновский Петр Антонович, 29

Горемыкин Иван Дмитриевич, 19

Давыдов Михаил Иванович, князь, 25

Домашнев Михаил Иванович, 40

Заостровский Василий Петрович, 26

Заостровский Семен Петрович, 28

Елчанинов Иван Родионович, 27

Елчанинов Михаил Родионович, 28

Зинцов Африкан Алексеевич (убыл)

Кармолин Сергей Алексеевич, 19

Кобылинский Николай Алексеевич, 20

Козлов Александр Иванович (убыл)

Козлянинов Григорий Максимович, 41

Колчин Егор Григорьевич, 28

Кудрявцев Иван Никифорович, 37

Кудрявцев Николай Потапович, 23

Косич Степан Иванович, 23

Крокигиус Федор Федорович (убыл)

Лавров Николай Петрович, 24

Масленицкий Павел Степанович, 22

Малиновский Глеб Борисович, 22

Микулин Яков Васильевич, 22

фон Маржот де Санти Уан Франсон Степанович, граф, 30

Матышкин Федор (убыл)

Окунев Дмитрий Семенович, 21

Осипов Алексей Осипович, 26

Олонкин Иван Иванович, 20

Паттон Александр Петрович (убыл)

Петров Василий Трофимович (убыл)

Померанцев Александр Васильевич, 22

Плещеев Иван Степанович, 30

Родецкой Фридрих Карлович, 46

де Роберти Карл Францович, 25

Радионовской Михаил Иванович, 20

Рындин Михаил Иевлевич (убыл)

Сайтов Михаил Александрович, 33

Савостьянов Николай Федорович, 25

Сиврыцын Григорий Матвеевич, 28

Соболев Петр Радионович, 41

Станкевич Григорий Петрович, 30

Тележников Александр Афонасьевич, 29

Токарев Василий Алексеевич (убыл)

Тюкин Николай Николаевич, 21

Удалов Федот Федотович (убыл)

Худяков Иван (убыл)

Хрущев Петр Николаевич, 23

Фоше Федор Карлович, 28

Феропонтов Николай Федорович, 30

Черешников Николай Григорьевич, 28

Черкасов Петр Иванович, 27

Черкаский Владимир Александрович, князь (убыл)

Шочевич Семен Савич, 50

Щепотьев Николай Андреевич, 28

РДВГА, ф. 489, с. 855, л. 1-152.

Да сяржанта ўключна ў палку было 604 чал.

Северский карабинерный полк (2.01.1794)

Полковник Меллин Георгий Петрович, граф, 44

Подполковник Белуха Павел Дмитриевич

Секунд-майоры: Гельвих Вильгельм Иванович (убыл)

Корицкий Петр Григорьевич, 38

Койтин Василий Иванович, 52

Ланской Петр Сергеевич (убыл)

Меллин Петр Петрович, граф, 33

Уманцов Петр Петрович, барон, 40

РДВГА, ф. 489, с. 2923, л. 1-66. У палку лiчылася 754 чал. пры 819 канях. Ваяваў 2.08. пад Слонiмам.

Севский мушкетерский полк ( 1.01.1795)

Бригадир Дивов Николай Иванович, 44

Полковник Парфентьев Илья Архипович (убыл)

Подполковник Бегичев Павел (убыл)

Премьер-майор Герздорф Карл Максимович, барон, 33

Секунд-майоры: Андреянов Петр Ермолаевич, 53

Вердеревский Николай, 27

Полибин Ипполит

Эйбин Август Вильгелм Готлиб (убыл)

Капитаны: Арсеньев Аким Григорьевич, 41

Вепрейский Василий Федорович, 29

Вепрейский Иван Федорович, 28

Глених Николай (убыл)

Гиржбергер-Доленстерн Карл Иванович, 44

Елагин Иван, 33

Засекин Михаил Александрович, князь, 24 (убыл)

Кегич Иван Апостол, 39 (убыл)

Львов Петр Андреевич, князь, 34

Трубицын Александр Иванович, 25

РДВГА, ф. 489, с. 821, л. 1-106, с. 823, л. 1-96.

Уключна да сяржанта ў палку лiчылася 577 чал.

пры 2014 канях. Дыслацыраваўся пад Пiнскам i Янава.

Сибирский гренодерский полк (04.1790)

Подполковник Апраксин Федор, граф, 33

Премьер-майоры: Коскуль Отто, барон, 37

Роштейн Николай, 34

Секунд-майоры: Вимпфен Георг, барон, 27

Криднер Антон, 35

Миллер Вильгельм, 29

Капитаны: Агеев Петр, 28

Бедрицкий Василий, 25

Боговут Карл, 30

Бутлер Богдан, 41

Веденяпин Яков, 39

Гедеонов Александр, 28

Каналле Христофор, 31

Окулов Порфирий

Попов Андрей, 39

Попов Петр, 31

Подчертков Андрей, 34

Роден Борис, 29

Рославлев Василий, 26

Русоц Карл, 27

Фиофисерий Алоиз, 33

Черемисинов Хрисоноф, 23

Шилников Василий, 35

Якунин Максим, 36

РДВГА, ф. 489, с. 1224, л. 1-91.

У палку было 3010 чал. пры 398 канях. Стаяў у Нясвiжы.

Смоленский гренодерский полк (1.01.1795)

Бригадир Владычин Иван Кириллович, 45

Подполковник Энгельгардт Иван (убыл)

Премьер-майоры: Григоржевский Михаил, 39

Селихов Алексей, 37

Татаринов Александр

Секунд-майоры: Плишкин Василий (убыл)

Степанов Евдоким Семенович, 38

Фалгенгаген Данила Иванович, 38

Фливерк Василий (убыл)

Шалимов Василий (убыл)

Яковлев

Капитаны: Волков Иван Петрович, 37

Врангель Александр Федорович, 31

Галифеев Евграф (убыл)

Гляков Степан Данилович, 28

Игнатьев Гаврила, 26

Казаринов Алексей Сергеевич, 26

Карякин Иван (убыл)

Козьмин Василий (убыл)

Познанский Иона (убыл)

Щепановский Иван

РДВГА, ф. 489, с. 844, л. 1-67. З улiкам сяржантаў у палку было 202 чал. пры 216 канях. Ваяваў 17.09. пры Крупчыцах i 22.09. пад Цiраспалем.

Смоленский драгунский полк (03.1795)

Полковник Чичерин Василий Николаевич, 41

Подполковники: Авельянович Егор

Бенкендорф Иван Иванович, 29

Долгоруков Владимир Петрович, князь, 26

Зубов Павел Петрович, 28

Кобле Фома, 31

Насокин Иван Яковлевич, 42

Приклонский Павел

Христовской Иван

Штенбок Иван Яковлевич, граф, 28

Щербачев Сергей Николаевич

Премьер-майоры: Голицын Петр Федорович, князь, 38

Головин Федор Сергеевич, граф, 25

Меллин Федор, 46

Раевский Алексей Андреевич, 24

Раевский Василий Андреевич, 26

Секунд-майоры: Белгард Иван Михайлович, маркиз

Белк Григорий Демьянович, 38

Бухольц Карл Карлович, 32

Всеволжской Алексей Матвеевич, 31

Гампер Ермолай Ермолаевич, 45

Депрерадович Леонтий Иванович, 31

Миронов Алексей Алексеевич, 43

Потулов Павел Васильевич, 26

Пассек Петр Петрович, 20

Раевский Николай Андреевич, 23

Топорин Андрей Степанович, 23

Уваров Федор Петрович, 26

Цымерман Густав Христианович, 35

Энгельгардт Яков Яковлевич, 25

Капитаны: Берлир Яков Денисович, 30

Будаев Семен Васильевич, 30

Ваулич Иван Михайлович, 41

Григорович Дмитрий Анофриевич, 24

Дезесарт Александр, граф

Депрерадович Николай Иванович, 29

Депрерадович Родион Иванович, 24

Збиевской Иван Осипович, 28

Калповский Федор Иванович, 28

Деконор Александр

Клебек Егор Ермолаевич, 26

Кржижановский Максим Федорович, 37

Муромцев Павел

Петров Данила Алексеевич, 33

Раутенфельд Андрей, 27

Ропп Григорий Григорьевич, 40

Соколовский Сергей Васильевич, 32

Тиль Карл

Тодоровский Федор Петрович, 32

Ферар Осип Антонович

Шостак Александр Ильин, 30

Шостак Павел Ильин

Шурцов Павел

Челищев Петр Львович, 32

Чичерин Николай Сергеевич

Филиполо Анаста Григорьевич, 33

РДВГА, ф. 489, с. 2584, л. 1-320. У палку было 1722 чал.

Ваяваў 26.06. пад Соламi, 4.09 пад Любанню.

Санкт-Петербургский гренодерский полк (1.01.1794)

Бригадиры Цицианов Павел Дмитриевич, князь (убыл)

Ермолов Николай Алексеевич, 35

Полковник Караваев Дмитрий Петрович, 42

Подполковники: Бибиков Иван Юрьевич, 22

Макаров Евграф Федорович, 49

Шеншин Федор Матвеевич

Премьер-майоры: Дюгамаль Осип Осипович, 25

Ермаков Данила Ефимович, 63

Мензейкампф Иван Иванович, 44

Миллер Яков Логинович, 46

Мишков Евгений Егорович, 26

Потапов Лев Игнатьевич (убыл)

Де Толли Михаил Богданович, 32

Тройден Петр Карпович, 33

Секунд-майоры: Дермотре Василий Львович

Голычев Петр Данилович

Гнанде Карл Юрьевич

Гагемейстер Андриан Андрианович, 24

Износков Алексей Кириллович, 45

Линдфорс Федор Астафьевич, 33

Молевинский Андрей Петрович

Полозов Николай

Цицианов Иван Дмитриевич, князь, 32

Этинген Отто Егорович, 27

Капитаны: Белов Иван

Богумгартер Карл Остафьевич, 23

Баскаков Андрей Алексеевич

Брюхов Николай Семенович

Валуев Дмитрий Алексеевич, 20

Говоров Андрей Андреевич

Елчанинов Михаил Тимофеевич, 27

Корнилов Петр Яковлевич

Летюхин Иван Федерович, 31

Муссель Егор Иванович, 31

Протасов Никонор Петрович

Протасов Станислав Петрович

Пущин Александр Федорович

Черкасов Алексей Александрович

Чичерин Николай Сергеевич

РДВГА, ф. 489, с. 1215, л. 1-104. Уключна да сяржанта ў палку лiчылася 197 чал. Ваяваў 7.05. пад Палянамi, 19.06. пад Вiшневам, 19.07. пад Вiльна, 1.09 пад Глускам, 4.09. пад Любанню.

Санктпетербургский драгунский полк (1.01.1795)

Полковник Чесменский Александр Алексеевич, 32

Подполковники: Курос Иван Анофриевич, 33 Логинов Иван

Неклюдов Николай Васильевич

Салтыков Михаил

Гутолмин Алексей

Юшков Василий Николаевич, 44

Энгельгардт Алексей

Премьер-майоры: Бергер Иван Яковлевич

Бернгольц Владимир Егорович

Демьянов Николай

Древиц Отто Христианович, 50

Зубов Николай, 26

Кржижановский Александр

Репнинский Степан Яковлевич

Салтыков Михаил

Хвостов Дмитрий Семенович, 40

Секунд-майоры: Бухольц Ефрем Иванович, барон

Гоген Федор

Гутов Иван Алексеевич

Жилинский Иосиф Андреевич

Кулеша-Бережницкий Илья Яковлевич

Могутов Иван Алексеевич, 42 (убыл)

Неелов Петр

Плеханов Михаил Степанович, 37

Молчиновский Павел

Сухотин Григорий Николаевич, 40

Трухачев Яков Афонасьевич

Хотянович Иосиф

Чаликов Антон Степанович

Капитаны: Балк Михаил Дмитриевич

Болтин Иван Александрович

Валяев Дмитрий Семенович

Вышеславцев Петр

Декунд Петр Данилович

Ильин Михаил

Икримов Семен Иванович

Козин Михаил Ильин

Комаровский Франц Антонович

Крамп Иван

Мерков Федор

Неболсин Кирил Андреевич

Немчинов Василий Прокофьевич

Оболенский Дмитрий, князь

Петерсон Григорий Иванович

Путимцев Александр Петрович, 34 (убыл)

Руттенберх Иван Астафьевич

Спалдинг Эрнст

Тастабуза Георгий

Щербина Федор Павлович

РДВГА, ф. 489, с. 2538, л. 1-306, с. 2539, л. 1-40.

У 1793 г. у 10 эскадронах палка лiчылася 1881 чал.

у 1794 г. - 1798 чал. пры 1747 канях. Ваваў 19.06. пад Барунамi, 31.05. пад Ашмянамi, 24.08. пад Рубяжэвiчамi, 1.09.

Глускам, 4.09. пад Любанню.

Старосельский мушкетерский полк (10.09.1794)

Полковник Коновницын Петр Петрович, 28

Подполковники: Вяземский Григорий Александрович, князь, 28

Вяземский Егор Александрович, князь, 28

Чубаров Николай Григорьевич, 38

Премьер-майоры: Веснинской Ефрем (убыл)

Потапов Лев Стратон Иванович, 26

Секунд-майоры: Дмуховской Иван Яковлевич, 47

Жохов Василий Ерастович, 33

Искра Яков Яковлевич, 39 (в отставку 30.10.1794)

Левицкой Федор Афонасьевич, 39

Найделштат Антон Яковлевич, 37

Скалон Александр Александрович, 29

Шатилов Лев (убыл)

Капитаны: Арцыбашев Дмитрий Васильевич, 25 (убыл)

Вольф Богдан, барон (убыл)

Второв Петр, 26 (убыл)

Данковской Осип Яковлевич, 38

Кандауров Андрей Васильевич

Левицкий Петр Григорьевич

Лазарев Степан Лазаревич, 44

Мочульский Василий Степанович, 26 (убыл)

Оболенский Иван Михайлович, князь (убыл)

Оболенский Сергей Михайлович, князь, 23 (убыл)

Рейзер Вилим Викентьевич, 32

Сальков Алексей Никитич, 33

Снурницын Петр Иванович, 27

Сухачев Флор Александрович, 32

Чулошников Петр Андреевич, 33 (убыл)

Шкарев Иван Сергеевич, 16

Шкарев Павел Сергеевич, 18

РДВГА, ф. 489, с. 874, л. 1-67, с. 875, л. 1-129. Уключна да сяржанта ў палку было 174 чал. Ваяваў 31.07. пад Слонiмам.

Тамбовский мушкетерский полк (1.01.1794)

Полковник Деев Михаил Иванович, 47 (убит 20.07.1794)

Подполковники: Батюшков Иван Евстигнеевич, 47 (умер 22.07.1794)

Кропотов Гаврила

Титов Николай, 30

Премьер-майор Сорокин Яков, 52

Секунд-майоры: Бурцев Яков Петрович

Петров Яков (убыл)

Капитаны: Беловодской Павел, 36

Галактионов Яков Степанович, 36

Давыдов Иван Петрович, 34

Илницкой Иван Михайлович, 47

Калемин Лука, 24

Кондорский Семен

Нефедьев Петр Васильевич (убыл)

Радков Арсений Карпович, 34

Францыс Егор

РДВГА, ф. 489, с. 1597, л. 1-57. Уключна да сяржанта ў палку было 132 чал. Ваяваў 7.05. пад Палянамi, 13.05. пад Смаргонню, 27.05. пад Лiпнiшкамi, 31.05. пад Ашмянамi, 26.06. пад Соламi, 19.07. пад Вiльна.

Тобольский мушкетерский полк (1.01.1794)

Бригадир Мерлин Яков Данилович, 40

Полковник Дешимер

Подполковники: Келх Александр Ефимович (убыл)

Прейс Георг Христиан

Унгерс Стернберг Владимир Иванович, 39

Эмме Федор Федорович, 47

Премьер-майоры: Баклановский Михаил Алексеевич

Вандомский Дмитрий Федорович

Дубянский Александр Яковлевич

Петров Иван Федорович

Яворский Дмитрий Иванович

Секунд-майоры: Вейс Георгий Яковлевич, 33

Войеков Михаил Андреевич

Войеков Яков Андреевич

Зелин Иван Васильевич

Козлов Павел Николаевич

Пугин Василий Иванович

Розенбах Фрейнгольд Михайлович

Хотяев Петр Иванович

Капитаны: Вандомский Николай Федорович

Куликов Семен Моисеевич

Назимов Федор Павлович, 33

Фрезе Александр Ефимович, 29

Хозин Иван Алексеевич

Штег Петр Егорович

РДВГА, ф. 489, с. 973, л. 1-78. Уключна да сяржанта ў палку было 215 чал. пры 249 канях. Ваяваў 30.09. пад Галынкай.

Тульский пехотный полк (1.01.1794)

Полковник Ливен Карл Андреевич, 29

Подполковник Марков Павел Иванович, 28

Премьер-майоры: Бредихин Александр

Кнышев Корней Захарович, 39

Пафнутьев Михаил

Секунд-майоры: Павлов Яков Иванович, 36

Штейб Карл

Капитаны: Алексеев Семен (убыл)

Авдулов Дмитрий Петрович

Астафьев Астафий Астафьевич, 57

Головин Иван Андреевич, 40

Домбрин Андриян Тимофеевич

Зверев Алексей Андреевич, 28

Ишкарин Николай Алексеевич, 32

Калемин Лука (убыл)

Козмин Василий (убыл)

Игнатьев Осип

Козлютинов Алексей Васильевич, 42

Красовский Павел Семенович, 37

Никулин Павел

Пестель Николай

Мерцалов Антон Лаврентьевич, 28

Вишневецкий Константин Алексеевич, 39

Ситянский Александр Яковлевич, 37

Шкарин Николай Александрович, 32

РДВГА, ф. 489, с. 1605, л. 1-141. У палку уключна да сяржанта было 239 чал. Ваяваў 2.08. пад Слонiмам.

Украинский легкоконный полк (1.01.1794)

Полковник Анреп Роман Карлович, 37

Подполковники: Лаптев Петр

Новосильцев Николай

Одоевский Иван Сергеевич, князь, 27

Козенский Александр Рицаревич, 29

Фридериц Петр Иванович, 32

Премьер-майоры: Витгенштейн Петр Христиан Зеин, 28, граф

Дешанвилон Петр Массон

Иванов Николай Петрович, 29

Мантейфель Сергей Васильевич, граф, 30

Секунд-майоры: Анреп Отто Карлович, 33

Ведель Богуслав Адамович, 42

Гладков Иван Васильевич, 27

Демидов Василий Федорович, 38

Шель Давыд Давыдович, 49

Штромберх Карл Иванович, 35

РДВГА, ф. 489, с. 2769, л. 1-48. У палку было 1047 чал. пры 1044 канi. Ваяваў 14.09. пад Выгонiшчамi, 17.09. пад Крупчыцамi.

Харьковский карабинерный полк (1.01.1794)

Бригадир Боур Карл Федорович, 28

Подполковник Заплатин Семен Григорьевич, 44

Премьер-майоры: Булацель Василий Григорьевич, 36

Хорват Дмитрий Иванович, 30

Хорват Федор Иванович, 27

РДВГА, ф. 489, с. 2774, л. 1-328. Полк лiчыўся ў 1043 чал. у 6 эскадронах пры 1004 канях.

Херсонский легкоконный полк (1.10.1793)

Полковник Глазенап Карл Иванович, 46

Премьер-майоры: Нейтхарт Федор Лаврентьевич, 49

Трандафилов Михаил Сидорович, 37

Щербачев Дмитрий Николаевич, 36

Секунд-майоры: Дюбейков Андрей Васильевич

Клейст Антон Антонович, 44

Климовский Николай Васильевич, 40

РДВГА, ф. 489, с. 2777, л. 1-127. Полк лiчыўся ў 835 чал.

Стаяў пад Пiнскам i Янавам.

Херсонский гренодерский полк (1.01.1795)

Бригадир Киселев Федор Иванович, 43 (убыл)

Волконский Николай Алексеевич, князь, 38

Полковник Шаховской Николай Леонтьевич, князь, 35

Подполковники: Авольянов Егор Матвеевич, 51

Гильденшольд Христиан Петрович, барон, 32

Мейер Андрей Казимирович, 31

Премьер-майоры: Будберг Густаф, барон (убыл)

Войков Петр Васильевич, 35

Игельстром Василий Васильевич, барон

Мышецкой Василий Семенович, князь, 47

Челищев Матвей

Секунд-майоры: Аникеев Мардарий Максимович, 29

Абалмасов Александр Никифорович, 26

Боровитинов Никита Дмитриевич, 28

Вяземский Николай Семенович, князь, 28

Головачев Дмитрий Петрович, 24

Зыбин Михаил Афонасьевич, 44

Козлов Сергей Гаврилович, 24

Коротков Михаил Максимович, 48

Лошаков Иван Антонович, 25

Лынской Александр Егорович, 25

Омшвецкой Михаил Семенович, князь, 35

Посников Василий Васильевич (убыл)

Ушаков Иван Федотович, 32

Черныш Петр Иванович (убыл)

Капитаны: Абалмасов Николай Иванович, 37

Высоцкий Кирил Иванович, 26

Гейниц Осип Осипович, 34

Грудницкий Кирил Михайлович

Дебухольц Карл Карлович, 34

Керн Федор Федорович, 28

Кожемякин Гаврила Козьмин, 35

Корякин Иван Федотович

Мистров Василий Ефремович, 37

Оленин Дермидонт Михайлович, 30

Петров Корней Михайлович, 35

Шенфогель Иван Давыдович, 38

Шаховской Иван Леонтьевич, князь, 19

Черныш Григорий Иванович

Юнашевский Сергей Герасимович, 34

РДВГА, ф. 489, с. 1256, л. 1-666.

У 14 ротах палка састаяла 2841 чал. пры 442 канях.

Ваяваў 17.09. пад Крупчыцамi i 22.09. пад Цiраспалем.

Фанагорийский гренодерский полк (1.01.1795)

Полковник Жеребцов Михаил Алексеевич, 42

Подполковник Лангут Христофор Иванович, 55

Ивашев Петр (убыл)

Премьер-майоры: Брезман фон Неттих Иван Иванович Людвиг, 35

Гессен Лукьян Максимович, 38

фон Мантейфель Роман Григорьевич Цеге, 44

Муравьев Семен Михайлович, 42

Эстко Семен Михайлович, 39

Секунд-майоры: Аникеев Дмитрий Васильевич, 27

Беловин Василий Григорьевич, 33

Гетте Карл Иванович, 25

Гурьялов Иван Степанович, князь, 29

Курош Демьян Николаевич, 35

Лавренев Петр, 27

Лукьянов Иван Иванович, 44

Мантюкин Василий Иванович, 42

Попов Осип Матвеевич, 37

Семенов Михаил Николаевич, 31

Румянцов Петр Сергеевич, 29

Сомов Андрей, 32

Спешеев Василий

Удалов Афонасий Иванович, 41 (умер 1.02.1795)

Хрущов Иван Кирилович, 26

Швалбе Карл Николаевич, 36

Шиц Отто Петрович, 33

Языков Иван Васильевич, 28

Капитаны: Воропаев Константин

Воинов Федор Федорович, 39

Граблин Василий (убыл)

Коренев Александр Иванович, 25

Крейзер Федор (убыл)

Курош Яков (убыл)

Ломоносов Григорий (убыл)

Перепечин Иван Ларионович, 36

Путимцов Андреян Васильевич, 35

Тимашев Иван (убыл)

Цедельман Федор Егорович, 38

РДВГА, ф. 489, с. 1250, л. 1-155. Да сяржанта ўключна ў палку лiчылася  226 чал. Ваяваў 2.08. пад Слонiмам.

Черниговский карабинерный полк (1.01.1794)

Бригадир Поливанов Юрий Игнатьевич, 39

Премьер-майоры: Блюм Фридрих Ермолаевич, 43

Кадлброс Родион Астафьевич (убыл)

Секунд-майоры: Дерфельден Петр Иванович, 34

Попов Максим Яковлевич, 34

Штрейтельфельт Егор Иванович, 73

РДВГА, ф. 489, с. 2557, л. 1-43. Пры 841 канях

у палку да вахмiстра ўключна лiчылася 95 чал.

Ваяваў 17.09. пад Крупчыцамi i 22.09. пад Цiраспалем.

Эстляндский егерский корпус (1.09.1795)

I-й батальон

Подполковник де Толли Михаил Богданович

Вейдемеер Антон Иванович

Секунд-майоры: Бем Петр Максимович

Берх Христиан Давыдович

Вейдемеер Александр Иванович

Курсель Карл Федорович

Капитаны: Бруннов Максим Осипович

Жданов Андрей

Книппер Василий Карлович

Козиков Федор Михайлович

Могилянский Иван Васильевич

Першин Петр Иванович

II-й батальон

Подполковник Рылеев Федор Андреевич

Секунд-майор Преженцов Петр Панкратьевич

Капитаны: Бреклинг Яков Яковлевич

Бенигсен Алексей Федорович

Ледомский Петр Михайлович

Титов Степан Федорович

III-й батальон

Подполковник Тиньков Павел Ильин

Премьер-майор Штернберх Карл Романович

Секунд-майор Яворский Осип Войнович

Капитаны: Апалев Иван Ананьевич

Гаев Владимир Алексеевич

Жегалов Семен Леонтьевич

Богуславский Егор Васильевич

Матюнин Иван Александрович

IV-й батальон

Подполковник Фок Борис Борисович

Берх Густав Иванович, 42 (убыл)

Грамздорф Антон, 32 (убыл)

Премьер-майоры: Бриген Федор Филипович (убыл)

Берх Балтазар Федорович, 30 (убыл)

Приоуди Петр Карлович, 30

Штикс Христиан, 34

Секунд-майоры: Литвинов Петр Максимович (убыл)

Коленский Карл Иванович (убыл)

Селехов Дмитрий Андреевич (убыл)

Свиньин Кондрат Матвеевич

Штакельберг Яков Отто

Капитаны: Брюхов Николай Семенович

Бут Петр Иванович

Мейнерс Ермолай Иванович, 31

Панцербитов Логин Карпович, 34

Цвиленев Прохор Григорьевич

Черкасов Алексей Александрович

Штрик Максим Борисович (убыл)

РДВГА, ф. 489, с. 1907, л. 92-122, с. 2040, л. 1-152, с. 2041, л. 1-35. Уключна да сяржанта ў батальёнах корпуса лiчылася

238 чал. Першы батальён ваяваў 7.05. пад Смаргонню, 7.05. пад Палянамi, 25.05. пад Багданавым, 27.05. пад Лiпнiшкамi, 31.05. пад Ашмянамi, 19.07. пад Вiльна. Другi батальён ваяваў 19.07. пад Вiльна. Трэцi батальён ваяваў 19.06. пад Барунамi, 31.07. пад Выгадай. Чацвёрты ваяваў 25.05. пад Багданавам, 27.05. пад Iўем, 19.06. пад Вiшневам, 19.07. пад Вiльна i 26.06. пад Соламi.

Шылiнг Леў, падпалкоўнiк 1-га батальёна Эстляндскага егерскага корпуса

Шэвiч Рыгор Iванавiч (1746-1805), генерал-маёр

Шчот Якуб, харунжы пяхотнай гвардыi Кароны

Эйдзятовiч Леанард, смаленскi дэлягат у ЦД

Эйсмант Вiнцэнт Казiмiр, гродзенскi земскi рэгент

Эйсмант Казiмiр, гродзенскi земскi суддзя

Энгельгардт Iван, падпалкоўнiк Смаленскага грэнадзёрскага палка

Юрага Антон, завiлейскi парадкавы камiсар

Юрага Ксаверый, актавы пiсар рады i член скарбовай дэпутацыi ЦД

Ягмiн Павел, вiцэ-адмiнiстратар Брэсцкай i Кобрынскай эканомiй, кобрынскi маршалак, брэсцкi парадкавы камiсар

Язерскi Казмiр, галоўны касiр ВКЛ

Янкоўскi Францiшак, завiлейскi земскi суддзя

Ясiнскi Якуб (1761-1794), член варшаўскага вайсковага камiсарыята ў 1793 г., палкоўнiк iнжынераў ВКЛ

Навуковае выданне

Анішчанка Яўген Канстанцінавіч

ЗБОР ТВОРАЎ У ШАСЦІ ТАМАХ

ТОМ 2

ІМЕМ АЙЧЫНЫ

Дакументы паўстання 1794 г. у Літоўскай правінцыі

Адказны за выпуск Віктар Хурсік

Камп’ютарны набор Таццяны Пуцейка

Падпісана ў друк 21.06.2004. Фармат 60x84 1/16.

Папера афсетная. Гарнітура Школьная. Афсетны друк.

Ум.-друк. арк. 8,1. Улік.-выд. арк. 7,05. Наклад 150 асобнікаў. Замова 1166.

Выдавец індывідуальны прадпрымальнік В. У. Хурсік

220117 Мінск, прасп. газ. “Известия", д.57, кв. 31

Тэл. 2703382. E-mail:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Ліцэнзія JIB 02330/0133267 выдадзена 30.04.2004

Надрукавана з арыгінал-макета выдаўда ў друкарні УП “Ходр“ ГА БелТІЗ

220004 Мінск вул. Вызвалення, 9

Ліцэнзія ЛП 02330/0056661 выдадзена 29.03.2004