ПЕРАПІС (ПОПІC) ШЛЯХТЫ ЛІДСКАГА ПАВЕТА 7.11.1765 г.

ПЕРАПІС (ПОПІC) ШЛЯХТЫ ЛІДСКАГА ПАВЕТА 7.11.1765 г.

Скарачэнні:

WjmPanвяльможны яго мосць пан

JOXiąże – яснавяльможны князь

JKmć – яго крралеўская міласць

WXLit . – Вялікае княства Літоўскае

Roku tysiąc siedemset sześdziesiąt piątego miesiąca nowembra siódmego dnia

Na Rokach Swiętomichalskich w mieście Jego Królewskiej mości Lidziein solito judiciorum loco porządkiem Prawa pospolitego sądzących się przed nami Janem Stanisławem Kamieńskim Prezyduiącym, Józefem Adamem BorzymowskimAntonim Skinderem sędziami, Dominikiem Alexandrowiczem pisarzem. Urzędnikami Ziemskiemi Powiatu Lidz.Comparendo persoliter u Sądu Patron JmPan Jerzy Adamowicz Regent Ziemski Lidzki opowiadał prezentował y do Akt podał popis Generalny Przeswietnego Powiatu Lidz. który podaiąc do Akt prodił nas Sądu aby pomieniony popis ze wszelką w nim wyrażoną rzeczą był do Ksiąg Ziemskich Lidzkich spraw wieczystych przyięty y wpisany, iakoż my Sąd ony przyiąwszy w Xięgi wpisać pozwolili którego tenor de verbo ad verbum segnitur etsque na dniu trzydziestym miesiąca Septembra Roku tysiąc siedmset szesdziesiąt piątego, JO.O: JWW WJmPP Senatorów Dygnitarzow, Urzędnikow Ziemskich Grodzkich, Rycerstwa Szlachty y Obywatelow Przeswietnego Powiatu Lidzkiego na Fundamencie tak dawnieyszych iakoż y teraznieyszey Seymu Convocationis Roku tysiąc siedemset szesdziesiąt czwartego zaszłey Konstytucyi za Panowania Nayiasnieyszego Króla Jegomości Stanisława Augusta Pana naszego miłosciwego w Polach między Dzierżawą nazwaną Gornie a miastem Jkmości Lidą sposobem Rycerskim przezemnie Franciszka Antoniego Alexandrowicza generalnego Powiatu Lidzkiego Chorążego Starostę Konawskiego czyniony spisany y do podpisu wielmożnym ImPanom Kazimierzowi Narbuttowi Powiatu Lidz. y dalszym urzędnikom ex menteteyże Konfederacyi Nowelle legis podany Sevies JO JW JmPanow Senatorow Dygnitarzow Urzędnikow Lidz. Grodzkich Rycerstwa Szlachty y Obywatelow Przeswietnego Powiatu Lidz. JW JmPan Jan Judycki Kasztelan minski, JO Xiążę Stanisław Radziwiłł Podkomorzy W. Xwa Litewskiego, WjmPan 

Alexandrowicz Dominik Pisarz Ziemski Regimentarz Woysk W. Xwa Lit. Partii Litewskiej, Porucznik Petyhorski, JP 

Alexandrowicz Franciszek Generalny Powiatu Lidz. Chorąży Starosta Koniawski, WjmPan 

Białopiotrowicz Józef  Strażnik Powiatu Lidz., WjmPan

Borzymowski Józef  Sędzia Ziemski, WJPan 

Broniewski Michał Miecznik Powiatu Lidz., WjmPan 

Bykowski. Jakub ..czaszy Powatu Lidz., WjmPan 

Dłuski Józef  Koniuszy Powiatu Lidz., WjmPan 

Godebski Franciszek Woyski y Podstarości Powiatu Lidz. WjmPan 

Hauryłkiewicz Józef  Skarbnik y Sędzia Grodzki Powiatu Lidz., WjmPan 

Hurynowicz Alexander Mostowniczy Powiatu Lidzkiego, WJPan 

Jakimowicz Leon Oboźny Powiatu Lidz., WjmPan

Jodko Antoni Podkomorzy Powiatu Lidz. Starosta Dziewieniski, WjmPan 

Kamieński Benedykt Sędzia Grodzki Powiatu Lidz., WjmPan 

Kamieński Jan Stanisław Rola Sędzia, WJmPan 

 Kostrowicki Samuel z Łowczy y Pisarz Grodzki Powiatu Lidzkiego y teraznieyszego Sądzącego się Trybunału Gł. W. Xwa Lit. vicemarszałek es vi ? funkcyi swoiey niebył prezens, WjmPan 

Marcinkiewicz Mateusz Sędzia Ziemski PowiatuLidz. y Prezydent, WjmPan 

Narbut Tadeusz Podstoli Powiatu Lidz., WjmPan

Narbutt Ignacy Podczaszy Powiatu Lidzkiego za Ordynansem Przeswietney Komissyi Woyskowey na Komendzie w Nieswiżu znaydował się, WjmPan 

Narbutt Józef  Stolnik Powiatu Lidz. WjmPan 

Narbutt Kazimierz Marszałek Powiatu Lidz. Starosta miżewicki ?, WjmPan 

Olszewski Jan Czesnik Powiatu Lidz., WjmPan 

Ryłło Andzey Horodniczy Powiatu Lidzkiego, WjmPan 

Scipion Ignacy de Campo Sądowy Powiatu Lidz. Starosta Generał Maior woysk W.Xwa Litewskiego, WjmPan 

Skinder Antoni Sędzia Ziemski Starosta Uholnicki, WJPan 

Stypałkowski Kazimierz Sędzia Grodzki Powiatu Lidz., WJmPan 

Szemioth Augustyn Krayczy Powiatu Lidz., WjmPan 

Tubielewicz Jakub  Budowniczy Powiatu Lidz.,

Paraffia Lidzkapod Rotmistrzowstwem WjmPana Józefa NarbuttaStolnika Powiatu Lidz., 

Adamowicz Apolinary, Adamowicz Jerzy,

Adamowicz Michał, Bartłomiey Adamowicz, JPan Adamowicz,

Bienkiewicz Andzey,

Błażewicz Józef ,

Bogatko Karol, Józef Bogatko, Dyonizy Bogatko,

Bohdziewicz Stefan,

Bołtuć Stanisław, Antoni Bołtuć, Stanisław Bołtuć, Józef Bołtuć, Franciszek Bołtuć,,

Byliński Jan,

Chrul Antoni, Eliasz Chrul, Michał Chrul, Chrul Józef , Chrul Marcin, Chrul Leon,  

Cierpicki Franciszek,

Dowgird Maciey,

Dubowicki,

Fietkiewicz Maciey,

Gaściewicz,

Gieysztor,

Ginett Adam Skarbnik Grodzieński,  

Hryncewicz Jakub, Hryncewicz Nikodem,

Imbra Dominik, Franciszek Imbra,

Jamont

Jodko Benedykt, Jodko Benedykt, Jodko Daniewicz Jakub, Jodko Jakub, Jodko Józef y Władysław, Jodko Józef Komornik, Jodko Józef, Jodko Józef, Jodko Józef, Jodko Kazimierz, Jodko Maciey, Jan Rouba, Jodko Michał mierniczy, Jodko Michał, Jodko Michał, Jodko Pawłowicz Józef, Jodko Stefan,

Kamieński Łukasz Miecznik Starodubowski,

Karczewski Ignacy,

Koczan,

Kolesiński Jerzy, Kolesiński Józef, Kolesiński Leon, Jan Kolesiński, Klemens Kolesiński, Kolesiński Marcin, Kolesiński Michał, Kolesiński Stanisław, Kolesiński Tadeusz,

Kołomycki Maciey,

Kołyszko Michał, Maciey Kołyszko,

Krupowicz Antoni, Krupowicz,

Kukliński,

Kulesza Tadeusz Rotmistrz Połocki, Jerzy Kulesza, Piotr Kulesza, Józef KuleszaKomornik,

Kwinta Adam Krayczyc Bracławski,

Mickiewicz Szymon,

Misiewicz, Misiewicz?,

Mizgier Maciey,

Mosiewicz,

Myślicki Ignacy Starosta Bartoszyski,

Narbutt Dominik marszałkowicz Powiatu Lidz., WjmPan Narbutt Michał Podkomorzyc Lidzki,

Narbutt Piotr Podkomorzyc Lidzki,

Nowicki Bartłomiey, Nowicki Franciszek,

Okołow Maciey,

Olszewski Mikołay woyskowicz Lidzki,

Ostrouch Michał, JPan Ostrouch Michał,

Pacewicz Michał, JPan Marcin Pacewicz,

Prokopowicz Maciey,

Ropeyko Franciszek,

Rudziecki Jan,

Rutski Franciszek, Jan Rutski,

Sawicz Andzey,

Sołohub Józef Woiewoda Witebski Pocztowin numero czterech stawił,

Tarnawski Giedeon,

Towgin Jakub, Towgin Jan,

Tubielewicz Józef,

Wismont Jerzy, Piotr Wismont, Kazimierz WismontDombrowna cum attinentiisJW=JX Biskupa Wileńskiego z których to Dóbr Poczty Stawione były,

Woyniłowicz Dominik, Jakub Woyniłowicz,

Zachwatowicz Marcin,

Zaleski Bartłomiey,

Zawisza,

z tey Paraffii było koni sto szesnaście

Parafia Białohrudzka podług Taryfy Powiatowey ex ordine Pisana Rotmistrz WJPan 

Budrewicz Stanisław Dyspozytor Lebiocki, JPan 

Chwat Piotr, JPan 

Ciufiay Kazimierz, Jpan

Dmuchowski Karol, JPan 

Frąckiewicz Jerzy Sędzic Oszmiański, JPan 

Jocz Franciszek DyspozytorTarnawszczyzny JOXcia Jmości Podkomorzego W.Xwa Lit., JPan 

Krupowicz Stanisław, JPan 

Nagrocki Michał, JPan 

Swiderski Ignacy, JPan 

Tarlecki Maciey, Jpan

Tomkiewicz Jan, JPan 

Tukałło Antoni Woyski Parnawski, JPan 

Tukałło Piotr

Wilkaniec Joachim, JPan 

Wilkaniec Józef Komornik Lidz., JPan 

Zaleski Andrzey, WJPan 

Żołkowski Eliasz, JPan 

Żydowicz Franciszek, JPan 

tey Paraffii było koni osmnascie.

Paraffia Jelneńska 

Ignacy Soroko,

Jan NowickiPodstoli Wendenski,

Stefan Butkiewicz Starosta Koscieniewski,

Jan Buszczyński Oboźny Starodubowski,

Antoni Romanowicz Starosta Pelikański,

Maciey Sakowicz,

Antoni Dowgiałło,

Piotr Jodko,

Samuel Ostrouch, Teodor Ostrouch, Bazyli Ostrouch, Benedykt Ostrouch, Jan Ostrouch, Piotr Ostrouch, Szymon Ostrouch, Adam Ostrouch, Kazimierz Ostrouch, Władysław Ostrouch,

Kazimierz Kirkor,

Ignacy Kirkor,

Franciszek Karwowski,

Michał Przesmycki,

Stanisław Krzyżanowski,

Adam Hawryłkiewicz

tey Paraffii było koni dwadziescia cztery.

Paraffia Wawiórska Rotmistrz Wielmożny Jmośc Pan Fulgenty Kamieński,

Czpla Adam, Ludwik Czapla,Bartłomiey Czapla,

Adam Stankiewicz,

Bartoszewicz Alexander, Jakub Bartoszewicz,

Makarewicz Alexander,

Romanowski Alexander,

Rouba Andrzey, Tomasz Rouba,

Stetkiewicz Andrzey,

Wróblewski Andrzey,

Cholewa Antoni,

Hryszkiewicz Antoni,

Hurynowicz Antoni Łowczy Starodubowski,

Kempiński Antoni,

Kulesza Antoni,

Leszkiewicz Antoni, Marcin Leszkiewicz, Jan Leszkiewicz,

Rouba Antoni,

Szmygiera Antoni, Antoni Szmygiera,

Kwinta,

Thomaszewicz Antoni Starosta Zeleznicki z Dóbr Pielasy WJPana Alexandrowicza chorążego Powiatu Lidz. arędowney Posseyi,

Juniewicz Augustyn,

Ruszkiewicz Bartłomiey,

Buhorewicz,

Łodziata Dominik,

Pioro Dominik Porucznik Petyhorski Starosta Abelinski,

Dominik Surkąt Dominik,

Wincza erzy,

Bołtuć Franciszek,

Wincza Franciszek,

Rodziewicz Ignacy,

Sumorok Ignacy Starosta Kopczanski,

Wincza Jakub, Michał Wincza,

Barnacki Jan, Paweł Barnacki, Piotr Barnacki, Benedykt Barnacki,

Czapla Jan,

Czepik Jan,

Makarewicz Jan,

Około Jan, Szymon Około,

Rouba Jan,

Wojsiat Jan,

Wróblewski Jan,

Janowski Jerzy,

Adamowicz Regent Ziemski Powiatu Lidzkiego,

Klimowicz Jerzy Jerzy,

Wincza Jerzy,

Wincza Jerzy, Jakub Wincza,

Rossudowski Joachim Chorąży Usarski,

Kostrowicki Józef Chorąży Usarski,

Rodziewicz Józef,

Surkont Józef, Antonina Surkontowa,

Dzimitrowicz Karol, Piotr Dzimitrowicz,

Roub Karol a, Mikołay Rouba, Marcin Rouba, Wincenty Rouba, Franciszek Rouba, Piotr Rouba, Michał Rouba, Franciszek Rouba, Antoni Rouba,  

Szmygiera Karol,

 Dogil Kazimierz,

Hurynowicz Kazimierz Mostowniczy Lidzki,

Krupowicz Kazimierz, Maciey Krupowicz, Dominik Krupowicz,

Łoyko Kazimierz

Szyszko Kazimierz Starosta Łowiecki,

Wincza Kazimierz,

Ostrouch Krzysztof,

Sidorowicz Krzysztof,

Pociey Ludwik wojewoda Trocki,  

Jodko Maciey,

Kołomycki Maciey, Andrzey Kołomycki, Kazimierz Kołomycki,

Zienowicz,

Klukowicz Marcin,

Puzewicz Marcin,

Bernacki Michał,

Kulesza Michał,

Połuian Michał,

Smolak Michał,

Cidzik Mikołay,

Czapla Mikołay,

Mioduszewicz Mikołay,

Rexć Mikołay, Piotr Rexść,

Olechnowicz

Czapla Piotr,

Sadowski,

Olechnowicz Samuel,

Skawińscy,

Surkont Stanisław, Marcin Surkont,

Połuian Stefan,

Maiewicz Symon, Mikołay Maiewicz, Waleryan Maiewicz, Wincenty Maiewicz,

Mioduszewski Symon,

Zienowicz Symon,

Szalewicz Regentowiczowie Grodzcy Pow. Lidzkiego,

Rouba Tadeusz, Kazimierz Rouba,

Rouba Teodor, Jan Rouba, Marcin Rouba, Jan Rouba, Władysław Rouba,Symon Rouba, Jakub Rouba,

Ruttski Tomasz Oboźny Trocki,

Łunkiewicz Wawrzyniec,

WerbuszSkarbnik Oszmiański,

Wierciński,

Wiktory Szmygiera,

Wiktory Wincza, Michał Wincza, Jan Wincza, Tadeusz Wincza, JPan 

Zygmunt Smolak,

аntoni Krupowicz,

z tey Paraffii było koni sto trzydzieście sześć,

Paraffia Wasiliska Rotmistrz WJPan Franciszek Jankowski, WJPan

Antoni Narbutt Marszałkowicz Pow. Lidz., WJPan 

Ignacy KwintaŁowczy Wiłkomirski, WJPan 

Jerzy Protasowicz Skarbnik Minski, JPanMichał Protasowicz

Józef Paszkiewicz, JPan 

Michał AlexandrowiczSkarbnikowicz, JPan Tomasz Alexandrowicz Skar., JPan Franciszek Kossowski, JPan Kazimierz Głuszyński Podczaszy Inflantski, JPan Jan Kwinta, JPan Benedykt Beynarowicz, JPan Andrzey Bykowski, JPanDominik Bykowski, JPan Adam Bykowski, JPan Franciszek Zbrożek, JPan Alexander Czaplic, JPan Kaietan Garwaski Generał Adiutant Buławy Polney W.Xwa Lit., JPan Rafał Womperski, JPan Waleryan Talmątt, JPan Jan Daniewski, JPan Piotr Daniewski, JPan Jakub Daniewski, JPan Jakub Taniewski, JPan Michał Strapczewski, JPan Jerzy Nowokoński, JPan Józef Woyniłowicz, JPan Antoni Cybowicz, JPanFloryan Dogiel, JPan Ignacy Piasecki, JPan Antoni Piasecki, JPan Karol Hrynkiewicz, JPan Symon Dzieżyc, JPan Marcin Zbrożko, JPanFranciszek Kwinta, JPan Marcin Tołoczko, JPan Wawrzyniec Steckiewicz, JPan Tomasz Lisowski, JPan Stasiewicz, JPan Tadeusz Mroczyński, JPan Kazimierz Pohrebickiz tey Paraffii było koni czterdziescie ieden,

Paraffia Iszczołnska Rotmistrz WJPan Ignacy Sieklucki, JW JPan Michał Ogiński Woiewoda Wilenski z Dóbr swoich Poczty stawił, JW JPan Jakub Czapski Podskarbi Ziem Pruskich z Dóbr swoich Możeykowa Poczty Stawił, WJPan Jan Wal Starosta Romeykowski Poczty stawił, JPan Józef Tubielewicz Strażnik Derbski, JPan Stanisław Jezierzyński, JPan Józef Berdowski, JPan Mateusz Berdowski, JPan Józef Sidorowicz, JPan Antoni Sidorowicz, JPan Kazimierz Berdowski, JPan Jakub Jamątt, JpanowieMatusewiczowie, JPan Józef Woytkiewicz, JPan Józef Bernatowicz, JPanJózef Michałowski, JPan Franciszek Michałowski, JPan Marcin Rouba, JPan Mikołay Szczuka, JPan Józef Wierciński, JPan Stanisław Jasiński, JPan Marcin Kubliński, z tey Paraffii było koni dwadzieścia dwa,

Paraffia Żołudzka Rotmistrzowstwo JPana Soroki, WJPanowie Bonifacy y Benedykt Siekluccy Lidzcy, WJPan Piotr Hubarewicz Strażnikowicz Lidzki, WJPan Sawaniewski, JPan Benedykt Doboszyński, JPanHaiewski, JPan Jerzy Rzącznicki, JPan Józef Jacynicz, JPan Tomasz Przesmycki, JPan Kazimierz Eygiert, JPan Antoni Szostakowski, JPanLudwik Bykowski, JPan Antoni Sągayłło, JPan Józef Uhlik, JPanFranciszek Rac, JPan Jerzy Iwaszkiewicz, JPan Marcin Szczuka, JPanMichał Romanowski, JPan Dyonizy Uhlik, JPan Bohdanowicz, JPanMichał Olechnowicz, JPan Michał Paprocki, JPan Antoni Żydowicz, JPan Jan Żydowicz, JPan Kazimierz Żydowicz, JPan Kazimierz Szostakowski, JPan Stanisław Lesicki, JPan Michał Sasin, JPan Michał Zubrawski, JPan Kazimierz Sągayło, JPan Bartłomiey Sągayło, JPanStonpowicki, JPan Mikołay Moroczyński, WJPan Tomasz Franciszek Wilkaniec Regent Ziemski y Grodzki Powiatu Lidzkiego, JPan Stanisław Kmita, JPan Jan Gliński, JPan Jan Kmita, JPan Jan Bykowski, JPanFranciszek Kochan, JPan Jakub Krasnik, JPan Franciszek Szłokont, JPanAntoni Cidzik, JPan Tomasz Paprocki, JPan Hieronim Makarewicz, JPanJózef Sankiewicz, JPan Jerzy Sągayło, JPan Kazimierz Hornostayski, JPanBartłomiey Sągayło, JPan Bazyli Sągayło, JPan Jakub Moroczyński, JPanKazimierz Kandyba, JPan Ludwik Rouba, JPan Jan Jurewicz, JPan Jerzy Krupel, JPan Piotr Sidorowicz, JPan Symon Tyszkiewicz, JPan Józef Bułhak, JPan Jan Dogiel, JPan Sylwester Woyciechowski, JPan Antoni Krupel, JPan Teofil Kandyba, Jm Pan Marcin Szołucha, JPan Józef Szołucha, JPan Jacek Jaczynic, JPan Władysław Przygocki, JPan Adam Skobeyko, JPan Jakub Bonecki, JPan Antoni Sągayło, JPan Antoni Stawniski Ekonom Żołudzki WJPana Tyzenhauza Starosty Posolskiego, z tey Paraffiibyło koni siedemdziesiąt dwa,

Paraffia Rożanska Rotmistrzowstwa JPana Siekluckiego, JWJPan Józef Pac Starosta Wileyski z Dóbr swoich stawił JPana Stanisława Marciszewskiego Komissarza swoiego z Pocztami. WJPan Józef Woydzbun Strażnik Rzeczycki, WJPan Antoni Kazimierz MokrzeckiCześnik Powiatu Lidz., WJPan Józef Kościesza Żaba Skarbnikowicz Wiłkomierski, WJPan Józef Kamieński Skarbnik Lidzki, WJPanStanisław Sągayło Porucznik Buławy W. W.Xwa Lit., JPan Gabryel Mokrzecki, JPan Konstanty Mokrzecki, JPan Ludwik Mokrzecki, JPanJózef Mokrzecki, JPan Jan Mokrzecki, JPan Aleksander Mokrzecki, JPanPiotr Mokrzecki, JPan Franciszek Chmielewski, JPan Augustyn Kraśnik, JPan Michał Kraśnik, JPan Jan Piątkowski, JPan Franciszek Brzozowski, JPan Jan Truskowski, JPan Jan Rzącznicki, JPan Jerzy Bohdanowicz, JPanJerzy Wyzga, JPan Michał Zapaśnik, JPan Roman AndrzeykowiczKrayczyc Grodzien., JPan Józef Dogil, Jpanowie Jan, Tadeusz Gordzieiewscy, JPan Maciey Gurski, JPan Konstanty Rodziewicz, JPanAntoni Prostyński, JPan Ignacy Prostyński, JPan Józef Hauryłkiewicz, JPan Dominik Michałowski, JPan Aleksander Kmita, JPan Józef Bielewicz, JPan Alexander Sasin, JPan Stanisław Warszelewicz, JPanAntoni Warszelewicz, JPan Michał Michałowicz, JPan Michał Warszelewicz, JPan Piotr Zienkiewicz, JPan Piotr Jamont, JPan Mikołay Kozicz, JPan Maciey Bielewicz, JPan Jerzy Bernatowicz, JPan Józef Woyciechowski, JPan Józef Rzącznicki, JPan Dominik Rzącznicki, JPanJerzy Rzącznicki, JPan Piotr Rzącznicki, JPan Andrzey Rzącznicki, JPanAlexander Makarewicz, JPan Franciszek Makarewicz, JPan Jerzy Dombrowski, JPan Józef Bykowski, JPan Józef Jamont, JPan Kazimierz Ciwiński Jenerał Jkmości, JPan Teodor Tarlikowski, JPan Michał Tarlikowski, JPan Jan Kmita, JPan Piotr Arciuszkiewicz, JPan Dyonizy Uhlik, JPan Eliasz Romanowski, JPan Jan Romanowski, JPan Jakub Romanowski, JPan Józef Kmita, JPan Łukasz Kmitaz tey Paraffii było Siedemdziesiąt,

Paraffia Lacka, Rotmistrz JPan Adam Skinder Woyskowicz Powiatu Lidz., WJPan Hieronim Alexandrowicz Sędzia Ziems. Grodz., JPanKaietan Skinder Woyskowicz Lidzki, JPan Michał Skinder Woyskowicz Lidzki, JPan Jan Skinder Woyskowicz Lidzki, JPan Piotr Skinder Cześnik Derbski, WJPan Franciszek Jelec Skarbnik Mścisławski, JPan Konstanty Skinder Komornik Lidzki, JPan Jan Skinder, JPan Stanisław Skinder, JPan Ignacy Jakimowicz, JPan Franciszek Hawryłkiewicz, JPan Andrzey Mieczkowski, JPan Antoni Marcinkiewicz, JPan Kazimierz Rodziewicz, JPan Józef Rodziewicz, JPan Adam Szmygiera, JPan Michał Lisowski, JPan Joachim Czaplic Skarbnik Upicki, JPan Mateusz Kandyba, JPanJózef Soroka, JPan Antoni Siemaszko, JPan Ignacy Sidorowicz, JPanTomasz Dawgird, JPan Hieronim Dawgird, JPan Adam Jachnowicz, JPanStanisław Wyzga, JPan Jan Czepik, JPan Adam Kasperowicz, JPanWincenty Cidzik, JPan Swiacki, JPan Kazimierz Prokopowicz, JPanMateusz Markiewicz, JPan Łukasz Rak, JPan Michał Buyko, JPan Jan Jeżdzało, JPan Połujan, JPan Marcin Tarkowski, JPan Ignacy Nargielewicz, JPan Józef Makowski, JPan Antoni Leyko, JPan Franciszek Leyko, JPan Antoni Kraiewski,JPan Franciszek Kraiewski, JPan Maciey Siewruk, JPan Ludwik Sopocko, Jpan Antoni Sidorowicz, WJPan Jan Kotowski Stolnik Brasławski, WJPan Józef Baranowicz Podczaszy Trocki, JPan Józef Berdowski, JPan Mateusz Berdowski, JpanKazimierz Berdowski, JPan Wawrzyniec Berdowski, JPan Jerzy Bobrowski, JPanKazimierz Szyszko, JPan Ignacy Hawryłkiewicz, JPan Alexander Szyszko, JPan Władysław Wilbut Stocki Starosta Kuzmiczewski, JPanFranciszek Stocki, JPan Piotr Jakimowicz, JPan Kazimierz Jakimowicz, JPan Michał Prokopowicz, JPan Tadeusz Czaplic, JPan Tadeusz SkinderKomornikowicz Lidzki, JPan Floryan Skinder, JPan Stanisław SkinderCzesnikowicz Derbski, z tey Paraffii było koni szesdziesiąt sześć,

Paraffia Nowodworska, Rotmistrz JPan Dominik Alexandrowicz, WJPanIgnacy Gąsecki Starosta Nowodworski, WJPan Michał DomosławskiGenerał Adiutant Buławy Polney W.Xwa Lit., WJPan Jan DawgirdPodstoli Smoleński, WJPan Antoni Alexandrowicz Rotmistrz Lidzki, WJPan Józef Grzymała, JPan Dominik Woiewódzki, JPan Antoni Szostak, JPan Michał Lewicki Podstoli Ziemi Bielskiey, JPan Fulgenty Kłanicki, JPan Stefan Steckiewicz, JPan PiotrGrzymała, JPan Michał Mickiewicz, JPan Julian Rukiewicz, JPan Józef Womperski, JPan Michał Beynarowicz, JPan Maciej Juliniewicz?, JPan Piotr Hrudzina, JPan Stefan Jachnowicz, JPan Antoni Nieciecki, JPan Józef Nieciecki, JPan Ignacy Nieciecki, JPanJakub Nieciecki, JPan Stefan Zienowicz, JPan Jakub Rodziewicz, JPanKazimierz RodziewiczPisanko, JPan Jan Wincza,JPan Józef Koscielewicz, JPan Ludwik Baranowski, JPan Marcin Baranowski, JPanJerzy Poniatowski, JPan Jerzy Karwowski, JpanPiotr Zakrzewski, JPanFranciszek Piasecki, JPan Michał Satkowski, JPan JPan Mateusz Zienowicz, JPan Maciey Ostrouch, JPan Antoni Kuchnowski, JPanMarcin Grażewski, JPan Andrzey Stanisław Łaniewski, JPan Michał Pomorski, JPan Antoni Rouba, JPan Franciszek Kuczyński, JPan Jerzy Sankiewicz, JPan Franciszek Wodeysza, JPan Adam Wodeysza, JPanMaciey Tarzecki, JPan Jan Pietkiewicz,JPan Andrzey Żeyma, JPan Stefan Rychłowski, JPan Wawrzyniec Pławski, JPan Dominik Furewicz, JPanMarcin Gudzinowicz, JPan Stefan Wyzga, JPan Antoni Wyzga, JPan Józef Gurski, JPan Stefan Siewruk, JPan Kazimierz Tubielewicz, JPan Marcin Łunkiewicz, JPan Maciey Łunkiewicz, JPan Michał Zapaśnik, JPan Jerzy Szemiaka, JPan Jerzy Tunkiewicz, JPan Stefan Tunkiewicz, JPan Mateusz Zapaśnik, JPan Antoni Rzącznicki, JPan Franciszek Kozicz, JPanFranciszek Niecieckiz tey Paraffii było koni sześdziesiąt dziewięć,

Paraffia Zabłocka, Rotmistrzowstwa WJP Jankowskiego, JWJPanTyszkiewicz Kasztelan Mścisławski z Dóbr swoich Poczty Stawił, WJPanJerzy Nowicki, JPan Jakub Pułianowski, JPan Ignacy Tabenski, JPan Józef Stacewicz, JPan Maciey Jankowski, Komornik Lidzki, JPan Benedykt Stacewicz, JPan Jan Oranowski, JPan Stefan Rutski, JPan Jan Łukaszewicz, JPan Józef Staniewicz, JPan Tadeusz Sumorok, JPanBenedykt Migdało, JPan Tyszko, JPan Kazimierz Migdało, JPan Dominik Migdało, JPan Joachim Zapaśnik, JPan Karol Zapaśnik, JPan Józef Zapaśnik, JPan Andrzey Zapaśnik, JPan Felicyan Zapaśnik, JPanFranciszek Przełęski, JPan Jan Przełęski, JPan Marcin Zapaśnik, JPanIgnacy Podeyko, JPan Jakub Podeyko, JPan Stefan Podeyko, JPan Michał Podeyko, JPan Michał drugi Podeyko, JPan Jerzy Paszkiewicz, JPanAntoni Paszkiewicz, JPan Marcin Paszkiewicz, JPan Kazimierz Gudziński, JPan Andrzey Gudziński, JPan Maciey Woytkiewicz, JPanJan Bartoszewicz, JPan Stanisław Berdowski, JPan Adam Berdowski, JPan Jerzy Zapaśnik, JPan Antoni Łukaszewicz, JPan Wawrzyniec Macewicz, JPan Michał Borowski, JPan Jan Kozakowski, JPan Kazimierz Bienkiewicz, JPan Antoni Kozakowski, JPan Kazimierz Harasimowicz, JPan Jakub Dawgird, JPan Adam Dawgird, JPan Antoni Czarnecki, JPanJózef Kozakowski, JPan Stefan Worotyniec, JPan Stanisław Worotyniec, JPan Jan Zienowicz, JPan Michał Lebiecki, JPan Franciszek Lebiecki, JPan Łulinski?, JPan Maciey Lotkowski, JPan Snacki, JPan Piotr Taraszkiewicz, JPan Morgiewicz, JPan Jan Morgiewicz, JPan Mozalewski, JPan Nossowicz, JPan Osiecki, JPan Antoni Poczobut, JPan Bartłomiey Misielewicz, JPan Zienowicz, JPan Kulikowski, JPan Bielikiewicz, JPanBenedykt Jursza, JPan Jakub Jursza, JPan Kazimierz Jamont, JPan Stefan Snacki, JPan Jan Rouba, JPan Jakub Rouba, JPan Mateusz Beynarowicz, JPan Sielicki, JPan Troianowski, JPan Olechnowicz, JPan Wirzbicki, JPanPiasecki, JPan Piasecki, JPan Michniewicz, JPan Czapla, JPan Czapla, JPan Jakub Rac Jenerał Jkmości, JPan Benedykt Rynkiewicz, JPanPoniatowski, JPan Jamstrzewski, JPan Karol Chotkowski, JPan Samuel Kozielski, JPan Krzyżanowskiz tey Paraffii było koni dziewiędziesiąt cztery,

Paraffia Nacka, Rotmistrz WJPan Roman Noniewicz, Porucznik JPanJózef Steckiewicz, Chorąży JPan Dyonizy Pilecki, JPan Benedykt Turski, JPan Antoni Kamieński Starosta Paniecki?, JPan Skucewicz Skarbnik Trocki, JPan Józef Pilecki, JPan Andrzey Noniewicz Łowczyc Lidzki, w Bogu Przewielebny JX. Kuczewski Pleban Nacki, WJPan Marcin Noniewicz Starosta Pułkabelski, JPan Maciey Noniewicz, JPan Hrehory Noniewicz, JPan Symon Noniewicz, JPan Kazimierz Noniewicz, JPanAntoni Noniewicz Oboźny Derbski, JPan Paweł Tyszkiewicz, JPan Jan Szteyn, JPan Kazimierz Dawgird, JPan Mikołay Miscewicz, JPan Józef Cierpicki, JPan Józef Dawgird, JPan Antoni Rydzewski, JPan Franciszek Hryncewicz, JPan Franciszek Hryniewiecki, JPan Józef Bortkiewicz, JPanAntoni Downarowicz, JPan Ignacy Rukiewicz, JPan Adam Skrocki, JPanAndrzey Rukowicz, JPan Antoni Kulesza, JPan Andrzey Kulesza, JPanFelicyan Romanowski, JPan Dominik Dogil, JPan Piotr Romanowski, JPan Andrzey Rukowicz, JPan Kazimierz Rukowicz, JPan Symon Steckiewicz, JPan Teodor Krupowicz, JPan Waleryan Krupowicz, JPanAntoni Wasilewski, JPan Józef Hryhorowicz, JPan Marcin Zapaśnik, JPan Kazimierz Kozłowski, JPan Jan Gurski, JPan Waleryan Łunkiewicz, JPan Piotr Gieysztowt, JPan Maciey Korkuć, JPan Andrzey Kamieński, JPan Antoni Skawiński, JPan Mikołay Korkuć, JPan Maciey Wilkaniec, JPan Wawrzyniec Jassowicz, JPan Kazimierz Wilkaniec, JPan Michał Steckiewicz, JPan Mikołay Steckiewicz, JPan Jan Jocz, JPan Józef Steckiewicz, JPan Symon Borowski, JPan Andrzey Zapaśnik, JPanAntoni Bartoszewicz, JPan Franciszek Skawiński, JPan Benedykt Skawiński, JPan Józef Skawiński, JPan Jan Jocz, JPan Kazimierz Jocz, JPanLudwik Jocz, JPan Jan Jocz, JPan Felicyan Jocz, JPan Tadeusz Jocz, JPanKarol Szmylgin, JPan Karol Micewicz, JPan Tadeusz Micewicz, JPanTroian Zapaśnik, JPan Franciszek Szmilgin, JPan Bartłomiey Tubielewicz, JPan Marcin Szmylgin, JPan Jakub Macewicz, JPanKonstanty Macewicz, JPan Józef Macewicz, JPan Ignacy Rymtowt, JPanWincenty Rymtowt, JPan Szymon Rymtowt, JPan Józef Rymtowt, JPanStefan Wilkaniec, JPan Franciszek Skawiński, JPan Antoni Szymkiewicz, JPan Józef Macewicz, JPan Kazimierz Macewicz, JPan Hipolit Macewicz, JPan Maciey Klimowicz, JPan Jakub Rymtowt, JPan Jerzy Kulesza, JPanJózef Dziakiewicz, JPan Michał Łazarewicz, JPan Józef Gierwielaniec, JPan Benedykt Bołądź, JPan Karol Swianiewicz, JPan Franciszek Hołub, JPan Bartłomiey Macel, JPan Hrehory Macel, JPan Kazimierz Mickiewicz, JPan Franciszek Żyliński, JPan Tomasz Nosowicz, JPan Bonifacy Radziwiłowicz, JPan Maciey Łunkiewicz, JPan Franciszek Bieniakoński, JPan Kazimierz Sakowicz, JPan Jakub Aniewicz, JPan Stefan Jocz, JPanStanisław Kucewicz, JPan Mateusz Harasimowicz, JPan Tadeusz Borsuk, JPan Karol Kucewicz, JPan Antoni Danilecki, JPan Jerzy Januszewski, JPan Kazimierz Puzielewicz, JPan Karol Puzielewicz, JPan Tadeusz Puzielewicz, JPan Antoni Morgiewicz, JPan Franciszek Kucewicz, JPanJerzy Kucewicz, JPan Felicyan Rymtowt, JPan Antoni Narkiewicz, JPanTomasz Kołyszko, JPan Michał Zapaśnik, JPan Stanisław Swianiewicz, JPan Tadeusz Mongiało, JPan Antoni Gaworski, JPan Józef Bołądź, JPanAndrzey Bołądź, JPan Jerzy Malewski, JPan Tomasz Gadomski, JPanAndrzey Witożenć, JPan Jakub Zapaśnik, JPan Jerzy Zapaśni, JPanMichał Mickiewicz, JPan Jerzy Szumiata, JPan Kazimierz Kulesza, JPanBartłomiey Piadziewicz, JPan Jakub Włodkowicz, JPan Antoni Włodkowicz, JPan Jerzy Kozaryn, JPan Jan Kuyża, JPan Kazimierz Fietkiewicz, JPan Mikołay Zapaśnik, JPan Stanisław Kiiuć, JPanKazimierz Puzielewicz, JPan Tomasz Bartoszewicz, JPan Piotr Lipniski, JPan Jan Szostakowski, JPan Franciszek Swiackiewicz, JPan Antoni Puzielewicz, JPan Piotr Puzielewicz, JPan Ludwik Lubianiec, JPan Stefan Lubianiec, JPan Jan Puzielewicz, JPan Maciey Wilbik, JPan Franciszek Wilbik, JPan Władysław Wilbik, JPan Mateusz Tobianowicz, JPanTroian Mongiało, JPan Ludwik Anciuszko, JPan Ignacy Malewski, JPanFranciszek Lubianiec, JPan Jan Lubianiec, JPan Mikołay Nossowicz, JPan Józef Steckiewicz, JPan Maciey Jocz, JPan Ludwik Znamierowski, JPan Symon Antoniewicz, JPan Antoni Bienkiewicz, JPan Adam Fietkiewicz, JPan Adam Znamierowski, JPan Jan Malewski, JPan Jerzy Wilbik, JPan Tomasz Anciuszko, JPan Jakub Plaszewiczz tey Paraffii było koni sto osmdziesiąt osm,

Paraffia Radunska, Rotmistrzowstwa tego W.JPana Noniewicza, WJPanZawisza, JPan Józef Protasowicz Skarbnik Brasławski, JPan Jakub Korzeniewski, WJPan Jan Czarnecki Podczaszy Trenbowelski, JPanTomasz Krahelski, JPan Maciey Nosowicz, JPan Maciey Kiiuć, JPanIgnacy Winarski, JPan Jan Biedunski, JPan Ignacy Bartoszewicz, JPanMateusz Bartoszewicz, JPan Adam Bartoszewicz, JPan Andrzey Bartoszewicz, JPan Andrzey Klimaszewski, JPan Franciszek Klimaszewski, JPan Jakub Surkont, JPan Michał Bartoszewicz, JPanMichał Bartoszewicz (po raz drugi – dop. autora), JPan Antoni Zapaśnik, JPan Stefan Chudoli, JPan Franciszek Bartoszewicz, JPanAntoni Łunkiewicz, JPan Andrzey Urbanowicz, JPan Jan Bienkiewicz, JPan Stanisław Łunkiewicz, JPan Jerzy Rukowicz, JPan Jakub Zapaśnik, JPan Stanisław Łunkiewicz, JPan Wawrzyniec Zapaśnik, JPan Jan Józeffowicz Surkont, JPan Adam Nossowicz, JPan Jakub Fietkiewicz, JPanJan Marcinowicz Surkont, JPan Franciszek Surkont, JPan Karol Surkont, JPan Jan Surkont, JPan Stanisław Woysiat, JPan Ludwik Fietkiewicz, JPan Jakub Stecewicz, JPan Jan Stecewicz, JPan Jan Nosewicz, JPan Jan Surkont, JPan Jan Sienkiewicz, JPan Michał Surkont, JPan Franciszek Surkont, JPan Benedykt Stecewicz, JPan Stanisław Kuyżewicz, JPanAndrzey Malewski, JPan Jerzy Malewski, JPan Andrzey Kuyżewicz, JPanStanisław Wilbik, JPan Kazimierz Więckowicz, JPan Adam Więckowicz, JPan Kazimierz Więckowicz, JPan Tomasz Wilbik, JPan Floryan Okołow, JPan Stanisław Malewski, JPan Maciey Malewski, JPan Józef Malewski, JPan Piotr Malewski, JPan Mateusz Malewski, JPan Kazimierz Malewski, JPan Jan Bartoszewicz, JPan Franciszek Bartoszewicz, JPan Jakub Bartoszewicz, JPan Kazimierz Wilbik, JPan Dominik Laskowski, JPanMaciey Witożenć, JPan Jakub Witożenć, JPan Stanisław Woyszwił, JPanKazimierz Tubielewicz, JPan Józef Tubielewicz, JPan Jakub Wilbik, JPanAndrzey Witożenć, JPan Benedykt Mickiewicz, JPan Franciszek Mickiewicz, JPan Marcin Tubielewicz, JPan Woyciech Wilbik, JPan Jakub Zapaśnik, JPan Bonifacy Klimaszewski, JPan Bartłomiey Jodko, JPanAntoni Zapaśnik, JPan Jan Wilbik, JPan Stanisław Bartoszewicz, JPanFranciszek Wilbik, JPan Tomasz Wilbik, JPan Andrzey Gieysztowt, JPanTomasz Gieysztowt, JPan Franciszek Gieysztowt, JPan Franciszek Krupowicz, JPan Kazimierz Krupowicz, JPan Marcin Krupowicz, JPanJózef Kozakowski, JPan Antoni Kozakowski, JPan Jerzy Mickiewicz, JPanJakub Mickiewicz, JPan Dominik Woyszwiło, JPan Antoni Woyszwiło, JPan Maciey Woyszwiło, JPan Ludwik Jodko, JPan Andrzey Mizgier, JPan Michał Krupowicz, JPan Antoni Jodko, JPan Stanisław Krupowicz, JPan Symon Kamieński Starosta Miadzniski?, JPan Kazimierz Mickiewicz, JPan Maciey Zapaśnik, JPan Kazimierz Zapaśnik, JPanMaciey Zapaśnik, JPan Andrzey Zapaśnik, JPan Jakub Zapaśnik, JPanJakub Daszkiewicz, JPan Maciey Kiiuć, JPan Michał Kiiuć, JPan Antoni Bartoszewicz, JPan Maciey Bartoszewicz, JPan Jan Szymkiewicz, JPanMateusz Szymkiewicz, JPan Piotr Zapaśnik, JPan Andrzey Butrymowicz, JPan Piotr Bienkiewicz, JPan Jan Bienkiewicz, JPan Kazimierz Nossowicz, JPan Jan Zapaśnik, JPan Jerzy Nossowicz, JPan Antoni Wilbik, JPanStefan Krupowicz, JPan Kazimierz Krupowicz, JPan Tomasz Krupowicz, JPan Samuel Krupowicz, JPan Józef Krupowicz, JPan Jakub Krupowicz, JPan Antoni Krupowicz, JPan Stanisław Bienkiewicz, JPan Kazimierz Daszkiewicz, JPan Stefan Lubianiec, JPan Maciey Lubianiec, JPan Stefan Krupowicz, JPan Bartłomiey Zapaśnik, JPan Piotr Zapaśnik, JPanTadeusz Nosewicz, JPan Bartłomiey Nossewicz, JPan Kazimierz Nosewicz, JPan Kazimierz Nossewicz (po raz drugi – przyp. autora), JPanKarol Nosewicz, JPan Marcin Nossowicz, JPan Tomasz Nosowicz, JPanJan Nossowicz, JPan Michał Nossowicz, JPan Bartłomiey Nossowicz, JPan Stanisław Nossowicz, JPan Antoni Nossowicz, JPan Marcin Nossowicz, JPan Antoni Nossowicz, JPan Jan Wilkaniec, JPan Michał Rouba, JPan Marcin Nossowicz, JPan Adam Łunkiewicz, JPan Stanisław Łunkiewicz, JPan Piotr Łunkiewicz, JPan Kazimierz Łunkiewicz, JPan Jan Łunkiewicz, JPan Symon Łunkiewicz, JPan Jakub Łunkiewicz, JPan Jerzy Bartoszewicz, JPan Antoni Borsuk, JPan Jerzy Borsuk, JPan Maciey Łunkiewicz, JPan Benedykt Juchniewicz, WJPan Adam KorkućPisarzewicz Grodzki Powiatu Lidz., WJPan Jan Korkuć Pisarzewicz Grodzki Powiatu Lidzkiego, z tey Paraffii było koni Sto Szesdziesiąt dziewięć,

Paraffia Eyszyska Rotmistrz Wielmożny JPan Stanisław MarcinkiewiczSędzia Ziemski Powiatu Lidz., JPan Michał Borodzicz Porucznik Paraffii, JPan Jan Dzieżyc Chorążyc Paraffii, Wielmożny JPan Konstanty Noniewicz Skarbnik Lidzki, Wielmożny JPan Franciszek Ryłło Starosta Mieszkocianski, JPan Józef Zakrzewski, JPan Jakub Bilewicz Starosta Kirszyski, JPan Jerzy Kuncewicz, JPan Antoni Dzieżyc Chorąży JKmości, JPan Antoni Borodzicz, JPan Adam Romaszkiewicz, JPan Adam Romaszkiewicz, JPan Antoni Koniuszewski, JPan Piotr Mrokowski, JPanAntoni Mrokowski, JPan Michał Mrokowski, JPan Maciey Noniewicz, JPan Bonifacy Kobyliński, JPan Maciey Surkont, JPan Antoni Kobyliński, JPan Franciszek Kobyliński, JPan Tadeusz Kobyliński, JPan Dominik Turski, JPan Tomasz Korzeniewski, JPan Jan Korbut, JPan Michał Kobyliński, JPan Symon Dzmitrowicz, JPan Michał Kublicki Starosta Grynkiski, JPan Jan Miłosnicki, JPan Benedykt Miłosnicki, JPan Michał Łaniewski, JPan Mikołay Boreysza, JPan Jan Boreysza, WJPan Jakub Pokubiałło Regent Ziemski y Grodzki Powiatu Lidz., JPan Marcin Krahelski, Wielmożny JPan Benedykt Matuszewicz Kluczny y Rotmistrz Woiewodztwa Wileńskiego, JPan Wiktory Kobosko, JPan Franciszek Porzecki, JPan Antoni Ryłło, JPan Antoni Pietkiewicz, JPan Bartłomiey Zienowicz, JPan Karol Grabowski, JPan Kazimierz Kamieński, JPanWładysław Woyzbun, JXX. Karmelici Kolesniccy, JPan Jan Dziczkaniec, JPan Jakub Dziczkaniec, JPan Józef Dziczkaniec, JPan Dominik Dziczkaniec, JPan Leon Dziczkaniec, JPan Antoni Bołądź, JPan Mikołay Krupowicz, JPan Jerzy Krupowicz, JPan Benedykt Krupowicz, JPanAntoni Raczko, JPan Piotr Krupowicz, JPan Antoni Zapaśnik, JPanAdam Bołądź, JPan Michał Bołądź, JPan Franciszek Mołocki, JPanStanisław Witkowski, JPan Jan Bocewicz, JPan Tadeusz Czyż, JPan Jan Krupowies, JPan Marcin Stecewicz, JPan Dominik Stecewicz, JPan Jakub Stecewicz, JPan Kazimierz Stecewicz, JPan Kazimierz Stecewicz (po raz drugi – dop. autora), JPan Stanisław Stecewicz, JPan Wincenty Siemaszko, JPan Antoni Paszkiewicz, JPan Franciszek Kulesza, JPanMaciey Kulesza, JPan Antoni Kulesza, JPan Andrzey Choraszewski, JPanSymon Kulesza, JPan Symon Stecewicz, JPan Jakub Mickiewicz, JPanPiotr Rouba, JPan Stanisław Szumiata, JPan Ignacy Mrokowski, JPanOnufry Mrokowski, JPan Mateusz Siemaszko, JPan WawrzyniecSiemaszko, JPan Andrzey Żomoytel, JPan Dominik Żomoytel, JPanWincenty Żomoytel, JPan Jakub Kandyba, JPan Mateusz Lubianiec, JPanKrzysztof Sągin, JPan Józef Iwaszkiewicz, JPan Piotr Iwaszkiewicz, JPanStefan Iwaszkiewicz, JPan Michał Buyko, JPan Kazimierz Buyko, JPanStefan Rymkiewicz, JPan Jakub Rymkiewicz, JPan Michał Buyko, JPanJan Jakowicki, JPan Michał Swiackiewicz, JPan Ignacy Krupowies, JPanSylwester Krupowies, JPan Benedykt Swiackiewicz, JPan Kazimierz Macewicz, JPan Jan Ilcewicz, JPan Antoni Michałowski, JPan Józef Michałowski, JPan Bartłomiey Stecewicz, JPan Maciey Połukord, JPanAntoni Żyliński, JPan Maciey Steckiewicz, JPan Jan Ptak, JPan Stanisław Ptak, JPan Ignacy Ilcewicz, JPan Tomasz Ilcewicz, JPan Michał Woysiat, JPan Dominik Nosowicz, JPan Maciey Woysiat, JPan Maciey Woysiat (po raz drugi – dop. autora), JPan Jan Woysiat, JPan Franciszek Woysiat, JPan Karol Woysiat, JPan Andrzey Pryszmont, JPan Kazimierz Wersocki, JPan Adam Siemaszko, JPan Jan Kulesza, JPan Maciey Kulesza, JPanJózef Konopacki, JPan Kazimierz Wersocki, JPan Izydory Wersocki, JPanMateusz Wersocki, JPan Michał Tubielewicz, JPan Andrzey Tubielewicz, JPan Andrzey Sągin, JPan Marcin Sągin, JPan Bartłomiey Wersocki, JPanAntoni Kulesza, JPan Józef Kulesza, JPan Stanisław Kulesza, JPan Jan Mickiewicz, JPan Konstanty Kamieński, JPan Jerzy Ozarowski, JPanLudwik Szumiato, Jegomość Pan Mateusz Jocz, JPan Maciey Bożyczko, Jegomość Pan Krzysztof Giryn, Jegomość Pan Michał Siemaszko, Jegomość Pan Wawrzyniec Kamieński, Jegomość Pan Antoni Eysymont, Jegomość Pan Wincenty Siemaszko, Jegomość Pan Maciey Siemaszko, JPan Jan Siemaszko, Jegomość Pan Maciey Siemaszko, Jegomość Pan Jan Burneyko, Jegomość Pan Jerzy Iwaszkiewicz, JPan Stanisław Woydag, JPan Leon Woydag, JPan Maciey Woydag, JPan Stanisław WoydagJPanMichał Pryszmont,JPan Dominik Nowicki, JPan Antoni Wilkaniec, JPanJózef Buyko, JPan Andrzey Woydag, JPan Stefan Sobolewski, JPan Piotr Siemaszko, JPan Wawrzyniec Woydag, JPan Piotr Jaszewski, JPanAntoni Jaszewski, JPan Karol Giezgołd, JPan Kazimierz Jaszewski, Jegomość Pan Jan Giezgołd, JPan Michał Burneyko, JPan Maciey Giezgołd, JPan Wawrzyniec Kiiuć, JPan Bogusław Giezgołd, JPanStanisław Kiiuć, JPan Troian Giezgołd, JPan Maciey Kiiuć, JPanAndrzey Nacewicz, JPan Marcian Jurewicz, JPan Mikołay Kiiuć, JPanKazimierz Kiiuć, JPan Marcin Kiiuć, JPan Stefan Siemaszko, JPanKazimierz Jurewicz,JPan AndrzeyWilbik, JPan Antoni Siemaszko, JPanAndrzey Bartoszewicz, JPan Michał Rydwański, JPan Jan Kowalewski, JPan Jan Szumiata, JPan Ostrowski, JPan Jan Mosiewicz, JPan Ludwik Mosiewicz, JPan Kazimierz Jursza, JPan Andrzey Jursza, JPan Antoni Jursza, JPan Jerzy Piadziewicz, JPan Jan Stecewicz, JPan Władysław Jursza, JPan Dominik Jursza, JPan Franciszek Hryhorewicz, JPan Tomasz Lubkiewicz, JPan Dominik Dowgiałło, JPan Jerzy Tobianowicz, JPanIgnacy Tobianowicz, JPan Stefan Lubianiec, JPan Józef Ilcewicz, JPanKazimierz Lubkiewicz, JPan Andrzey lubkiewicz, JPan Michał Dowgiałło, JPan Adam Krupowies, JPan Antoni Tobianowicz, JPanAntoni Bołądź, JPan Karol Bołądź, JPan Tomasz Szwabowicz, JPanStanisław Nosowicz, JPan Jan Nosowicz, JPan Tadeusz Nosowicz, JPanJan Burneyko, JPan Maciey Jursza, JPan Jerzy Nosowicz, JPan Jan Butrymowicz, JPan Jerzy Butrymowicz, JPan Karol Butrymowicz, JPanAdam Butrymowicz, JPan Michał Stecewicz, JPan Maciey Jasowicz, JPanMarcin Jasowicz, JPan Mateusz Jasowicz, JPan Kazimierz Jasowicz, JPanPiotr Jursza, JPan Symon Macewicz, JPan Wawrzyniec Macewicz, Jegomość Pan Mateusz Nacewicz, JPan Floryan Nacewicz, JPanWaleryan Nacewicz, JPan Ignacy Nacewicz, JPan Jakub Dziczkaniec, JPan Mateusz Dziczkaniec, JPan Jan Dziczkaniec, JPan Jakub Dziczkaniec, JPan Jan Sągin, JPan Jakub Nacewicz, JPan Jan Boumiła, JPan Mikołay Sągin, JPan Maciey Dziczkaniec, JPan Jerzy Piadziewicz, JPan Stanisław Piadziewicz, JPan Kazimierz Jakowicz, JPan Andrzey Piadziewicz, JPan Piotr Trzeciak, JPan Władysław Kondracki, JPanSymon Wilbik, JPan Ignacy Swięcicki, JPan Jan Jundziłł, JPan Ignacy Klimowicz, JPan Jakub Pietkiewicz, JPan Józef Pietkiewicz, JPan Antoni Pietkiewicz, JPan Ludwik Waszkiewicz, JPan Piotr Bomblewicz, JPanJakub Sągin, JPan Kazimierz Sągin, JPan Bartłomiey Lubianiec, JPan Jan Sągin, JPan Fabian Sągin, JPan Marcin Sągin, JPan Jerzy Sągin, JPanJakub Sągin, JPan Jerzy Bartoszewicz, JPan Jan Pryszmont, JPan Tadeusz Dowgiałło, JPan Wawrzyniec Korkuć, JPan Michał Wilkaniec, JPan Jan Jacewicz, JPan Jakub Jacewicz,JPan Jan Krupowies, JPan Bartłomiey Jacewicz, JPan Maciey Krupowies, JPan Franciszek Talmąt, JPan Szymon Hryszan, JPan Piotr Jacewicz, JPan Józef Woysiat, JPan Franciszek Jacewicz, JPan Jerzy Jacewicz, JPan Marcin Wilkaniec, JPan Bartłomiey Wilkaniec, JPan Andrzey Ilcewicz, JPan Jerzy Ilcewicz, JPan Michał Stogniew, JPan Bartłomiey Stogniew, JPan Ignacy Michałowski, JPanSzymon Jakowicki, JPan Maciey Korkuć, JPan Jerzy Korkuć Kazimierz Rymkiewicz, Jegomość Pan Jakub Dowgiałło, Jegomość Pan Stanisław Jacewicz, Jegomość Pan Stanisław Bartoszewicz, Jegomość Pan Jakub Hryhorewicz, Jegomość Pan Szymon Woysiat, Jegomość Kazimierz Koreywo, Jegomość Pan Stefan Radziwiłłowicz, Jegomość Pan Ignacy Godlewski, JPan Józef Godlewski, JPan Hipolit Godlewski, JPan Maciey Kozakowski, JPan Antoni Kozakowski, JPan Antoni Adamowicz, JPanIgnacy Kucewicz, JPan Tadeusz Kucewicz, JPan, JPan Michał Pietkiewicz, JPan Jakub Pietkiewicz, JPan Marcin Krupowies, JPanKazimierz Jakowicki, JPan Maciey Jakowicki, JPan Józef Mickiewicz, JPanJan Milkowski, JPan Michał Nowokuński, JPan Tadeusz Rymkiewicz, JPan Tomasz Szporcik, JPan Maciey Pietraszewicz, JPan Kazimierz Pietraszewicz, JPan Wawrzyniec Bieniakoński, Jegomość Pan Andrzey Wilkaniec, Jegomość Pan Jerzy Wilkaniec, Jegomość Szymon Rymkiewicz, JPan Marcin Żomoytel, JPan Troian Żomoytel, JPanStanisław Woysiat, JPan Antoni Kozaryn, JPan Dominik Żomoytel, JPanJan Jakowiczki, JPan Felicyan Wilkaniec, JPan Michał Wilkaniec, JPanTomasz Wilkaniec, JPan Maciey Wilkaniec, JPan Dominik Klimowicz, JPan Kazimierz Klimowicz, JPan Chmieliński, JPan Antoni Żomoytel, JPan Tadeusz Wilkaniec, JPan Stanisław Mamczyc, JPan Stanisław Bohdziewicz, JPan Piotr Bienkiewicz, JPan Antoni Bernatowicz, JPanKazimierz Wołochowicz, JPan Antoni Wołochowicz, JPan Jan Wołochowicz, JPan Jerzy Tubielewicz, JPan Andrzey Iwanowski, JPanJakub Bołądź, JPan Antoni Krupowies, JPan Jan Gurski, JPan Hipolit Gurski, JPan Troian Zacharewicz, JPan Jakub Paszkiewicz, JPan Symon Żyliński, JPan Dominik Kucewicz, JPan Jan Stecewicz, JPan Jerzy Stecewicz, JPan Jan Stecewicz, JPan Antoni Dzmitrowicz, JPan Jan Wilkaniec, JPan Symon Rozwadowski, JPan Hilary Piadziewicz, JPanMateusz Piadziewicz, JPan Marcin Rodziewicz, JPan Jan Żyliński, JPanMichał Żyliński, JPan Jerzy Żołczewicz?, JPan Jerzy Jursza, JPan Samuel Minakowski, JPan Jan Nowokuński, JPan Kazimierz Jundziłł, JPanBartłomiej Ilcewicz, JPan Ludwik Jundził, JPan Szymon Jundził, JPanPaweł Juchniewicz, JPan Marcyan Jundził, JPan Paweł Jasowicz, JPanAugustyn Bohdziewicz, JPan Mateusz Bohdziewicz, JPan Kazimierz Bernatowicz, JPan Antoni Nowokuński, JPan Paweł Nowokuński, JPanBartłomiey Nowokuński, JPan Michał Bernacki, JPan Antoni Połukord, JPan Paweł Krupowicz, JPan Jerzy Krupowicz, JPan Dominik Jundził, JPan Antoni Turczyński, JPan Franciszek Chomiński, JPan Józef Jasowicz, JPan Michał Jasowicz, JPan Kazimierz Jasowicz, JPan Marcin Steckiewicz, JPan Mateusz Baranowski, JPan Jan Malewski, JPanBartłomiey Harasimowicz, JPan Jerzy Mickiewicz, JPan Jakub Jundził, JPan Jerzy Harasimowicz, JPan Jan Harasimowicz, JPan Jerzy Kasperowicz, JPan Jerzy Szwabowicz, JPan Woyciech Bohdziewicz, JPanJózef Bohdziewicz, JPan Józef Honckiewicz, JPan Mateusz Ożarowski, JPan Karol Kalinowski, JPan Antoni Bohdziewicz, JPan Kazimierz Peredko, JPan Marcin Narkiewicz, JPan Wawrzyniec Miłaszewicz, JPanDadzibóg Piadziewicz, JPan Józef Harasimowicz, JPan Tomasz Woyszwił, JPan Stefan Steckiewicz, JPan Mateusz Bielski, JPan Sylwester Horman, JPan Maciey Stecewicz, JPan Woyciech Stecewicz, JPanKazimierz Murawski, JPan Onufry Murawski, JPan Ignacy Steckiewicz, JPan Michał Połukord, JPan Antoni Butrymowicz, JPan Jakub Butrymowicz, JPan Andrzey Poczobutt, JPan Antoni Cybowicz, JPanAntoni Kozaryn, JPan Jakub Kulesza, JPan Stefan Narkiewicz, JPanMaciey Witożenć, JPan Stefan Witożenć, JPan Stefan Kucewicz, JPan Jan Kucewicz, JPan Felicyan Kulesza, JPan Stanisław Gieysztowt, JPanMaciey Narkiewicz, JPan Andrzey Narkiewicz, JPan Symon Połukord, JPan Michał Surkont, JPan Stanisław Korkuć, JPan Antoni Korkuć, JPanMarcin Korkuć, JPan Mikołay Korkuć, JPan Jan Korkuć, JPan Jan Zapaśnik, JPan Jakub Lubianiec, JPan Troian Lubianiec, JPan Michał Zachwatowicz, JPan Dominik Kulesza, JPan Jakub Rymkiewicz, JPanPiotr Krupowicz, JPan Antoni Mickiewicz, JPan Jakub Klimowicz, JPanMaciey Talmąt, JPan Jerzy Monkiewicz, JPan Wawrzyniec Nowokuński, JPan Jerzy Kujża, JPan Andrzey Krupowies, JPan Adam Krupowies, JPanAntoni Krupowies, JPan Piotr Wilkaniec, JPan Franciszek Nowokuński, JPan Piotr Paszkiewicz, JPan Tomasz Paszkiewicz, JPan Stanisław Stacewicz, JPan Mateusz Stacewicz, JPan Franciszek Stacewicz, JPanJakub Żyliński, JPan Jakub Żomoytel, JPan Tomasz Żomoytel, JPanMaciey Żomoytel, JPan Jan Galus, JPan Jakub Wierzbicki, JPan Jerzy Nowokuński, JPan Tomasz Beynarowicz, JPan Jakub Wilbik, JPan Jerzy Kucewicz, JPan Tomasz Połukord, JPan Jan Jursza, JPan Franciszek Zapaśnik, JPan Jakub Staciukowicz, JPan Józef Tietianiec, JPan Stefan Baranowski, JPan Dominik Swiackiewicz, JPan Maciey Rostkowski, JPanBartłomiey Rostkowski, JPan Antoni Rostkowski, JPan Jerzy Kucewicz, JPan Symon Smolak, JPan Piotr Szwabowicz, JPan Joachim Witkowskiz tey Paraffii było koni trzysta dziewiędziesiąt siedm,

Parafia Horodeńska Rotmistrz Wielmożny JPan Alekxander Chmieliński, JPan Ignacy Szalewicz Komornik Lidzki, JPan Jerzy Mackiewicz, JPan Jan Chmielewski, JPan Antoni Chmielewski, JPan Józef Orański Skarbnik Czernichowski, JPan Jerzy Chmielewski, JPan Józef Jursza, JPan Ignacy Jodko, JPan Jerzy Drobiazgiewicz, JPan Antoni Chwat, JPan Antoni Bublewicz, JPan Józef Stecewicz, JPan Antoni Zapaśnik, JPan Michał Klikiewicz, JPan Antoni Butrymowicz, JPanPaweł Zapaśnik, JPan Józef Morozowski, JPan Stanisław Mamczyc, JPanBenedykt Jundził, JPan Jan Dowgiałło, JPan Kazimierz Woydag, JPanMichał Dowgiałło, JPan Maciey Sakowicz, JPan Ludwik Steckiewicz, JPan Leonard Wilkaniec, JPan Stanisław Bohdziewicz, JPan Mikołay Wojszwiło, JPan Józef Mamczyc, JPan Marcin Kuszelewicz, JPan Jakub Drobiazgiewicz, JPan Jacenty Zaleski, JPan Józef Łunkiewicz, JPan Karol Dowgiałło, JPan Antoni Perepecza, JPan Andrzey Chwat, JPan Ignacy Jachimowicz, JPan Tołoczko, JPan Kołyszko, JPan Bohdanowicz, JPanSakowicz, JPan Stecewicz, JPan Franciszek Kuszelewicz z tey Paraffii było koni czterdziescie trzy,

Paraffia Żyrmunska Pod Rotmistrzowstwem W. JPana Narbutta Stolnika Powiatu Lidz., JPan Michał Jodko, JPan Benedykt Jodko, JPan Antoni Harasimowicz, JPan Jerzy Harasimowicz, JPan Tadeusz Harasimowicz, JPan Franciszek Harasimowicz, JPan Kazimierz Harasimowicz, JPanJakub Harasimowicz, JPan Józef Zachwatowicz, JPan Piotr Harasimowicz, JPan Jan Zapaśnik, JPan Tomasz Kierbiedz, JPan Michał Kierbiedz, JPan Szymon Kierbiedz,JPan Antoni Gieysztowt, JPan Maciey Harasimowicz, JPan Michał Harasimowicz, JPan Kazimierz Bienkiewicz, JPan Mikołay Harasimowicz, JPan Kasper Harasimowicz, JPan Piotr Ataginski?, JPan Jakub Malewski, JPan Zygmunt Malewski, JPan Symon Bienkiewicz, JPan Bartłomiey Bienkiewicz, JPan Maciey Adamowicz, JPan Antoni Adamowicz, JPan Franciszek Hancewicz, JPan Antoni Hancewicz, JPan Stanisław Hancewicz, JPan Tomasz Hancewicz, JPanMateusz Hancewicz, JPan Jan Hancewicz, JPan Antoni Tubielewicz, JPanBartłomiey Żyhorowicz, JPan Józef Żyhorowicz, JPan Żyhorowicz Jan, JPan Symon Wilbik, JPan Michał Wilbik, JPan Jerzy Wilbik, JPanFranciszek Tubielewicz, JPan Jan Tubielewicz, JPan Jerzy Tubielewicz, JPan Stanisław Szapski, JPan Michał Bienko, JPan Jakub Kasperowicz, JPan Jakub Chylinski, JPan Michał Kołyszko, JPan Antoni Kołyszko, JPan Andrzey Nossowicz, JPan Marcin Kołyszko, JPan Tomasz Zaleski, JPan Stefan Stecewicz, JPan Felicyan Zaleski, JPan Stanisław Polubowski, JPan Stanisław Gołubowski, JPan Jan Stecewicz, JPanAndrzey Stecewicz, JPan Antoni Stecewicz, JPan Krzysztof Stecewicz, JPan Stefan Stecewicz, JPan Wiktory Kiiuć, JPan Jakub Mizgier, JPanAntoni Gabryałowicz, JPan Marcin Butrymowicz, JPan Łukasz Zaleski, JPan Maciey Zaleski, Jegomość Pan Jerzy Zaleski, Jegomość PanWawrzyniec Dameyko, Jegomość Pan Maciey Tubielewicz, Jegomość PanPiotr Kiiuć, JPan Franciszek Sosonko, Jegomość Pan Jerzy Nossowicz, Jegomość Pan Stanisław Nossowicz, JPan Kazimierz Jodko, Jegomość Pan Leon Żebrowski, JPan Alexander Żebrowski, Jegomość Pan Jery Krupowicz, Jegomość Pan Bartłomiey Krupowicz, Jegomość Pan Maciey Krupowicz, JPan Ludwik Krupowicz, JPan Bartłomiey Krupowicz, Jegomość Pan Piotr Krupowicz, Jegomość Pan Mateusz Krupowicz, Jegomość Pan Ignacy Szalewicz, Jegomość Pan Józef Święcicki, Jegomość Pan Aleksander Kolesinski, Jegomość Pan Mateusz Zapaśnik, Jegomość Pan Ludwik Korzeniewski, Jegomość Pan Antoni Laskowicz, JPanAntoni Krupowicz, JPan Jakub Nowicki, JPan Symon Kierbiedz

НИАБ, ф. 1767, оп.1, д. 15, л. 155--164